Title Image

Administratiu Ajuntaments

Administratiu Ajuntaments

Curs de preparació per a oposicions a Administratiu d'Ajuntaments

Vols treballar a l’administració pública? A Triangle Acadèmia t’oferim el Curs per a oposicions d’Administratiu d’Ajuntaments en format tutoritzat.

Triangle Acadèmia té més de 25 anys d’experiència preparant oposicions per a l’administració local. En les classes presencials o virtuals t’ajudarem a afrontar les diferents proves de l’oposició (temari, perfil competencial, ACTIC, redacció documental o supòsit pràctic) de les convocatòries d’oposicions d’Administratiu d’Ajuntaments.

Durant aquests anys hem ajudat a més de 400 candidats i candidates a convertir-se en treballadors de l’administració pública. Enhorabona!! 

Curs de preparació per a oposicions a Administratiu d'Ajuntaments

Curs de preparació per a oposicions a Administratiu d'Ajuntaments, al centre de Mataró

El curs d'Administratiu d'Ajuntaments

Material

Utilitzem temari propi desenvolupat pels nostres formadors, després d’una llarga experiència en la gestió de cursos associats a diferents Institucions públiques. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al propi ritme d’estudi.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret i vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

El curs es planteja en modalitat semipresencial. La seva durada es determina en funció de la data prevista de la prova i no excedirà els 8 mesos. Posteriorment es podrà mantenir una vinculació acadèmica abonant una quota de manteniment.

Al principi de curs es fa una primera trobada (presencial o virtual) amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir al seu tutor en format virtual durant el període que duri el curs, amb un compromís de resposta de 48 h i disposa de 2 hores presencials o virtuals al mes en els horaris que s’acordin entre alumne/a i tutora.

Un cop finalitzada la formació, en el cas que la data de la prova s’hagi endarrerit, aquesta es podrà complementar amb mòduls de manteniment que permetran mantenir el nivell de preparació i ajustar-la a les dates reals de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 25 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari personalitzat i les tutories poden ser presencials o en videoconferència permetent una bona combinació amb les tasques professionals i personals dels candidats.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, doncs el format és cíclic i personalitzat.

L'accés als ajuntaments

Els ajuntaments com a Administració Pública, convoca places de funcionaris propis. Aquestes places responen a perfils diversos, conserges, auxiliars, administratius, tècnics i tècnics superiors. Aquestes places responen a processos interns de renovació de personal (per jubilació i//o trasllat) o bé a increments nets de la plantilla administrativa i tècnica dels ajuntaments, en funció de les competències que tingui assolides com administració: administració, manteniment, policia local, escoles….són un conjunt de serveis que els ajuntaments en funció del número de vilatans poden desenvolupar i planificar la grandària de les plantilles.

El número de places que es convoquen anualment és significativament alt doncs aquest tipus d’administració, és actualment la que genera més projectes i per tant té més mobilitat funcionarial i més activitat administrativa i tècnica a Catalunya. Estem parlant perfectament de més de 1500 places noves en el conjunt d’ajuntaments catalans, sumant tots els perfils.

Per accedir a una plaça pública de l’Administració Local, pot ser bàsicament de dues maneres, de forma interina (això significaria que no es disposa de plaça com a funcionari) integrat en una bossa de treball i dedicant-se a cobrir suplències o a participar en projectes que poden ser limitats en el temps. L’altra manera és l’accés com a funcionari, tenint la plaça en propietat.

Les oposicions als ajuntaments

Les convocatòries

Els ajuntaments convoquen anualment unes 1500 places en totes les categories.

Les places inicialment són anunciades en les pàgines webs dels ajuntaments o en el cercador de la diputació provincial (veure CIDO). Un cop anunciades, depenent dels pressupostos locals, passen a ser convocades. En aquest moment es concreten el tipus de proves, els temaris i diferents aspectes que poden condicionar el procés d’oposició.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientatívament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

  • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
  • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
  • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
  • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria (habitualment vinculats al perfil del lloc de treball, en concret pel cas d’administratius seria el batxillerat o equivalent. (Vegeu equivalències)

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

Les tasques de l'Administratiu d'Ajuntaments

Correspon a l’escala administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C1) desenvolupar tasques administratives de col·laboració preparatòries o derivades de la gestió administrativa de caràcter superior, la comprovació de documentació i la preparació de la redacció dels documents que, per la seva complexitat, no siguin atribuïts a personal de categoria administrativa superior; tasques repetitives, bé manuals, bé mecanogràfiques, bé de càlcul numèric relacionades amb el treball de les diverses oficines; tasques d’informació i de despatx al públic en matèria administrativa.

Amb caràcter orientatiu, corresponen a l’escala administrativa les tasques següents:

1. Efectuar les activitats de suport administratiu en els diferents àmbits d’actuació de la Generalitat de Catalunya.

2. Atendre els usuaris presencialment, telefònicament i/o a través de la gestió de les bústies de comunicació. Resoldre les consultes de manera autònoma segons les indicacions rebudes.

3. Fer el seguiment dels expedients i processos, tenir cura dels terminis i informar sobre el seu desenvolupament i les incidències que puguin sorgir, i, si escau, resoldre-les, d’acord amb les indicacions rebudes, així com recollir, comprovar i tramitar la documentació que hi estigui relacionada.

