Title Image

Cossos Docents i Professorat d’FP

Cossos Docents i Professorat d’FP

Curs de preparació per a oposicions als Cossos Docents i Professorat d'FP

Vols ser professor o professora de la Formació Professional? A Triangle Acadèmia t’oferim el Curs de preparació a les oposicions al Cos de professorat d’FP en format presencial o virtual a Mataró.

Triangle Acadèmia té més de 25 anys d’experiència preparant oposicions per al cos de professorat. En les classes t’ajudarem a afrontar la programació, les situacions d’aprenentatge i el supòsit pràctic de les convocatòries d’oposicions de professorat d’FP.

Curs de preparació per a oposicions als Cossos Docents i Professorat d'FP

Curs de preparació per a oposicions als Cossos Docents i Professorat d'FP, al centre de Mataró

Estructura del curs per a oposicions de Cossos Docents i Professorat d'FP

Horaris i calendaris del Curs

El Curs té un horari de dissabtes però en règim quinzenal. Està plantejat inicialment en sessions de dues hores i mitja cada quinze dies. Les sessions poden ser col·lectives o de tutoria individual segons el moment del curs. Aquesta distribució de les sessions permet que els candidats puguin preparar de forma autònoma els continguts amb prou temps i els formadors en puguin fer un seguiment individualitzat, millorant significativament el seguiment del curs, tant en l’àmbit col·lectiu com en l’àmbit individual.

S’inicien formacions aproximadament cada 2/3 mesos.

Activitats complementàries al Curs per a oposicions de Cossos Docents i Professorat

El curs preveu opcionalment la participació en tallers d’expressió oral i simulacres de defensa, per millorar les prestacions de la prova de presentació de la programació.

Les oposicions

Les convocatòries

Després de la publicació del Decret d’estabilització (abril 2022), ja s’han desenvolupat, d’una banda, el concurs extraordinari de mèrits (6.615 places entre FP i secundària) i una convocatòria extraordinària de 9.035 places (proves programades el mes de juny 2023). Finalment, s’ha publicat una nova convocatòria ordinària de més de 6.900 places, ja pel 2024. Es pot consultar la distribució per especialitats en aquest enllaç.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició, que en aquest cas ja va ser publicat a finals de l’any 2022. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc. S’anuncia també que les sol·licituds seran el mes de desembre 2023 i que les proves es programen entre els mesos de maig i juny 2024.

Els requisits

Els requisits són bàsicament els d’estar en disposició de la titulació acadèmica necessària.

 

Les proves

Primera prova (convocatòria ordinària)

Presentació d’una PROGRAMACIÓ didàctica:

Ha de contenir objectius, continguts, metodologia, criteris d’avaluació, assoliment de capacitats i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i fer referència al currículum vigent de Catalunya.

Elaboració i exposició oral d’una UNITAT DIDÀCTICA/SITUACIÓ D’APRENENTATGE

Segona prova (convocatòria ordinària)

Primera part

Prova pràctica per tal de demostrar la formació científica i el domini de les tècniques de treball necessàries per impartir les diferents àrees pròpies de l’especialitat.

En què consisteix la prova?

Es tracta de resoldre un supòsit contextualitzat, triat per l’aspirant d’entre dos que presentarà el tribunal.

Cal fer la justificació teòrica i la formulació d’una proposta pràctica.

Segona part:

Desenvolupament, per escrit, d’un tema triat per l’aspirant d’entre els trets a l’atzar pel tribunal (extrets d’entre els temes referents al temari de cada una de les especialitats).

El model metodològic de Triangle Acadèmia

Metodologia (modalitat presencial i modalitat videoconferència):

El curs està plantejat en sessions (presencials o videoconferència) en horari de dissabtes o setmanals cada quinze dies. Aquesta alternança permet que els candidats puguin preparar els continguts amb prou temps i millora significativament el seguiment del curs.

El sistema actual de les proves ens planteja haver de treballar principalment el desenvolupament i acompanyament en l’elaboració de la programació i de les SdA.

La dinàmica del curs i la participació de l’alumne:

Aquest plantejament fa que les sessions col·lectives serveixin per treballar els aspectes claus de la programació i de les situacions d’aprenentatge (SdA).

La formació té el seu punt més rellevant en l’acompanyament que es fa individualment en la construcció d’aquesta programació i d’una de les SdA a cada alumne. Aquest acompanyament es farà fonamentalment en format digital i seguint pautes de lliurament sistemàtiques que permetin que el seu seguiment sigui el més ordenat possible. Durant cada sessió es marcarà una data límit d’entrega  dels apartats de la programació/SdA (en format editable) i que permetrà fer les correccions individualitzades. Cal doncs que els candidats i candidates tinguin una actitud de treball constant des del primer moment i segueixin el calendari d’entregues.

El curs no disposa de professorat específic per especialitat. Això fa que el supòsit pràctic i el temari es treballi des d’una perspectiva formal.

L’acompanyament virtual

Els alumnes disposaran d’instruments de suport i acompanyament virtual, per mantenir-ne la interacció amb l’acadèmia i amb les formadores, en concret:

  • Accés a una intranet documental, on es publicaran els continguts de suport de cada una de les sessions, i aquells documents de referència.
  • Un canal d’interacció virtual que permetrà interactuar amb les formadores, bàsicament en el seguiment i correcció de la programació/SdA, com en els dubtes que es puguin generar. El temps de resposta a les consultes vindrà definit pel volum del grup i sempre amb dates límit prefixades.

 Les tutoritzacions individuals

S’han programat dues sessions tutoritzades, una aproximadament el mes de gener per tancar la programació i una segona a la part final de curs per donar per tancada una de les SdA desenvolupades.

El professorat

El professorat està integrat per funcionaris del cos docent i amb dilatada experiència en la gestió de centres i amb la formació per a oposicions.