Title Image

Cossos Docents i Professorat de Secundària

Cossos Docents i Professorat de Secundària

Curs de preparació per a oposicions als Cossos Docents i Professorat de secundària

Vols ser professor de l’ESO o de batxillerat? A Triangle Acadèmia t’oferim el curs de preparació a les oposicions dels Cossos Docents i Professorat de Secundària en format presencial o virtual.

Triangle Acadèmia té més de 25 anys d’experiència preparant oposicions per al professorat. En les classes presencials o virtuals t’ajudarem a afrontar la programació, les situacions d’aprenentatge i el supòsit pràctic de les convocatòries d’oposicions de professors d’ESO i Batxillerat.

Desenvolupem grups específics d’orientació educativa.

Curs de preparació per a oposicions als Cossos Docents i Professorat de secundària

Curs de preparació per a oposicions als Cossos Docents i Professorat de secundària, al centre de Mataró

Estructura del curs per a oposicions de Cossos Docents i Professorat

Horaris i calendaris del Curs per a oposicions de Cossos Docents i Professorat

El Curs per a oposicions de Cossos Docents i Professorat té un horari de dissabtes o divendres però amb freqüència quinzenal. Està plantejat en sessions de dues hores i mitja que combinen sessions col·lectives o individuals segons el moment de curs.

Aquesta distribució de les sessions permet que els candidats puguin preparar la programació i les situacions d’aprenentatge de forma autònoma amb prou temps alhora els formadors i formadores poden acompanyar personalment a cada un dels candidats, millorant significativament el seguiment del curs, tant en l’àmbit col·lectiu com en l’àmbit individual.

S’inicien cursos trimestralment.

Activitats complementàries al Curs per a oposicions de Cossos Docents i Professorat

El curs preveu opcionalment la participació en tallers d’expressió oral i simulacre de tribunals, per millorar les prestacions de la primera prova de defensa de la programació i SdA.

Les oposicions

Les convocatòries

Després de la publicació del Decret d’estabilització (abril 2022), s’han desenvolpuat les convocatòries de les places vinculades al concurs extraordinari de mèrits (6.615 places, FP i secundària) i la convocatòria d’oposició extraordinària de 9.035 places (proves desenvolupades el mes de juny 2023). Finalment s’ha confirmat una nova convocatòria de més de 6.900 places, ja pel 2024. La distribució per especialitats es pot consultar en aquest enllaç.

Això fa que aquest sigui el millor moment per preparar les oposicions amb garanties d’èxit.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició, ja publicades aquest passat desembre 2022. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc. S’ha previst obrir un període de sol·licituds el mes de novembre 2023. S’espera que les proves es desenvolupin entre maig i juny 2024.

Els requisits

Els requisits són bàsicament estar en disposició de la titulació necessària per accedir a la plaça.

 

Les proves

Primera prova (convocatòria ordinària)

Presentació d’una PROGRAMACIÓ didàctica:

Ha de contenir objectius, continguts, metodologia, criteris d’avaluació, assoliment de capacitats i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i fer referència al currículum vigent de Catalunya.

Elaboració i exposició oral d’una UNITAT DIDÀCTICA/SITUACIÓ D’APRENENTATGE

Segona prova (convocatòria ordinària)

Primera part

Prova pràctica per tal de demostrar la formació científica i el domini de les tècniques de treball necessàries per impartir les diferents àrees pròpies de l’especialitat.

En què consisteix la prova?

Es tracta de resoldre un supòsit contextualitzat, triat per l’aspirant d’entre dos que presentarà el tribunal.

Cal fer la justificació teòrica i la formulació d’una proposta pràctica.

Segona part:

Desenvolupament, per escrit, d’un tema triat per l’aspirant d’entre els trets a l’atzar pel tribunal (extrets d’entre els temes referents al temari de cada una de les especialitats).

 

El model metodològic de Triangle Acadèmia

El curs està plantejat en sessions (presencials o videoconferència) en horari de dissabtes o setmanals cada quinze dies. Aquesta alternança permet que els candidats puguin preparar els continguts amb prou temps i millora significativament el seguiment del curs.

El sistema actual de les proves ens planteja haver de treballar principalment el desenvolupament i acompanyament en l’elaboració de la programació i de les SdA.

La dinàmica del curs i la participació de l’alumne:

Aquest plantejament fa que les sessions col·lectives serveixin per treballar els aspectes claus de la programació i de les situacions d’aprenentatge (SdA).

La formació té el seu punt més rellevant en l’acompanyament que es fa individualment en la construcció d’aquesta programació i d’una de les SdA a cada alumne. Aquest acompanyament es farà fonamentalment en format digital i seguint pautes de lliurament sistemàtiques que permetin que el seu seguiment sigui el més ordenat possible. Durant cada sessió es marcarà una data límit de lliurament dels apartats de la programació/SdA (en format editable) i que permetrà fer les correccions individualitzades. Cal doncs que els candidats i candidates tinguin una actitud de treball constant des del primer moment i segueixin el calendari d’entregues.

El curs no disposa de professorat específic per especialitat. Això fa que el supòsit pràctic i el temari es treballi des d’una perspectiva formal.

L’acompanyament virtual

Els alumnes disposaran d’instruments de suport i acompanyament virtual, per mantenir-ne la interacció amb l’acadèmia i amb les formadores, en concret:

  • Accés a una intranet documental, on es publicaran els continguts de suport de cada una de les sessions, i aquells documents de referència.
  • Un canal d’interacció virtual que permetrà interactuar amb les formadores, bàsicament en el seguiment i correcció de la programació/SdA, com en els dubtes que es puguin generar. El temps de resposta a les consultes vindrà definit pel volum del grup i sempre amb dates límit prefixades.

Les tutoritzacions individuals

S’han programat dues sessions tutoritzades, una aproximadament el mes de gener per tancar la programació i una segona al final del curs per donar per tancada una de les SdA desenvolupades.

Les classes en videoconferència

Aquells alumnes que no puguin assistir presencialment a la seva sessió, podran accedir a la sessió del grup en videoconferència (en el cas secundària) tant de forma síncrona com accedir a la gravació d’aquesta. Us facilitarem l’enllaç zoom corresponent que serà sempre el mateix.

El professorat

El professorat està integrat per funcionaris del cos docent i amb dilatada experiència en la gestió de centres i amb la formació per a oposicions.