4. Preparar la documentació i mantenir-la organitzada i actualitzada.

5. Elaborar documents administratius (comptables i pressupostaris; de personal, contractació, subvencions…).

6. Gestionar les entrades i sortides de documentació de la unitat, servei o edifici, seguint el procediment específic.

7. Utilitzar les aplicacions i eines ofimàtiques per dur a terme les tasques pròpies.

8. Dur a terme tasques de suport a l’organització d’agendes, reunions, esdeveniments, i altres tasques similars.

Temari (pot incloure temes propis de cada ajuntament)

TEMA 1- LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978: ESTRUCTURA, PRINCIPIS GENERALS, DRETS I DEURES FONAMENTALS DELS ESPANYOLS

TEMA 2- ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT (I): LES COMUNITATS AUTÒNOMES. L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA: ESTRUCTURA, CONTINGUTS ESSENCIALS I PRINCIPIS FONAMENTALS. LA GENEREALITAT: COMMPETÈNCIES EXCLUSIVES, DE DESENVOLUPAMENT LEGISLATIU I EXECUTIVES

TEMA 3- ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT (II): EL MUNICIPI I LA SEVA REGULACIÓ JURÍDICA. ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES

TEMA 4- L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: PRINCIPIS D’ACTUACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: EFICÀCIA, JERARQUIA, DESCENTRALITZACIÓ, DESCONCENTRACIÓ I COORDINACIÓ

TEMA 5- SUBMISSIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ A LA LLEI I EL DRET: FONTS DEL DRET PÚBLIC. LA LLEI: CLASSES DE LLEI. EL REGLAMENT: CONCEPTE I CLASSES

TEMA 6- L’ACTE ADMINISTRATIU: CONCEPTE, CLASSES I ELEMENTS. LA MOTIVACIÓ I LA FORMA

TEMA 7- EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: PRINCIPIS GENERALS. LES FASES DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

TEMA 8- ELS RECURSOS ADMINISTRATIUS: OBJECTE I CLASSES

TEMA 9- EL PRESSUPOST MUNICIPAL: CONCEPTE, ESTRUCTURA I REGULACIÓ

TEMA 10- CONCEPTE D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. PRINCIPIS INSPIRADORS

TEMA 11- LA SEU ELECTRÒNICA. L’ASSISTÈNCIA A LES PERSONES INTERESSADES EN L’ÚS DELS MITJANS ELECTRÒNICS

TEMA 12- LA INTEROPERATIVITAT A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

TEMA 13- ELS DRETS DE LES PERSONES EN LES SEVES RELACIONS AMBD LES ADMINISTRACIONS A PARTIR DE LA LLEI 39/2015

TEMA 14- REGISTRES I ARXIUS. CONCEPTE I VALIDESA DELS DOCUMENTS I CÒPIES A PARTIR DE LA LLEI 39/2015

TEMA 15- L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA: CLASSES DE PERSONAL AL SERVEI DE LES ENTITATS LOCALS

TEMA 16- SISTEMES D’ACCÉS I PROVISIÓ A LA FUNCIÓ PÚBLICA LOCAL

TEMA 17- EL REGLAMENT ORGÀNIC DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ: CONCEPTE, ÒRGANS DE GOVERN, ATRIBUCIONS, PERIODICITAT DE LES SESSIONS

TEMA 18- EL REGLAMENT ORGÀNIC DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ: LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA: CONCEPTE I MECANISMES D’ACTUACIÓ

TEMA 19- EL REGLAMENT ORGÀNIC DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ: EL DEFENSOR DEL CIUTADÀ

TEMA 20- FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS LOCALS: CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA. ACTES I CERTIFICACIONS D’ACORDS

TEMA 21- PRINCIPIS DE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

TEMA 22- DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

TEMA 23- LA TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA

TEMA 24- DEFINICIÓ DE BON GOVERN. ELS GRUPS D’INTERÈS

TEMA 25-PRINCIPIS BÀSICS DE L’ATENCIÓ CIUTADANA PRESENCIAL

TEMA 26- LES FASES DE L’ATENCIÓ PERSONALITZADA: ACOLLIDA, DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS COMUNICATIU I COMIAT

TEMA 27- PRINCIPIS BÀSICS DE L’ATENCIÓ TELEFÒNICA

TEMA 28- PRINCIPIS BÀSICS DE L’ATENCIÓ CIUTADANA A LES XARXES SOCIALS

TEMA 29- L’ATENCIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS: EL DISCURS ASSERTIU; EL DISCURS EMPÀTIC

TEMA 30- HABILITATS, ACTITUDS I APTITUDS NECESSÀRIES PER TREBALLAR A UNA OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA MUNICIPAL

TEMA 31- RISCOS LABORALS ASSOCIATS A L’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA: PREVENCIÓ

TEMA 32- LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: PRINCIPIS GENERALS

TEMA 33- LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: CLASSES DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

TEMA 34: LES HISENDES LOCALS: CLASSIFICACIÓ DELS INGRESSOS. ELS IMPOSTOS LOCALS

TEMA 35: LES HISENDES LOCALS: CLASSIFICACIÓ DE DESPESES

TEMA 36: LA RESPONSABILITAT CIVIL I PENAL DE LES AUTORITATS I DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ

TEMA 37: CODI ÈTIC DEL SERVEI PÚBLIC DE CATALUNYA

TEMA 38.- EL LLENGUATGE ADMINISTRATIU COM A LLENGUATGE D’ESPECIALITAT

TEMA 39.- CRITERIS D’ESTIL I DE LLEGIBILITAT EN LA REDACCIÓ ADMINISTRATIVA

TEMA 40 – TIPUS DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. DEFINICIÓ I ESTRUCTURA