Title Image

Policia Local

Policia Local

Curs de preparació per a oposicions a Policia Local

Vols ser Policia local? A Triangle Acadèmia t’oferim el Curs de preparació per a les oposicions de Policia local en format presencial o tutoritzat.

Triangle Acadèmia té més de 30 anys d’experiència preparant oposicions per a Policia local. En les classes presencials t’ajudarem a afrontar les diferents proves convocades (temari, cultura general, psicotècnic, personalitat, entrevista) de les convocatòries d’oposicions de Policia local de diferents ajuntaments de Catalunya.

Curs de preparació per a oposicions a Policia Local

Curs de preparació per a oposicions a Policia Local, al centre de Mataró

El curs de la Policia Local

Material

Utilitzem un temari propi en el qual es basa la majoria de preguntes de la prova de coneixements. Disposem de material propi de les proves psicotècniques, de cultura general i dossiers d’actualitat. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al ritme d’estudi de cada candidat/a.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret, de la Psicologia, la Criminologia i vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 30 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris

Els cursos presencials tenen un horari de sis hores/setmana i es poden fer en horaris de matí o tarda. Els cursos tutoritzats es basen en tutories personalitzades i adaptades a les circumstàncies personals de cada candidat.

Accés al curs

Es pot accedir als cursos presencials o en videoconferència en qualsevol moment, ja que el format és cíclic. Quan s’acaba el temari, es torna a començar i així l’estudiant no haurà d’esperar per començar la preparació. Els formats tutoritzats s’adapten a cada candidat i les sessions individuals poden ser presencials o per videoconferència.

La funció de la Policia Local

El marc legal determina que tots els municipis de més de 10.000 habitants tenen la potestat, que no l’obligació, de crear un cos de policia local. Actualment, tots els que superen aquesta població tenen policia local i algun altre de més petit, per autorització excepcional del Departament, també. Així, dels 947 municipis que té Catalunya, 213 tenen policia municipal, amb més d’11.000 policies que donen servei directe a una població de més de 5 milions d’habitants, el 73% del total català. S’ha passat de 162 policies locals l’any 1983 a 213 el 2011, amb un increment del 31,48%.

L’àmbit d’actuació de les policies locals és constituït pel territori del seu municipi. Només poden actuar fora del seu àmbit territorial en situacions d’emergència i amb l’autorització prèvia de les autoritats competents, donant compte d’aquestes actuacions al Departament titular de les competències en matèria de seguretat pública.

Cada policia local és un cos únic, sota la direcció superior de l’alcalde o alcaldessa, tot i que el comandament directe l’exerceix el cap del cos que és el comandament policial de major graduació.

Les funcions entre els mossos d’esquadra i la policia local queden delimitades des de l’any 1996 per:

 1. La Policia de la Generalitat és la policia de seguretat de Catalunya a les ordres del Govern de Catalunya.
 2. Les policies locals estan en condicions de contribuir, segons les seves capacitats organitzatives i funcionals, a les finalitats generals del sistema català de seguretat i policia.
 3. Els dos punts anteriors obliguen a una delimitació funcional i de serveis entre els cossos policials presents en el municipi, d’acord amb les competències de les administracions respectives.
 4. Sistemes d’informació mútua i de coordinació policial horitzontal.
 5. La Policia de la Generalitat és la responsable de prestar serveis centrals, bàsics i imprescindibles per al funcionament del conjunt del sistema, i de subministrar a les policies locals el suport logístic que faci possible la integració d’aquestes en el sistema global.

La remuneració d’un policia local en el moment que ingressa és aproximadament de 2500 euros bruts, i el seu horari és rotacional (matí/tarda/nit).

L'oposició a la Policia Local

Les convocatòries

Els diferents ajuntaments convoquen places de policia local al llarg de l’any. Moltes vegades les convocatòries estan vinculades a places fixes, i d’altres a places interines, però es pot afirmar que en els ajuntaments catalans hi ha més de 500 places anuals convocades.

S’espera des de fa molt de temps, un decret que reguli l’edat de jubilació dels funcionaris de la policia local, això significaria que molts dels actuals efectius amb més de 55 anys podrien acollir-se de forma retroactiva i provocaria una allau de places en els diferents municipis. Caldrà estar molt atent!

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició, en el cas de la policia local, aquestes poden aparèixer en qualsevol moment de l’any. En aquest moment s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

 • Tenir més de 18 anys,
 • Titulació de Batxillerat o equivalent (vegeu taules d’equivalència). Compte, ja que des del 2023 ja no s’accepten titulacions acadèmiques per sota del batxillerat. Els candidats poden accedir a una oposició si per exemple tenen la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys superada. Demaneu informació de les promocions que fem en aquest sentit.
 • 1,65 m els homes i d’1,60 m les dones (pot variar segons ajuntament).
 • Posseir el permís classe B.
 • Declaració jurada per portar armes.
 • No patir cap malaltia inclosa en el quadre d’exclusions (consulteu les bases per conèixer el quadre d’exclusions mèdiques).

Fase d’oposició

La fase d’oposició consta de proves seqüencials, obligatòries i eliminatòries i són les que segueixen (poden haver-hi variacions segons ajuntaments):

 1. Prova de coneixements: qüestionari segons temari que publiquen els mateixos ajuntaments del temari. Acostuma a tenir una part general (procediment administratiu, constitucional…) i una part més específica (ordenances, delictes, trànsit, violència de gènere).
 2. Supòsit pràctic. Molts ajuntaments plantegen situacions pròpies de la policia local, on s’avalua el mode d’actuació dels candidats.
 3. Prova d’aptitud física i comprovació de les dades antropomètriques.
 4. Proves psicotècniques i de personalitat. Pot incloure entrevista valorar adequació psicoprofessional.
 5. Prova de coneixements de català (queden exclosos els que estiguin en possessió del nivell C1).
 6. Prova mèdica (consulteu els requeriments mèdics).

