Title Image

Temaris A1/A2 Ajuntaments

Temaris A1/A2 Ajuntaments

Curs de preparació d'oposicions a Tècnic A1 i A2 d'Ajuntaments

Vols treballar com a tècnic en un Ajuntament? A Triangle Acadèmia t’oferim el Curs de preparació per a oposicions a places tècniques i tècniques superiors de l’Administració Local en format tutoritzat o presencial a Mataró.

Triangle Acadèmia té més de 25 anys d’experiència preparant oposicions. En les classes presencials a Mataró o les tutoritzades t’ajudarem a afrontar les diferents proves de l’oposició (temari general i perfil competencial) de la convocatòria d’oposicions de l’Administració Local.

Curs de preparació d'oposicions a Tècnic A1 i A2 d'Ajuntaments

Curs de preparació d'oposicions a Tècnic A1 i A2 d'Ajuntaments, al centre de Mataró

El curs de Tècnic A1 i A2 d'Ajuntaments

Material

Utilitzem temari propi desenvolupat pels nostres formadors, després d’una llarga experiència en la gestió de cursos associats a diferents Institucions públiques. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al ritme d’estudi dels candidats.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret i vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Cursos On line

El curs es planteja en modalitat semipresencial. La seva durada es determina en funció de la data prevista de la prova i no excedirà els 6 mesos. Posteriorment, es podrà mantenir una vinculació acadèmica abonant una quota de manteniment.

Al principi de curs es fa una primera trobada (presencial o virtual) amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir al seu tutor en format virtual durant el període que duri el curs, amb un compromís de resposta de 48 h i disposa de 2 hores presencials o virtuals al mes en els horaris que s’acordin entre alumne/a i tutora.

Un cop finalitzada la formació, en el cas que la data de la prova s’hagi endarrerit, aquesta es podrà complementar amb mòduls de manteniment que permetran mantenir el nivell de preparació i ajustar-la a les dates reals de la convocatòria.

Cursos presencials

Les classes es plantegen amb dinàmiques participatives i molt enfocades a conèixer la tipologia de les proves.

Horaris i calendaris

Els cursos tutoritzats tenen un horari personalitzat i les tutories poden ser presencials o en videoconferència permetent una bona combinació amb les tasques professionals i personals dels candidats.

Els cursos presencials tenen un horari setmanal i es fan en horaris de vespre que permeti una bona combinació amb les tasques professionals i personals dels candidats.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic i personalitzat.

 

 

 

L’accés a l’ajuntament

Els ajuntaments com a Administració Pública, convoca places de funcionaris propis. Aquestes places responen a perfils diversos, conserges, auxiliars, administratius, tècnics A2 i tècnics superiors A1. Aquestes places responen a processos interns de renovació de personal (per jubilació i//o trasllat) o bé a increments nets de la plantilla administrativa i tècnica dels ajuntaments, en funció de les competències que tingui assolides com administració: administració, manteniment, policia local, escoles… Són un conjunt de serveis que els ajuntaments en funció del nombre de vilatans poden desenvolupar i planificar la grandària de les plantilles.

El nombre de places que es convoquen anualment és significativament alt perquè aquest tipus d’administració, és actualment la que genera més projectes i, per tant, té més mobilitat funcionarial i més activitat administrativa i tècnica a Catalunya. Estem parlant perfectament de més de 1500 places noves en el conjunt d’ajuntaments catalans, sumant tots els perfils.

Per accedir a una plaça pública de l’Administració Local, pot ser bàsicament de dues maneres, de forma interina (això significaria que no es disposa de plaça com a funcionari) integrat en una bossa de treball i dedicant-se a cobrir suplències o a participar en projectes que poden ser limitats en el temps. L’altra manera és l’accés com a funcionari, tenint la plaça en propietat.

Les tasques del Tècnic A1 i A2

Les tasques poden variar molt, segons el perfil del lloc, i es fa molt difícil establir un seguit d’ítems transversals, ja que en el cas dels tècnics del grup A (A1 i A2) la pertinença a un departament o altre pot modificar i molt les tasques a desenvolupar.

Tots ells, però, caldrà que tinguin un coneixement general de les funcions de l’Administració local i això acostuma a reflectir-se en les proves d’oposició.

El sou bàsic (depenent de l’administració, està al voltant dels 30.000 euros bruts anuals pel grup A2 i 40.000 pel grup A1).

Les oposicions als ajuntaments

Les convocatòries

Els ajuntaments convoquen anualment unes 1500 places en totes les categories.

Les places inicialment són anunciades en les pàgines web dels ajuntaments o en el cercador de la diputació provincial (vegeu CIDO). Un cop anunciades, depenent dels pressupostos locals, passen a ser convocades. En aquest moment es concreten el tipus de proves, els temaris i diferents aspectes que poden condicionar el procés d’oposició.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

  • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
  • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
  • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
  • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria, habitualment vinculats al perfil del lloc de treball i a la titulació acadèmica. En el cas de tècnics i tècnics superiors es requereixen titulacions universitàries.

