Title Image

Curs per a oposicions de Cossos Docents i Professorat de FP

Et preparem les diferents fases i proves, individualment o en grup, i amb material propi actualitzat.

Curs de preparació per a oposicions als Cossos Docents i Professorat d'FP

Vols ser professor o professora del cos docent de professorat o personal tècnic de la Formació Professional? A Triangle Acadèmia t’oferim el Curs de preparació a les oposicions al Cos de professorat de FP en format presencial o virtual a Mataró.

Triangle Acadèmia té més de 20 anys d’experiència preparant oposicions per a professors. En les classes t’ajudarem a afrontar la programació, les unitats didàctiques i el supòsit pràctic de les convocatòries d’oposicions de professorat de FP.

Dades del curs per a oposicions de Cossos Docents i Professorat

Horaris i calendaris del Curs

El Curs té un horari de dissabtes o setmanal però amb règim quinzenal. Està plantejat en sessions de tres hores cada quinze dies. Aquesta distribució de les sessions permet que els candidats puguin preparar de forma autònoma els continguts amb prou temps i els formadors en puguin fer un seguiment individualitzat, millorant significativament el seguiment del curs, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual.

S’inicien formacions aproximadament cada 2/3 mesos.

Activitats complementàries al Curs per a oposicions de Cossos Docents i Professorat

El curs preveu opcionalment la participació en tallers d’expressió oral, per millorar les prestacions de la prova de presentació de la programació. Aquests tallers estan desenvolupats per coaches experimentats que treballen en aspectes tals com la posició corporal, la veu o el control de l’ansietat.

Les oposicions

Les convocatòries

L’any 2019 van ser convocades places de professorat (formació professional) i de personal tècnic,, l’any 2020 per a professorat de secundària, i s’espera a partir del 2021 una nova convocatòria de FP, distribuïdes entre les diferents especialitats.

Això fa que aquest sigui el millor moment per preparar les oposicions amb garanties d’èxit.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició, que habitualment es publiquen els mesos de març/abril. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació

Els requisits

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es poden consultar seguint el següent enllaç.

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

Pel que fa a la titulació requerida en la convocatòria (requisit específic), si l’aspirant encara no ha obtingut el títol oficial expedit és suficient que presenti el resguard de la sol·licitud d’expedició o un certificat acadèmic en què consti que ha superat la totalitat dels estudis conduents a l’obtenció del títol.

Les proves

Primera prova

Objectiu: Comprovar l’aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a la docència

En què consisteix la prova ?

Presentació d’una PROGRAMACIÓ didàctica:

Ha de contenir objectius, continguts, metodologia, criteris d’avaluació, assoliment de competències bàsiques i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i fer referència al currículum vigent de Catalunya.

 

Elaboració i exposició oral d’una UNITAT DIDÀCTICA

Segona prova

Objectiu: Demostrar els coneixements específics necessaris per impartir la docència

En què consisteix la prova ?

Primera part

Prova pràctica per tal de demostrar la formació científica i el domini de les tècniques de treball necessàries per impartir les diferents àrees pròpies de l’especialitat.

En què consisteix la prova?

Es tracta de resoldre un supòsit contextualitzat, triat per l’aspirant d’entre tres que presentarà el tribunal.

Cal fer la justificació teòrica i la formulació d’una proposta pràctica concreta.

Durada de la prova: 2 hores.

Segona part:

Desenvolupament, per escrit, d’un tema triat per l’aspirant d’entre dos trets a l’atzar pel tribunal (extrets d’entre els temes referents al temari de cada una de les especialitats, el nombre de temes a triar dependrà del tamany del temari d’especialitat)

Durada de la prova:3 hores

El model metodològic de Triangle Acadèmia

El Curs per a oposicions de Cossos Docents i Professorat de Secundària està plantejat en un primer moment en sessions de tres hores en horari de dissabtes o setmanals cada quinze dies. Aquesta distribució de les sessions permet que els candidats puguin preparar els continguts amb prou temps i millora significativament el seguiment del curs, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual.

El sistema actual de les proves ens planteja haver de treballar d’una banda el desenvolupament de la programació i les unitats didàctiques i per un altre l’assessorament en l’estructura i estratègies del temari i del suport pràctic, sense entrar en el contingut propi de cada especialitat. El curs no disposa de professorat específic per especialitat.

BLOC 1: PROGRAMACIÓ.

Dedicarem part de les sessions a donar els fonaments per desenvolupar la programació. Combinem teoria i pràctica, analitzant i relacionant la pràctica quotidiana a l’aula amb la reflexió envers la programació i el fet educatiu.

Els continguts a treballar són:

 • La programació i la presa de decisions.
 • Els elements de la programació.
 • Les competències bàsiques com a marc de referència.
 • El desplegament del currículum per al desenvolupament de les competències bàsiques.
 • Projectes interdisciplinaris i treball cooperatiu.
 • L’atenció a la diversitat.
 • L’avaluació.
 • Les noves tecnologies, les TAC en la nostra programació.
 • Pautes per elaborar la unitat didàctica: els seus elements i la seva estructura.
 • Aplicació pràctica pràctics.

Estratègies de com superar la:

 • Defensa de la programació
 • Defensa de la unitat didàctica
BLOC 2: TEMARI i SUPÒSITS PRÀCTICS

Una vegada consolidats els paràmetres bàsics de la programació, aquesta segona part del curs s’orienta a les correccions individuals de les programacions en un format més individualitzat i tutoritzat virtualment i presencial.

Respecte el temari es donen pautes de com confeccionar el propi temari, a partir de les idees clau del seu contingut. Si l’alumne ho demana, pot adquirir un temari comercial (opcional). El curs no disposa de professorat específic per cada una de les especialitats.

A més a més, es treballa la lectura en veu alta, la imposició del to de veu i l’actitud a tenir enfront del tribunal.

Supòsits pràctics

Part de les sessions es dediquen al desenvolupament de supòsits pràctics basats en els continguts del temari.

 

L’acompanyament virtual

Els alumnes disposaran d’instruments de suport virtual, per mantenir-ne la interacció amb l’acadèmia i amb les formadores, en concret:

 • Accés a una intranet acadèmica, on es publicaran els continguts de suport de cada una de les sessions, i aquells documents de referència
 • Un canal d’interacció virtual que permetrà interactuar individualment amb les formadores, tant en el seguiment de la programació, com en els dubtes que es puguin generar. El temps de resposta a les consultes vindrà definit pel volum del grup i sempre amb dates límit prefixades.

 

Les tutoritzacions individuals

Les formadores establiran sessions de tutoria individual amb els seus alumnes.

 

El professorat

El professorat està integrat per funcionaris del cos docent i amb dilatada experiència en la gestió de centres i amb la formació per a oposicions.

Aula per al curs per a oposicions de Cossos Docents i Professorat, al centre de Mataró

Termini obert fins el 10/02/2021

Categoria: Administratius

Termini obert fins el 01/02/2021

Categoria: Auxiliar administratiu

Termini obert fins el 25/01/2021

Categoria: Administratius

Consulta la llista completa amb totes les convocatòries d’oposicions publicades

Llista de convocatòries
TRIANGLE ACADEMIA, SL utilitza COOKIES per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Si continueu navegant o premeu el botó ACCEPTAR considerarem que accepteu tot el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra    Política de cookies.
Privacidad