Title Image

Agent Rural

Agent Rural

Curs de preparació per a oposicions a Agents Rurals

Vols ser Agent Rural? A Triangle Acadèmia t’oferim el Curs de preparació per a les oposicions d’Agents Rurals en format presencial.

Triangle Acadèmia té més de 25 anys d’experiència preparant oposicions per a Agent Rural. En les classes  t’ajudarem a afrontar les diferents proves de l’oposició (temari general i específic, psicotècnic i perfil competencial) de la convocatòria d’oposicions d’Agents Rurals.

Curs de preparació per a oposicions a Agents Rurals

Curs de preparació per a oposicions a Agents Rurals, al centre de Mataró

El curs d'Agent Rural

Material

Utilitzem un temari propi en el qual es basa la majoria de preguntes de la prova de coneixements. Disposem de material propi de les proves psicotècniques. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al propi ritme d’estudi.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret i al cos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 25 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari setmanal que permet seguir tant el temari general, el temari específic i les proves de personalitat i psicotècniques.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, doncs el format és cíclic. Quan s’acaba el temari, es torna a començar i així l’estudiant no haurà d’esperar per començar la preparació.

La funció de l'Agent Rural

Els agents rurals vetllen per la conservació de la natura i la protecció del medi ambient, i defensen el patrimoni natural i el futur del nostre entorn per tal que tothom en pugui gaudir.

Les funcions dels agents rurals es basen en la vigilància, la inspecció, la col·laboració en la gestió, la investigació i la informació i l’assessorament als ciutadans.

Donada la naturalesa polivalent del Cos d’Agents Rurals, la feina dels agents rurals és molt àmplia i diversa. Podem trobar un agent rural rescatant un poll que ha caigut del niu, inspeccionant una tallada d’arbres en un bosc, realitzant el cens d’una planta en perill d’extinció, descobrint verí mortal en un camp o, per exemple, explicant a l’alumnat d’una classe què cal fer en cas de trobar un animal ferit.

Totes les funcions dels agents rurals tenen a veure amb la protecció de l’entorn, és a dir, amb les persones, els animals, les plantes i el patrimoni natural: la investigació de les causes d’un incendi, la detecció d’una nova plaga forestal, la denúncia d’un abocament en un riu, la col·laboració amb els serveis d’emergències per evacuar persones en el cas d’una nevada intensa o el descobriment d’una trama d’espoliació de peces arqueològiques que formen part de les tasques habituals d’aquest cos.

 

Podeu consultar els àmbits d’actuació directament a:

Pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya

El Cos d’Agents Rurals està format per uns 500 agents que actuen a tot Catalunya oferint un servei als ciutadans que es basa en la vocació, la proximitat, la professionalitat i l’eficiència.

 

La remuneració d’un Agent Rural en el moment que ingressa és aproximadament de 35.000 euros bruts per any.

L'oposició a Agent Rural

Les convocatòries

La Generalitat va comvocar l’estiu del 2020 50 places de l’Escala Bàsica. Aquesta convocatòria serà la primera d’una sèrie de convocatòries que permetin al cos assolir la dimensió que per territori i per complexitat del mateix li correspon. Pla estratègc 2019-24: fins al 2024 Està previst incrementar la plantilla  en 300 places noves d’agents (diferents categories) i 50 places de personal tècnic i administratiu, la renovació de vehicles i les bases o la implementació de noves tecnologies, entre altres mesures

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició. En el cas dels agents rurals, s’espera que puguin aparèixer a mitjans del 2020. En aquest moment s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientatívament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requeriments

  • tenir més de 18 anys,
  • titulació de Batxillerat o equivalent (veure taules d’equivalència),
  • posseir el permís classe B,
  • No patir cap malaltia inclosa en el quadre d’exclusions.