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

El temari (poden incloure’s temes específics en cada ajuntament)

BLOC 1 ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT

TEMA 1: L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT: L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. ENS QUE L’INTEGREN. LA LLEI DE BASES DEL RÈGIM LOCAL. LA REGULACIÓ DEL RÈGIM LOCAL A CATALUNYA. (A1)

TEMA 2: L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT: LES COMUNITATS AUTÒNOMES. CONSTITUCIÓ I COMPETÈNCIES. (A1)

TEMA 3: EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. ELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ POLÍTICA I LA SEVA DESIGNACIÓ. ÒRGANS NECESSARIS I ÒRGANS COMPLEMENTARIS. ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES MUNICIPALS. (A1 i A2) (C1)

 

BLOC 2 ESTATUT D’AUTONOMIA

TEMA 4: L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA; ESTRUCTURA, CONTINGUT ESSENCIAL I PRINCIPIS FONAMENTALS. COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: EXCLUSIVES, COMPARTIDES I EXECUTIVES. (A1 i A2) (C1)

TEMA 5: EL PARLAMENT DE CATALUNYA. LA FUNCIÓ LEGISLATIVA I LA FUNCIÓ D’IMPULS I CONTROL DE L’ACCIÓ POLÍTICA O DE GOVERN. ÒRGANS INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT. EL SÍNDIC DE GREUGES. LA SINDICATURA DE COMPTES. (A1)

TEMA 6: EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT: ELECCIÓ, CESSAMENT I FUNCIONS. EL GOVERN: COMPOSICIÓ, CARÀCTER, ATRIBUCIONS I FUNCIONS. RELACIONS ENTRE EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, EL GOVERN I EL PARLAMENT. (A1)

 

BLOC 3 UNIÓ EUROPEA

TEMA 7: FONTS DEL DRET COMUNITARI. ELS TRACTATS. ELS REGLAMENTS. LES DIRECTIVES. LES INSTITUCIONS COMUNITÀRIES. LA COMISSIÓ. EL CONSELL. EL PARLAMENT EUROPEU. EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA. EL TRIBUNAL DE COMPTES. (A1 i A2) (C1)

 

BLOC 4 DRET ADMINISTRATIU

TEMA 8: L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: CONCEPTE I PRINCIPIS. CONCEPTE DEL DRET ADMINISTRATIU. EL PRINCIPI DE LEGALITAT. L’ACTIVITAT DISCRECIONAL DE L’ADMINISTRACIÓ. CONTROL DE LA DISCRECIONALITAT. LA DESVIACIÓ DE PODER. (A1)

TEMA 9: EL CIUTADÀ COM A TITULAR DE DRETS DAVANT L’ADMINISTRACIÓ. ELS DRETS PÚBLICS SUBJECTIUS. ELS INTERESSOS LEGÍTIMS. CAPACITAT JURÍDICA I CAPACITAT D’OBRAR. (A1 i A2) (C1 i C2)

TEMA 10: EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: REGULACIÓ, CONCEPTE, PRINCIPIS I ESTRUCTURA. INICIACIÓ, ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I FINALITZACIÓ. ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS I EL CÒMPUT DELS TERMINIS. (A1 i A2) (C1)

TEMA 11: LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA: PILARS I PRINCIPIS. EL MODEL D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE CATALUNYA. (A1 i A2) (C1 i C2)

TEMA 12: LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: CONCEPTE I FONTS. INCIDÈNCIA DEL DRET COMUNITARI EUROPEU. PRINCIPIS BÀSICS DE LA LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ÀMBIT D’APLICACIÓ SUBJECTIVA. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES. (A1 i A2)

TEMA 13: LA TRANSPARÈNCIA DELS PODERS PÚBLICS. LA TRANSPARÈNCIA I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. (A1 i A2) (C1)

 

BLOC 5 FUNCIÓ PÚBLICA I DRET DEL TREBALL

TEMA 14: LES CLASSES DE PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL. DRETS I DEURES DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL SISTEMA RETRIBUTIU. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE FUNCIONARI. (A1) (C1 i C2)

 

BLOC 6 GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA. HISENDA PÚBLICA

TEMA 15: EL PRESSUPOST COM A INSTRUMENT DE PLANIFICACIÓ, D’ADMINISTRACIÓ I DE GESTIÓ I COM A MECANISME GENERAL DE COORDINACIÓ. FINALITATS DEL PRESSUPOST. (A1) (C1)

TEMA 16: LES HISENDES LOCALS. CLASSIFICACIÓ DELS INGRESSOS. ELS TRIBUTS: CONCEPTE, NATURALESA. ELS IMPOSTOS: CONCEPTE I PRINCIPIS. ELS IMPOSTOS DIRECTES. ELS IMPOSTOS INDIRECTES. TAXES I CONTRIBUCIONS ESPECIALS. ELS PREUS PÚBLICS. (A1)