Title Image

Cos de gestió de la Generalitat de Catalunya

Cos de gestió de la Generalitat de Catalunya

Cos de gestió de la Generalitat de Catalunya

Vols treballar a la Generalitat de Catalunya? A Triangle Acadèmia t’oferim els cursos per opositar a qualsevol categoria tècnica o administrativa en format tutoritzat.

Triangle Acadèmia té més de 25 anys d’experiència preparant oposicions. En les classes presencials a Mataró o les tutoritzades t’ajudarem a afrontar les diferents proves de l’oposició (temari, supòsit pràctic i perfil competencial) de les diferents oposicions convocades per la Generalitat de Catalunya.

Cos de gestió de la Generalitat de Catalunya

Cos de gestió de la Generalitat de Catalunya, al centre de Mataró

Les oposicions a la Generalitat

Les convocatòries

En el cas dels cossos de gestió, estan previstes segons acord del 5 d’abril del 2023, un total de 185 places en el curs entrant 2023/24. 

Les places inicialment són anunciades en la pàgina web de la Generalitat o en el cercador de la diputació (vegeu CIDO). Un cop anunciades, depenent dels pressupostos, passen a ser convocades. En aquest moment es concreten el tipus de proves, els temaris i diferents aspectes que poden condicionar el procés d’oposició.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

  • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
  • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
  • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
  • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria, habitualment vinculats al perfil del lloc de treball, en concret pel cas dels cossos de gestió caldrà acreditar titulació universitària (diplomatures).

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

Metodologia del curs on line

Material

Utilitzem temari propi desenvolupat pels nostres formadors, després d’una llarga experiència en la gestió de cursos associats a diferents Institucions públiques. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al ritme d’estudi dels candidats.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret i vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

El curs es planteja en modalitat semipresencial. La seva durada es determina en funció de la data prevista de la prova i no excedirà els 12 mesos. Posteriorment, es podrà mantenir una vinculació acadèmica abonant una quota de manteniment.

Al principi de curs es fa una primera trobada (presencial o virtual) amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir al seu tutor en format virtual durant el període que duri el curs, amb un compromís de resposta de 48 h i disposa de 2 hores presencials o virtuals al mes en els horaris que s’acordin entre alumne/a i tutora.

Un cop finalitzada la formació, en el cas que la data de la prova s’hagi endarrerit, aquesta es podrà complementar amb mòduls de manteniment que permetran mantenir el nivell de preparació i ajustar-la a les dates reals de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 25 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari personalitzat i les tutories poden ser presencials o en videoconferència permetent una bona combinació amb les tasques professionals i personals dels candidats.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic i personalitzat.

Tipus de prova a preparar

FASE D’OPOSICIÓ

(informació provisional)

PRIMERA PROVA.

a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part general del temari.

De caràcter obligatori i eliminatori. El temps de resolució vindrà fixat en la convocatòria

Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. L’exercici esmentat versarà sobre la part general del temari.

b) Segon exercici: test de coneixements sobre la part específica del temari.

De caràcter obligatori i eliminatori. El temps de resolució vindrà fixat en la convocatòria

Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de preguntes tipus test, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. L’exercici esmentat versarà sobre la part específica del temari.

El Tribunal Qualificador corregirà el segon exercici de les persones aspirants que hagin superat el primer exercici.

c) Tercer exercici: preguntes de resposta breu de la part específica del temari.

De caràcter obligatori i eliminatori. El temps de resolució vindrà fixat en la convocatòria

Aquest exercici consisteix a respondre preguntes de resposta breu de la part específica del temari. Aquest exercici avaluarà els coneixements de la part específica del temari orientats a situacions plausibles de la pràctica laboral. Per dur a terme aquest supòsit, les persones participants poden disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el Tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica professional, com també en el seu conjunt la capacitat analítica i de síntesi, la qualitat de l’expressió i la presentació d’aquests.

El Tribunal Qualificador corregirà el quart exercici de les persones aspirants que hagin superat el tercer exercici.

d) Quart exercici: supòsit pràctic.

De caràcter obligatori i eliminatori. El temps de resolució vindrà fixat en la convocatòria

Aquest exercici consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat del temari, d’acord amb les funcions i les competències professionals.

Per dur a terme aquest supòsit, les persones participants poden disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el Tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica professional, com també en el seu conjunt la capacitat analítica i de síntesi, la qualitat de l’expressió i la presentació d’aquests.

 

La puntuació de la primera prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en els 4 exercicis superats.

SEGONA PROVA.

Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)

 

FASE DE CONCURS (mèrits a valorar)

Serveis prestats, titulacions acadèmiques, participació en altres processos selectius

Temari general del cos de gestió de la Generalitat de Catalunya

1. Bon govern i transparència

Tema 1

Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d’una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l’avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.

Tema 2

Governança de les dades a l’administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (Big data). Mineria de dades (Data mining).

Tema 3

Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l’activitat pública. Accés a la informació pública. Sistema de garanties de la transparència.

Tema 4

Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l’eliminació de les dades personals a l’administració. El registre d’activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. Infraccions i sancions.

Tema 5

Institucions de control i de garantia: el síndic de greuges, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Oficina Antifrau de Catalunya.

2. Organització del sector públic

Tema 6

Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

Tema 7

Marc estatutari. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 8

Organització de l’Administració i del sector públic. L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments, tipologia de les unitats directives que els componen. Els organismes autònoms. El sector públic, característiques i tipologia d’organismes que el componen.

Tema 9

La Unió Europea: fundació i evolució. El mercat únic europeu. Lliure circulació de mercaderies, capitals, i treballadors. Llibertat d’establiment i lliure prestació de serveis. Dret de la Unió Europea: el dret primari i el derivat. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

3. Administració pública i procediment administratiu

Tema 10

El concepte d’Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d’atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l’Administració pública. Règim jurídic de l’administració digital i de l’ús de mitjans electrònics. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.

Tema 11

La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d’atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l’advocació i la substitució. La coordinació administrativa. El Reglament: concepte, fonament i classes.

Tema 12

L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma de l’acte administratiu. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’executivitat de l’acte administratiu. La notificació i publicació de l’acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

Tema 13

El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment administratiu. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 14

La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d’ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El control jurisdiccional de l’Administració pública.

4. Polítiques públiques i la seva avaluació

Tema 15

El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.

Tema 16

Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

Tema 17

L’avaluació econòmica de les polítiques públiques.

5. Activitat de l’administració pública

Tema 18

La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d’adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l’Administració. La contractació electrònica.

Tema 19

Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d’inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d’inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.

Tema 20

Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

6. Finances públiques

Tema 21

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.

Tema 22

La gestió pressupostària. L’execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

7. Funció pública

Tema 23

Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.

Tema 24

Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l’acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d’igualtat per raó de gènere.

Tema 25

Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l’abandó de destinació i l’omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d’auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d’influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

ACTIC

Totes les proves de la Generalitat inclouen com a mèrit la certificació de les proves ACTIC de competència digital. Triangle Acadèmia prepara les proves en formats online i acompanya en el procés d’inscripció a les proves oficials. Revisa tota la informació de les proves en el següent enllaç.