Fase d’oposició

La fase d’oposició consta de proves seqüencials, obligatòries i eliminatòries i són les que s’indiquen (segons la darrera convocatòria):

  • Primera exercici (1a prova): Qüestionari temari 80 preguntes test
  • Segon exercici (1a prova): Tests aptitudinals.
  • Segona prova: Prova de personalitat.
  • Tercera prova: Proves físiques
  • Quarta prova: competències professionals
  • Cinquena prova: mèdica

Podeu consultar més informació i models d’examen a:

Pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya

Temari de la prova de continguts

PART general
BLOC 1. Dret constitucional. Organització política i administrativa

Tema 1

La Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. Les institucions comunitàries . Les llibertats bàsiques comunitàries. Organització judicial a l’Estat i a Catalunya. Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Fiscal Superior de Catalunya. El Consell de Justícia de Catalunya.

Tema 2

Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Defensor del Poble.

Tema 3

Principis de l’organització administrativa espanyola. Administració de l’Estat: central i perifèrica. Administració autonòmica: distribució de competències i finançament. Comunitats autònomes amb dues llengües oficials. Administració local: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals. Administració institucional.

Tema 4

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.

Tema 5

Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Tema 6

L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Òrgans: centrals, territorials, consultius, actius i col·legiats.

BLOC 2. L’Administració pública. El dret administratiu

Tema 7

L’administració pública: concepte i principis. Fonts i jerarquia. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables. El procediment administratiu. Fases. Terminis.

Tema 8

La revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu: concepte. La responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 9

La contractació administrativa: concepte i principis bàsics. El procediment de contractació administrativa: l’expedient de contractació. El contracte menor. El plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques. L’adjudicació i la formalització. Contractes que realitzen les administracions públiques: els contractes administratius i els contractes privats.

Tema 10

Les administracions públiques i la societat de la informació. Automatització de les oficines: sistemes més utilitzats. L’administració electrònica a Catalunya. Protecció de dades de caràcter personal.

BLOC 3. Gestió de recursos humans.

Tema 11

El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col·lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 12

La selecció de personal funcionari i laboral: sistemes de selecció. L’oferta d’ocupació pública. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 13

Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. Codi de conducta. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. Plans d’igualtat.

BLOC 4.Gestió econòmicofinancera

Tema 14

El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost.

Tema 15

El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

 

PART ESPECÍFICA

Temari específic de les proves per a l’accés a la categoria d’agent.

Tema 1

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La Direcció General dels Agents Rurals. El Cos d’Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Normativa reguladora. Règim disciplinari del Cos d’Agents Rurals. Ètica i deontologia policial. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient.

Tema 2

Procediment administratiu sancionador. Principis, incoació, tramitació i resolució. Els agents rurals com a policia judicial. Codi Penal. Els delictes penals: delictes urbanístics, contra els recursos naturals i del medi ambient, relatius a la protecció de la flora i de la fauna i dels incendis forestals. Desobediència: conceptes i regulació legal. Nocions bàsiques del dret processal.

Tema 3

Protecció del patrimoni cultural en el medi natural. Normativa bàsica d’urbanisme en el sòl no urbanitzable. La llei del paisatge.

Tema 4

Conceptes bàsics sobre conservació d’hàbitats i d’espècies. Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat. Catàleg d’espècies amenaçades.

Tema 5

Els espais naturals protegits terrestres i marítims. Espais naturals de protecció especial. El Consell de Protecció de la Natura. Els plans d’ordenació dels espais naturals. Planificació dels espais naturals protegits. Els plans especials de protecció. El Pla d’espais d’interès natural (PEIN). L’ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals. Regulació sobre l’accés motoritzat al medi natural.

Tema 6

Legislació comunitària mediambiental. Directives i convenis. Directiva d’hàbitats. Red Natura 2000. Convenis internacionals: Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural en Europa (Conveni de Berna), Conveni de Bonn sobre la conservació d’espècies migratòries d’animals silvestres (CMS) i Convenció relativa a les zones humides d’importància internacional, particularment com a hàbitat d’aus aquàtiques (Conveni de Ramsar).

Tema 7

Les activitats extractives: normativa bàsica. L’avaluació d’impacte ambiental: marc legislatiu. Plans i programes. Memòria ambiental. Desenvolupament normatiu sobre la intervenció integral de l’Administració ambiental. Prevenció i control ambiental de les activitats. La qualitat ambiental.

