Title Image

Graduat en ESO

Graduat en ESO

Graduat en ESO

L’actual sistema educatiu i la formació d’adults

L’educació d’adults permet actualment que les persones puguin reincorporar-se a la formació acadèmica reglada i mitjançant cursos específics per a persones adultes puguin obtenir el títol de graduat en ESO.

Graduat en ESO

Graduat en ESO, al centre de Mataró

L’accés al graduat en ESO i els seus requisits

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació.

També hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació si es troben en alguna de les situacions següents:

  • Tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari.
  • Es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball.
  • Són esportistes d’alt rendiment.
  • Han cursat o estan cursant els programes postobligatoris de formació i inserció i volen cursar, en paral·lel, els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria per a adults.
  • Participen en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.

Excepcionalment, el director o directora dels serveis territorials o el gerent del Consorci a la ciutat de Barcelona, pot autoritzar la incorporació d’alumnes que no compleixin els requisits anteriors.

Els continguts del graduat en ESO

El cicle d’educació secundària per a les persones adultes s’organitza en tres àmbits (comunicació, científic tecnològic i social), els quals es despleguen en mòduls. En conjunt, l’alumne/a ha de cursar fins a un màxim de 34 mòduls distribuïts en dos nivells (1 i 2), segons el seu expedient acadèmic.

Mòduls del nivell I:

14 comuns i 3 opcionals

Mòduls del nivell II:

 

Àmbit Comunicació Àmbit Social Àmbit Tecnològic
Llengua catalana III Ciències socials II i moviments migratoris Matemàtiques III
Llengua castellana III Geografia II Matemàtiques IV
Llengua estrangera II Història II Física i química II
Llengua estrangera III Biologia i geologia
Literatura catalana Tecnologia
Literatura castellana

 

Total de mòduls del 2n nivell a cursar: 14 mòduls comuns i 3 opcionals.

Informació del curs

Entrevista inicial i determinació de les assignatures pendents

Caldrà que l’alumne faci una entrevista en la qual s’analitzarà a partir de l’expedient acadèmic els mòduls que hi ha pendents i el millor horari per cursar-les durant els pròxims trimestres. És possible que calgui fer una prova per ajustar el seu nivell.

 

Material

Hem desenvolupat material propi (escrit i digital) que prepara amb rigor el contingut de les diferents assignatures. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació molt dinàmica.

 

El professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en cada una de les assignatures i que coneixen perfectament el perfil dels estudiants.

Coneix el nostre equip >

 

La preparació i el model docent

Preparem les diferents assignatures amb una metodologia participativa i dirigida a una bona experiència acadèmica dels estudiants. Es treballa molt la participació dels alumnes i l’avaluació continuada.

Tenim una experiència de més de 30 anys preparant aquest tipus de formació.

 

La certificació del curs

Triangle acadèmia emet en finalitzar el curs el títol oficial de Graduat/da en ESO.

 

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari setmanal i es poden fer en horaris de tarda. Les classes s’inicien el mes d’octubre i finalitzen el mes de juny.

 

Accés al curs

Es pot accedir al curs a l’inici de cada trimestre.