Title Image

Agent Rural

Agent Rural

Curs de preparació per a les oposicions a Agents Rurals

Vols ser Agent Rural? A Triangle Acadèmia t’oferim el Curs de preparació per a les oposicions d’Agents Rurals en format presencial. 100 places ja convocades aquest 2023 i 100 més el 2024.

Triangle Acadèmia té més de 25 anys d’experiència preparant oposicions per a Agent Rural. En les classes t’ajudarem a afrontar les diferents proves de l’oposició (temari general i específic, psicotècnic i perfil competencial) de la convocatòria d’oposicions d’Agents Rurals.

Durant aquests anys hem ajudat a més de 30 candidats i candidates a convertir-se en agents rurals. Enhorabona!! 

Curs de preparació per a les oposicions a Agents Rurals

Curs de preparació per a les oposicions a Agents Rurals, al centre de Mataró

El curs d'Agent Rural

Material

A partir de la guia d’estudi   treballem els punts més significatius dels temes i oferim material propi de suport (esquemes, resums i qüestionaris). Disposem de material propi de les proves psicotècniques. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al ritme d’estudi del candidat.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret, Agents Rurals i psicòlegs.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 25 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari setmanal que permet seguir tant el temari general, el temari específic i les proves de personalitat i psicotècniques.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic. Quan s’acaba el temari, es torna a començar i així l’estudiant no haurà d’esperar per començar la preparació.

La funció de l'Agent Rural

Els agents rurals vetllen per la conservació de la natura i la protecció del medi ambient, i defensen el patrimoni natural i el futur del nostre entorn per tal que tothom en pugui gaudir.

Les funcions dels agents rurals es basen en la vigilància, la inspecció, la col·laboració en la gestió, la investigació i la informació i l’assessorament als ciutadans.

Donada la naturalesa polivalent del Cos d’Agents Rurals, la feina dels agents rurals és molt àmplia i diversa. Podem trobar un agent rural rescatant un poll que ha caigut del niu, inspeccionant una tallada d’arbres en un bosc, realitzant el cens d’una planta en perill d’extinció, descobrint verí mortal en un camp o, per exemple, explicant a l’alumnat d’una classe què cal fer en cas de trobar un animal ferit.

Totes les funcions dels agents rurals tenen a veure amb la protecció de l’entorn, és a dir, amb les persones, els animals, les plantes i el patrimoni natural: la investigació de les causes d’un incendi, la detecció d’una nova plaga forestal, la denúncia d’un abocament en un riu, la col·laboració amb els serveis d’emergències per evacuar persones en el cas d’una nevada intensa o el descobriment d’una trama d’espoliació de peces arqueològiques que formen part de les tasques habituals d’aquest cos.

 

Podeu consultar els àmbits d’actuació directament a:

Pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya

El Cos d’Agents Rurals està format per uns 500 agents que actuen a tot Catalunya oferint un servei als ciutadans que es basa en la vocació, la proximitat, la professionalitat i l’eficiència.

 

La remuneració d’un Agent Rural en el moment que ingressa és aproximadament de 35.000 euros bruts per any.

L'oposició a Agent Rural

Les convocatòries

La Generalitat acaba de convocar 100 places de l’Escala Bàsica. Aquesta convocatòria ha estat la primera d’una sèrie de convocatòries que han de permetre al cos assolir la dimensió que per territori i per complexitat del mateix li correspon. Pla estratègic 2019-24: fins al 2024 Està acordat incrementar la plantilla en 300 places noves d’agents (diferents categories) i 50 places de personal tècnic i administratiu, la renovació de vehicles i les bases o la implementació de noves tecnologies, entre altres mesures. Les expectatives són positives també a partir de l’any 2024.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició. En el cas dels agents rurals, la primera convocatòria de 100 places permet presentar sol·licituds fins a finals del mes de juny del 2023. En aquest moment s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

 • tenir més de 18 anys,
 • titulació de Batxillerat o equivalent (vegeu taules d’equivalència),
 • posseir el permís classe B,
 • No patir cap malaltia inclosa en el quadre d’exclusions.