Tema 8

L’Agència de Residus de Catalunya: funcions i estructura. Llei reguladora dels residus de Catalunya. La gestió dels residus. Els vehicles fora d’ús. Els enderrocs i els residus de la construcció. Abocaments de residus. Normativa bàsica en matèria de dejeccions ramaderes. Normativa bàsica sobre contaminació de sòls. Conceptes bàsics sobre la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica. Normativa bàsica sobre canvi climàtic.

Tema 9

L’Agència Catalana de l’Aigua: funcions i estructura. Legislació en matèria d’aigües a Catalunya. La qualitat i la contaminació de les aigües. Regulació del domini públic hidràulic.

Tema 10

L’activitat piscícola a Catalunya. Normativa i regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Resolució de vedes de pesca. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Coneixements bàsics sobre mètodes, arts, esquers i estris piscícoles. Plans tècnics de gestió piscícola. Repoblacions. Piscifactories. Reserves marines a Catalunya.

Tema 11

L’activitat cinegètica a Catalunya. Normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Resolució de vedes de caça. Àrees de caça: definició. Reserves nacionals de caça. Zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Espècies cinegètiques: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica.

Tema 12

El Reglament d’armes: tipus d’armes i llicències. Tinença i ús d’armes. Guies de tinença. La revista d’armes. Armes dipositades i comissades.

Tema 13

Normativa bàsica de la biodiversitat. Fauna protegida: identificació de mamífers, aus, peixos, amfibis, rèptils i insectes. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya. Nuclis zoològics. Normativa i regulació de la fauna exòtica i autòctona. Conceptes bàsics sobre la regulació internacional: Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES). Centres de recuperació de fauna salvatge. Ocells fringíl·lids. L’activitat apícola a Catalunya.

Tema 14

Regulació d’activitats relacionades amb la protecció dels animals. Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Espècies protegides i/o amenaçades de la fauna salvatge autòctona. Plans de recuperació. Plans de conservació. Fauna exòtica invasora: identificació, distribució, biologia, problemàtica i regulació legal.

Tema 15

Legislació sobre incendis forestals. Principals causes. Estadística. Mesures de prevenció d’incendis forestals. Normatives estatal i catalana sobre aquesta matèria. El Pla especial d’emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal. El Pla Alfa.

Tema 16

Normativa i regulació relacionades amb la prevenció d’incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives. Autoritzacions i comunicacions. Cremes controlades: normativa bàsica.

Tema 17

Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques i forests privades. Declaracions d’utilitat pública. Ocupacions i servituds. Els plans tècnics de gestió forestal. El Centre de la Propietat Forestal. Camins ramaders. Aprofitaments forestals: fusta, llenya, suro, pinya, tòfona, ús domèstic i desarrelament d’arbres. Rompudes. Nocions bàsiques sobre tractaments silvícoles. Nocions bàsiques sobre plagues i malalties forestals. Repoblacions forestals.

Tema 18

Principals espècies arbrades i arbustives forestals a Catalunya: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Preservació de la flora protegida. Espècies de flora protegides i/o amenaçades: normatives estatal i autonòmica. Arbres monumentals: normativa. Verd nadalenc: normativa bàsica. Flora exòtica invasora: identificació, distribució, biologia, problemàtica i regulació legal.

Tema 19

Interpretació de plànols topogràfics: escales i corbes a nivell. Càlculs sobre plànol: distàncies i pendents. Sistema de posicionament global (GPS) i Sistema d’informació geogràfica (SIG). L’accés a la informació en matèria de medi ambient.

Tema 20

L’educació ambiental: finalitat i objectius. Equipaments, itineraris i altres recursos per a l’educació ambiental.

Tema 21

Les inspeccions en matèria de medi ambient. Protocols d’actuació. Presa i conservació de mostres. Cadena de custòdia. Actuacions administratives: aixecament d’actes i elaboració d’informes.

Tema 22

Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Conceptes bàsics sobre geografia, meteorologia, climatologia, geologia, edafologia, orografia i estructura política, social i econòmica de Catalunya.

Tema 23

El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Els plans especials d’emergències a Catalunya. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112).

TRIANGLE ACADEMIA, SL utilitza COOKIES per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Si continueu navegant o premeu el botó ACCEPTAR considerarem que accepteu tot el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra    Política de cookies.
Privacidad