Title Image

Tècnic A1 i A2 d’Ajuntaments

Et preparem les diferents fases i proves, individualment o en grup, i amb material propi actualitzat.

Curs de preparació d'oposicions a Tècnic A1 i A2 d'Ajuntaments

Modalitats del curs
On-line tutoritzat INSCRIPCIÓ
El curs de Tècnic A1 i A2 d'Ajuntaments

Material

Utilitzem temari propi desenvolupat pels nostres formadors, després d’una llarga experiència en la gestió de cursos associats a diferents ajuntaments. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al propi ritme d’estudi.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret i vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 20 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari setmanal i es fan en horaris de vespre i dissabtes matí que permeti una bona combinació amb les tasques professionals.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, doncs el format és cíclic. Quan s’acaba el temari, es torna a començar i així l’estudiant no haurà d’esperar per començar la preparació.

L’accés a l’ajuntament

Els ajuntaments com a Administració Pública, convoca places de funcionaris propis. Aquestes places responen a perfils diversos, conserges, auxiliars, administratius, tècnics A2 i tècnics superiors A1. Aquestes places responen a processos interns de renovació de personal (per jubilació i//o trasllat) o bé a increments nets de la plantilla administrativa i tècnica dels ajuntaments, en funció de les competències que tingui assolides com administració: administració, manteniment, policia local, escoles….són un conjunt de serveis que els ajuntaments en funció del número de vilatans poden desenvolupar i planificar la grandària de les plantilles.

El número de places que es convoquen anualment és significativament alt doncs aquest tipus d’administració, és actualment la que genera més projectes i per tant té més mobilitat funcionarial i més activitat administrativa i tècnica a Catalunya. Estem parlant perfectament de més de 1500 places noves en el conjunt d’ajuntaments catalans, sumant tots els perfils.

Per accedir a una plaça pública de l’Administració Local, pot ser bàsicament de dues maneres, de forma interina (això significaria que no es disposa de plaça com a funcionari) integrat en una bossa de treball i dedicant-se a cobrir suplències o a participar en projectes que poden ser limitats en el temps. L’altra manera és l’accés com a funcionari, tenint la plaça en propietat.

Les tasques del Tècnic A1 i A2

Les tasques poden variar molt, segons el perfil del lloc, i es fa molt difícil establir un seguit d’ítems transversals doncs en el cas dels tècnics del grup A ( A1 i A2) la pertinença a un o altre departament pot modificar i molt les tasques a desenvolupar.

Tots ells però, caldrà que tinguin un coneixement general de les funcions de l’Administració local i això acostuma a reflectir-se en les proves d’oposició.

El sou bàsic (depenent de l’administració, està al voltant dels 30.000 euros bruts anuals pel grup A2 i 40.000 pel grup A1)

Les oposicions als ajuntaments

Les convocatòries

Els ajuntaments convoquen anualment unes 1500 places en totes les categories.

Les places inicialment són anunciades en les pàgines webs dels ajuntaments o en el cercador de la diputació provincial (veure CIDO). Un cop anunciades, depenent dels pressupostos locals, passen a ser convocades. En aquest moment es concreten el tipus de proves, els temaris i diferents aspectes que poden condicionar el procés d’oposició.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientatívament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

  • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
  • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
  • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
  • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria, habitualment vinculats al perfil del lloc de treball.

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

Pel que fa a la titulació requerida en la convocatòria (requisit específic), si l’aspirant encara no ha obtingut el títol oficial expedit és suficient que presenti el resguard de la sol·licitud d’expedició o un certificat acadèmic en què consti que ha superat la totalitat dels estudis conduents a l’obtenció del títol.

El temari (poden incloure’s temes específics en cada ajuntament)
BLOC 1 ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT

TEMA 1: L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT: L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. ENS QUE L’INTEGREN. LA LLEI DE BASES DEL RÈGIM LOCAL. LA REGULACIÓ DEL RÈGIM LOCAL A CATALUNYA. (A1)

TEMA 2: L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT: LES COMUNITATS AUTÒNOMES. CONSTITUCIÓ I COMPETÈNCIES. (A1)

TEMA 3: EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. ELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ POLÍTICA I LA SEVA DESIGNACIÓ. ÒRGANS NECESSARIS I ÒRGANS COMPLEMENTARIS. ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES MUNICIPALS. (A1 i  A2) (C1)

 

