Title Image

Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS DE VENDA

Aquest acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes i serveis oferts en aquesta pàgina web per TRI&GLE S.L. (des d’ara TRIANGLE), amb CIF núm. B61431094 i domicili al carrer Sant Josep Oriol, 21, baixos, 08302 de Mataró.

El CLIENT, d’ara endavant l’ALUMNE, en el moment que completa el procés de registre i compra algun dels nostres cursos, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal, la seva política de privacitat, avís legal i la resta d’aspectes legals que en conjunt donen compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

L’ALUMNE reconeix disposar de capacitat jurídica i legal suficient per obligar-se contractualment i que posseeix els requisits acadèmics necessaris per a cursar la formació contractada.

En cas que un alumne s’hagi matriculat d’un curs del qual no compleix els requisits d’accés, se li retornarà el 50% de l’import total de la seva matrícula. Per procedir a la devolució, serà requisit indispensable que l’alumne hagi presentat la documentació un màxim de 15 dies després de la data d’inici del curs.

Els requisits d’accés s’especifiquen a la pàgina web de TRIANGLE, entrant al curs corresponent.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i pot ser consultat sempre que l’alumne ho requereixi.

 

PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel producte adquirit, l’ALUMNE accepta pagar expressament a TRIANGLE les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establerts al web www.triangle-academia.com per als productes escollits.

Els productes que s’ofereixen a la pàgina web NO estan subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Un cop finalitzada la selecció dels productes i abans de procedir al seu pagament, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que es reflectirà en l’ordre de comanda en el moment d’efectuar la compra. No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

 

PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d’aquesta pàgina web només podran ser realitzades comandes per persones físiques majors d’edat, que compleixin els requisits acadèmics per accedir a la formació objecte de la compra.

A la pàgina web es detallen tots els nostres cursos de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i cal seguir els següents passos:

Escollir el curs que desitgi adquirir per fer la matrícula.

Així mateix, caldrà indicar una adreça a efectes de facturació de la compra realitzada i, en cas d’enviament físic de material, de lliurament.

Un cop tramitat el procés, caldrà marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i condicions de venda.

A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.

Un cop introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó “Comprar”.

Un cop premut el botó “Comprar” es confirmarà l’enviament per correu electrònic del producte en el qual s’indicaran les instruccions per a l’accés a la formació.

L’ALUMNE es dona per informat que les descripcions dels cursos a la pàgina web es realitzen només a títol informatiu.

 

DISPONIBILITAT

Els cursos oferts per TRIANGLE es troben disponibles per a la seva contractació en qualsevol lloc del món.

Les comandes es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.

El curs començarà amb l’arrencada en la data estipulada, si és presencial, o s’acordarà, si és online. En aquest cas serà el dia en què es donarà accés a l’alumne al material didàctic del curs adquirit. El material estarà publicat al Campus Virtual, des d’on es podrà consultar en línia i, en alguns casos, procedir a la seva descàrrega.

Amb l’objecte que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Així mateix, l’ALUMNE pot consultar l’estat de la seva comanda trucant en horari comercial d’obertura al telèfon 937903345 o enviant un correu electrònic a l’adreça triangle@triangle-academia.com

 

PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT

S’accepten les següents formes de pagament segons el tipus d’articles de la seva comanda:

Targeta de dèbit / crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària a través de la seva passarel·la de pagament.

Un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació.

TRIANGLE no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs a l’inici de la formació, de manera que TRIANGLE no proporcionarà l’accés fins al moment en què hagi rebut el pagament corresponent. TRIANGLE es reserva el dret a cancel·lar temporalment o definitivament els serveis prestats, davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament incomplet o impagament dels mateixos, sense necessitat de requeriment o avís previ al contractant.

 

FACTURES

Quan es realitza el pagament corresponent, se li enviarà un correu amb la factura de la seva compra en format PDF.

L’ALUMNE és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, TRIANGLE queda exonerat de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

 

GARANTIES

En els programes formatius, donada la seva naturalesa, no podem oferir una garantia de satisfacció.

Tots els nostres llibres i materials didàctics es revisen i s’actualitzen cada any. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, o del material, tot i que caldrà que es posi de manifest la falta de conformitat en un termini de 14 dies naturals des que se’n té coneixement. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o a una tara en el producte. Durant el període de garantia l’ALUMNE podrà tornar el producte i procedirem a la seva reparació o substitució. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO aniran a càrrec dels ALUMNES.

El document de garantia és la factura de compra.

 

DEVOLUCIONS

Un cop iniciat el curs, l’alumne pot sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula, però per a això s’han de complir dos requisits: que no s’hagi assistit a cap classe dels primers 15 dies naturals des de l’arrencada del curs i / o des de la realització de la matrícula i que no s’hagi accedit al Campus Virtual. En cas d’incomplir qualsevol de les condicions esmentades, no es podrà tramitar la devolució dels diners i la corresponent baixa com ALUMNE.

 

DRET DE DESISTIMENT

Pel que fa als cursos de formació online, donada la seva naturalesa (contingut digital) i d’acord amb el article 103 punt m del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment no és aplicable.

 

PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i l’enviament a l’ALUMNE d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada. TRIANGLE es reserva el dret de modificar, de forma les característiques i condicions dels seus serveis i productes, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per a l’ALUMNE.

 

OBLIGACIONS DE LAS PARTS

TRIANGLE es compromet a proporcionar a l’ALUMNE els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat i, si s’escau, a gestionar les operacions de logística, enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista.

L’ALUMNE es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i la seva recepció en el lloc indicat per al lliurament.

TRIANGLE no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. Per això l’ALUMNE accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a TRIANGLE qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat que tingui el seu origen en elements externs que queden fora de l’àmbit de control de TRIANGLE i així mateix quan no siguin exclusivament imputables a TRIANGLE.

Els cursos d’oposicions i els cursos d’accés es regulen segons la normativa vigent que estableix l’administració. En conseqüència, TRIANGLE ha de quedar exonerada de qualsevol responsabilitat quan es produeixin canvis o modificacions en la normativa de l’administració que afecti el funcionament o característiques de l’oposició o del curs d’accés, i l’ALUMNE així ho accepta.

 

COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. L’ALUMNE és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de TRIANGLE qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant TRIANGLE exonerat de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

 

COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

L’ALUMNE reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús: avís legal, política de cookies, condicions de venda i la política de privacitat de la pàgina web.

L’ALUMNE reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent-hi, si és el cas, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel qual afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’ALUMNE és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Comprar” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

 

NORMATIVA APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles i la resta de normativa europea que sigui d’aplicació.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts pel que fa a la interpretació, contingut o execució del contracte que no sigui solucionada extrajudicialment de comú acord, les parts se sotmetran a la competència territorial dels jutjats o tribunals corresponents al domicili social de TRIANGLE, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, i sempre que no existís norma expressa de caràcter imperatiu en un altre sentit.

 

DADES PERSONALS

El procés de contractació requereix que faci formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes i, si ho autoritza, per remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El subministrament d’aquestes dades personals requereix l’aprovació prèvia de la nostra Política de privacitat.

Atenció: Les presents Condicions Generals de venda han estat actualitzades amb data 2021.05.05. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecta.