Title Image

Conserge

Et preparem les diferents fases i proves, individualment o en grup, i amb material propi actualitzat.

Preparació d'oposicions a Conserge

L’accés a l’ajuntament

Els ajuntaments com a Administració Pública, convoca places de funcionariat propi. Aquestes places abarquen perfils diversos: conserges, auxiliars, administratius, tècnics i tècnics superiors. Aquestes places responen a processos interns de renovació de personal (per jubilació i/o trasllat) o bé a increments nets de la plantilla administrativa i tècnica dels ajuntaments, en funció de les competències que tingui assolides com administració: administració, manteniment, policia local, escoles….són un conjunt de serveis que els ajuntaments en funció del número de vilatans poden desenvolupar i planificar la grandària de les seves plantilles.

El número de places que es convoquen anualment és significativament alt doncs aquest tipus d’administració, és actualment la que genera més projectes i per tant té més mobilitat funcionarial i més activitat administrativa i tècnica a Catalunya. Estem parlant perfectament de més de 1500 places noves en el conjunt d’ajuntaments catalans, sumant tots els perfils.

Per accedir a una plaça pública de l’Administració Local, pot ser bàsicament de dues maneres, de forma interina (això significaria que no es disposa de plaça com a funcionari) integrat en una bossa de treball i dedicant-se a cobrir suplències o a participar en projectes que poden ser limitats en el temps. L’altra manera és l’accés com a funcionari, tenint la plaça en propietat.

Les tasques del conserge

Les tasques poden variar molt, segons el perfil del lloc, però si que podem fer un resum d’aquelles tasques que poden ser més transversals amb independència de l’ajuntamnet i/o departament que ens pugui correspondre.

El/La conserge s’encarrega de la custòdia i el manteniment dels diferents edificis on exerceix la seva ocupació (cases de pisos, oficines, esglésies, etc.), garantint en ells la neteja i l’ordre.

Entre les seves funcions s’inclouen: garantir l’obertura i tancament de l’edifici; realitzar i/o supervisar les feines de neteja; realitzar i/o supervisar les reparacions simples i les tasques de manteniment de l’interior d’edificis; custodiar les claus de l’edifici; subministrar el material i equipament necessaris per al funcionament de les instal·lacions i locals; encarregar-se d’apagar i encendre, quan sigui necessari, els sistemes de calefacció, electricitat, etc.; vigilar l’estat del local comunicant qualsevol anomalia; garantir el control de l’accés de persones al local, rebent-les i acompanyant-les quan resulti convenient; realitzar tasques auxiliars d’administració (rebre i distribuir la correspondència, fer fotocòpies, etc.); controlar que el comportament de persones residents, inquilines i visitants s’ajusti a les normes; prestar altres serveis auxiliars d’informació general o de custòdia d’algun objecte, etc.

En l’exercici de l’ocupació de conserge cal respectar les normes vigents de qualitat, seguretat i higiene en el treball.

 

El sou bàsic (depenent de l’administració, està al voltant dels 16.000 euros bruts anuals.

Les oposicions als ajuntaments

Les convocatòries

Els ajuntaments convoquen anualment unes 1500 places en totes les categories.

Les places inicialment són anunciades en les pàgines webs dels ajuntaments o en el cercador de la diputació provincial (veure CIDO). Un cop anunciades, depenent dels pressupostos locals, passen a ser convocades. En aquest moment es concreten el tipus de proves, els temaris i diferents aspectes que poden condicionar el procés d’oposició.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientatívament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

  • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
  • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
  • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
  • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria (habitualment vinculats al perfil del lloc de treball, en concret pel cas d’auxiliars seria el graduat en ESO o equivalent

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

Pel que fa a la titulació requerida en la convocatòria (requisit específic), si l’aspirant encara no ha obtingut el títol oficial expedit és suficient que presenti el resguard de la sol·licitud d’expedició o un certificat acadèmic en què consti que ha superat la totalitat dels estudis conduents a l’obtenció del títol.

El curs de Conserge

Material

Utilitzem temari propi desenvolupat pels nostres formadors, després d’una llarga experiència en la gestió de cursos associats a diferents ajuntaments. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al propi ritme d’estudi.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret i vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 20 anys preparant aquest tipus de formació.

.

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari setmanal  i es fan en horaris de tarda/vespre i dissabtes matí que permeti una bona combinació amb les tasques professionals.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, doncs el format és cíclic. Quan s’acaba el temari, es torna a començar i així l’estudiant no haurà d’esperar per començar la preparació.

El temari (poden incloure’s temes específics en cada ajuntament)

Tema 1

L’organització pròpia de l’ajuntament el reglament orgànic municipal

Tema 2

El ciutadà com a client i com a usuari dels serveis públics: concepte

Tema 3

Coneixement del municipi I. Característiques físiques i demogràfiques. Principals aspectes de la seva història, cultura i festivitats

Tema 4

Coneixement del municipi II. Principals aspectes urbanístics: carrers places, monuments, mitjans de comunicació, ubicació dels equipaments municipals i supramunicipals

Tema 5

Funcions de consergeria en un centre públic I. Ús i cura de les instal·lacions públiques: obertura i tancament d’edificis i locals, control d’accessos, i custòdia i vigilància de les instal·lacions

Tema 6

Funcions de consergeria en un centre públic II. Maneig de màquines reproductores, enquadernadores, i altres anàlogues. Custòdia de màquines i mobiliari i trasllat del mateix

Tema 7

Funcions de consergeria en un centre públic III. Classificació i ordenació de documents. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa

Tema 8

Nocions bàsiques de funcionament d’instal·lacions dels equipaments públics: electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i sistemes d’alarma

Tema 9

Normes de seguretat i higiene en els treballs propis d’un conserge. Normes útils per al moviment i trasllat de mobiliari i altres elements de pes

Tema 10

Primers auxilis. actuacions en casos d’emergència

TRIANGLE ACADEMIA, SL utilitza COOKIES per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Si continueu navegant o premeu el botó ACCEPTAR considerarem que accepteu tot el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra    Política de cookies.
Privacidad