Fase de formació

Un cop superada la fase d’oposició, el candidat ingressarà en l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i desenvoluparà un període de formació. Cal superar els continguts formatius per seguir endavant en el procés de selecció. Durant aquest període, el candidat té la consideració de funcionari interí en formació i rep una assignació econòmica

Període de pràctiques.

Posteriorment, el candidat serà assignat com a funcionari en pràctiques on desenvoluparà sota supervisió, tasques pròpies de la Policia Local. En finalitzar aquest període, el seu superior informarà de forma vinculant favorable o desfavorablement i en cas positiu el candidat passarà a ser funcionari definitivament.

Un cop finalitzades les tres parts del procés selectiu, el candidat optarà a les destinacions disponibles segons les qualificacions obtingudes al llarg del procés.

El centre informa del seguiment de la convocatòria a les persones matriculades. Pots consultar informació sobre convocatòries.

Temari de la prova de continguts

PART COMUNA

TEMA 1

LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978. PRINCIPIS FONAMENTALS. DRETS I DEURES FONAMENTALS DELS ESPANYOLS

TEMA 2

LA CORONA. EL PODER LEGISLATIU. EL PODER EXECUTIU. EL PODER JUDICIAL

TEMA 3

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT. ELS ESTATUTS D’AUTONOMIA: EL SEU SIGNIFICAT. L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA: PRINCIPIS GENERALS

TEMA 4

L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA DE 2006: ESTRUCTURA, CONTINGUT ESSENCIAL I PRINCIPIS FONAMENTALS. CONTINGUT DEL TÍTOL PRELIMINAR

TEMA 5

EL DRET ADMINISTRATIU. LA SEVA DELIMITACIÓ. DIVISIÓ DE PODERS I PRINCIPI DE LEGALITAT. L’ADMINISTRACIO PÚBLICA

TEMA 6

L’ACTE ADMINISTRATIU: CONCEPTE, CLASSES I ELEMENTS DE L’ACTE ADMINISTRATIU

TEMA 7

EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: PRINCIPIS GENERALS. LES FASES DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

TEMA 8

ORDENANCES I REGLAMENTS DE LES ENTITATS LOCALS. CLASSES. PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ

TEMA 9

EL MUNICIPI. EL TERME MUNICIPAL. LA POBLACIÓ. L’EMPADRONAMENT. AUTONOMIA MUNICIPAL I TUTELA

TEMA 10

EL MUNICIPI: ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES. ORGANITZACIÓ PRÒPIA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ: EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL.

TEMA 11

LA UNIÓ EUROPEA

 

PART ESPECÍFICA

TEMA 1

EL MARC LEGAL DE LA SEGURETAT A L’ESTAT: FORCES I COSSOS DE SEGURETAT

TEMA 2

LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE SEGURETAT. EL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA

TEMA 3

LA LLEI 16/1991 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA: LES ESCALES I LES CATEGORIES DE LA POLICIA LOCAL. FUNCIONS DE LA POLICIA LOCAL. RÈGIM DISCIPLINARI DELS POLICIES LOCALS

TEMA 4

LA LLEI DE SEGURETAT VIÀRIA. EL REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ. PERMIS DE CONDUIR PER PUNTS

TEMA 5

SENYALS DE CIRCULACIÓ: PREEMINÈNCIA. CLASSES DE SENYALS

TEMA 6

NORMES GENERALS DE CIRCULACIÓ. ESPECIAL REFERÈNCIA A LA CIRCULACIÓ URBANA

TEMA 7

L’ACCIDENT DE TRÀNSIT. ATESTATS PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT. ALCOHOLÈMIES: NORMATIVA REGULADORA I PROCEDIMENT

TEMA 8

DRET PENAL I DRET PROCESSAL: CONSIDERACIONS SOBRE ELS SEUS PRINCIPIS I NORMES FONAMENTALS. TEXTOS LEGALS BÀSICS

TEMA 9

LA INFRACCIÓ PENAL. CONCEPTE. ELS RESPONSABLES CRIMINALS DELS DELICTES. LES CAUSES QUE EXIMEIXEN DE LA RESPONSABILITAT CRIMINAL I LES CIRCUMSTÀNCIES QUE L’ATENUEN O L’AGREUGEN

TEMA 10

PRINCIPALS DELICTES CONTRA LES PERSONES, LA LLIBERTAT, LA PROPIETAT I LA SEGURETAT. ELS DELICTES LLEUS

TEMA 11

DELICTES CONTRA LA SEGURETAT DEL TRÀNSIT

TEMA 12

LES DETENCIONS. QUI POT I QUI HA D’EFECTUAR DETENCIONS. QUINES SÓN LES CIRCUMSTÀNCIES QUE PERMETEN O OBLIGUEN A EFECTUAR-LES. FORMA I DURADA DE LES DETENCIONS

TEMA 13

L’ESCORCOLL I LA IDENTIFICACIÓ A LA LLEI ORGÀNICA SOBRE PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA 4/2015

TEMA 14

ACTUACIONS PER AL MANTENIMENT I EL RESTABLIMENT DE LA SEGURETAT CIUTADANA (LOPSC)

TEMA 15

VIOLÈNCIA DOMÈSTICA. VIOLÈNCIA DE GÈNERE