BLOC 2 ESTATUT D’AUTONOMIA

TEMA 4: L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA; ESTRUCTURA, CONTINGUT ESSENCIAL I PRINCIPIS FONAMENTALS. COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: EXCLUSIVES, COMPARTIDES I EXECUTIVES. (A1 i  A2) (C1)

TEMA 5: EL PARLAMENT DE CATALUNYA. LA FUNCIÓ LEGISLATIVA I LA FUNCIÓ D’IMPULS I CONTROL DE L’ACCIÓ POLÍTICA O DE GOVERN. ÒRGANS INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT. EL SÍNDIC DE GREUGES. LA SINDICATURA DE COMPTES. (A1)

TEMA 6: EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT: ELECCIÓ, CESSAMENT I FUNCIONS. EL GOVERN: COMPOSICIÓ, CARÀCTER, ATRIBUCIONS I FUNCIONS. RELACIONS ENTRE EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, EL GOVERN I EL PARLAMENT. (A1)

 

BLOC 3 UNIÓ EUROPEA

TEMA 7: FONTS DEL DRET COMUNITARI. ELS TRACTATS. ELS REGLAMENTS. LES DIRECTIVES. LES INSTITUCIONS COMUNITÀRIES. LA COMISSIÓ. EL CONSELL. EL PARLAMENT EUROPEU. EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA. EL TRIBUNAL DE COMPTES. (A1 i  A2) (C1)

 

BLOC 4 DRET ADMINISTRATIU

TEMA 8: L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: CONCEPTE I PRINCIPIS. CONCEPTE DEL DRET ADMINISTRATIU. EL PRINCIPI DE LEGALITAT. L’ACTIVITAT DISCRECIONAL DE L’ADMINISTRACIÓ. CONTROL DE LA DISCRECIONALITAT. LA DESVIACIÓ DE PODER. (A1)

TEMA 9: EL CIUTADÀ COM A TITULAR DE DRETS DAVANT L’ADMINISTRACIÓ. ELS DRETS PÚBLICS SUBJECTIUS. ELS INTERESSOS LEGÍTIMS. CAPACITAT JURÍDICA I CAPACITAT D’OBRAR. (A1 i  A2) (C1 i  C2)

TEMA 10: EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: REGULACIÓ, CONCEPTE, PRINCIPIS I ESTRUCTURA. INICIACIÓ, ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I FINALITZACIÓ. ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS I EL CÒMPUT DELS TERMINIS. (A1 i  A2) (C1)

TEMA 11: LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA: PILARS I PRINCIPIS. EL MODEL D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE CATALUNYA. (A1 i  A2) (C1 i  C2)

TEMA 12: LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: CONCEPTE I FONTS. INCIDÈNCIA DEL DRET COMUNITARI EUROPEU. PRINCIPIS BÀSICS DE LA LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ÀMBIT D’APLICACIÓ SUBJECTIVA. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES. (A1 i  A2)

TEMA 13: LA TRANSPARÈNCIA DELS PODERS PÚBLICS. LA TRANSPARÈNCIA I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. (A1 i  A2) (C1)

 

BLOC 5 FUNCIÓ PÚBLICA I DRET DEL TREBALL

TEMA 14: LES CLASSES DE PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL. DRETS I DEURES DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL SISTEMA RETRIBUTIU. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE FUNCIONARI. (A1) (C1 i  C2)

 

BLOC 6 GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA. HISENDA PÚBLICA

TEMA 15: EL PRESSUPOST COM A INSTRUMENT DE PLANIFICACIÓ, D’ADMINISTRACIÓ I DE GESTIÓ I COM A MECANISME GENERAL DE COORDINACIÓ. FINALITATS DEL PRESSUPOST. (A1) (C1)

TEMA 16: LES HISENDES LOCALS. CLASSIFICACIÓ DELS INGRESSOS. ELS TRIBUTS: CONCEPTE, NATURALESA. ELS IMPOSTOS: CONCEPTE I PRINCIPIS. ELS IMPOSTOS DIRECTES. ELS IMPOSTOS INDIRECTES. TAXES I CONTRIBUCIONS ESPECIALS. ELS PREUS PÚBLICS. (A1)

TRIANGLE ACADEMIA, SL utilitza COOKIES per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Si continueu navegant o premeu el botó ACCEPTAR considerarem que accepteu tot el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra    Política de cookies.
Privacidad