Fase d’oposició

La fase d’oposició consta de proves seqüencials, obligatòries i eliminatòries i són les que s’indiquen (segons la darrera convocatòria):

 • Primer exercici (1a prova): Qüestionari temari 80 preguntes test
 • Segon exercici (1a prova): Tests aptitudinals.
 • Segona prova: Prova de personalitat.
 • Tercera prova: Proves físiques
 • Quarta prova: competències professionals
 • Cinquena prova: mèdica

Podeu consultar més informació i models d’examen a:

Pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya

Temari de la prova de continguts

DOGC de 29-11-2021
PART general
 1. La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització territorial i competències de la Generalitat de Catalunya. La competència en matèria de medi ambient establerta a l’Estatut de Catalunya.
 2. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat. La Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. Els municipis. Les províncies. Les comarques. Les vegueries.
 3. El procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius. La revisió dels actes en via administrativa. Procediment administratiu sancionador. Concepte d’autoritat i potestats d’inspecció.
 4. El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d’igualtat per raó de gènere.
PART ESPECÍFICA

Temari específic de les proves per a l’accés a la categoria d’agent.

 1. El Departament d’Interior: funcions i estructura. La Direcció General d’Agents Rurals. Normativa bàsica reguladora del Cos d’Agents Rurals.
 2. Els agents rurals com a policia judicial. Els delictes sobre l’ordenació del territori i l’urbanisme, sobre el patrimoni històric, contra els recursos naturals i del medi ambient, els relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics i dels incendis forestals.
 3. L’activitat cinegètica a Catalunya: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Modalitats de caça. Classificació dels terrenys cinegètics. Espècies cinegètiques i períodes hàbils. Infraccions.
 4. El Reglament d’armes: tipus d’armes i llicències. Regulació de la tinença, la circulació i l’ús.
 5. L’activitat piscícola a Catalunya: normativa i regulació de la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Classificació de les zones de pesca a Catalunya. Espècies piscícoles i períodes hàbils. Infraccions.
 6. Protecció d’animals: normes generals de protecció dels animals. Animals de companyia: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Nuclis zoològics. Centres d’acollida d’animals de companyia. Infraccions.
 7. Protecció de la fauna salvatge: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Catàleg espanyol d’espècies amenaçades. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la fauna protegida. Fauna salvatge autòctona i no autòctona.
 8. Espècies exòtiques invasores de flora i fauna: Catàleg espanyol d’espècies invasores. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb espècies exòtiques invasores.
 9. Prevenció d’incendis forestals: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Infraccions. El Pla especial d’emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal. El Pla Alfa.
 10. Regulació d’infraestructures relacionades amb la prevenció d’incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, vies fèrries, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives. Regulació d’activitats amb risc d’incendis forestals: autoritzacions i comunicacions. Mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola.
 11. Protecció i gestió de les forests: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya. Infraccions. Forests: concepte i classificació. Condicions normatives dels aprofitaments forestals regulats: fusta, llenya, suro, pinya, tòfona, ús domèstic i desarrelament d’arbres. L’activitat apícola a Catalunya.
 12. Normativa bàsica de la flora protegida. Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la flora amenaçada. Arbres monumentals i verd nadalenc.
 13. Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat: catalogació i protecció dels hàbitats de patrimoni natural, espais de la Xarxa Natura 2000, conservació de la biodiversitat. Infraccions.
 14. Protecció dels espais naturals terrestres i marítims: normativa i regulació d’aplicació a Catalunya: Els espais naturals protegits: El Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya. Espais naturals de protecció especial (ENPE). Pla d’espais d’interès natural (PEIN). Xarxa Natura 2000. Llocs d’importància comunitària (LIC). Zones d’Especial Conservació (ZEC). Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).
 15. Regulació de l’ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals. Regulació de les activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Regulació sobre l’accés motoritzat al medi natural.
 16. Protecció del patrimoni cultural en el medi natural: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions. Normativa bàsica d’urbanisme. Construccions en el sòl no urbanitzable: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions.
 17. Legislació en matèria d’aigües a Catalunya. Zona de servitud i zona de policia de lleres. Usos comuns i usos comuns subjectes a autorització. Regulació del domini públic hidràulic.
 18. Residus: Residus municipals i residus industrials. Els vehicles fora d’ús. Pneumàtics fora d’ús. Runes, terres i altres residus de la construcció. Dejeccions ramaderes.
 19. Les activitats extractives: L’autorització i el programa de restauració a les activitats extractives. Protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. Normes addicionals en els espais d’interès natural afectats per activitats extractives.
 20. Els plans de protecció civil a Catalunya: El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Els plans especials d’emergències a Catalunya. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112).
 21. Geografia física i política de Catalunya. Conceptes bàsics sobre geografia.