Title Image

Acord de reducció de la temporalitat en les Administracions Públiques: Nou procés d’estabilització en l’ocupació pública

Acord de reducció de la temporalitat en les Administracions Públiques: Nou procés d’estabilització en l’ocupació pública

L’Administració i els sindicats han arribat a un Acord sobre el Pla de xoc per reduir la temporalitat en les Administracions Públiques . Segons aquest Acord:

 • s’articularà un nou procés d’estabilització d’ocupació temporal
 • i es reformarà la normativa bàsica en matèria d’ocupació pública (l’EBEP i normativa específica en els àmbits sectorials d’Educació, Sanitat o altres).

A qui afecta?

El nou procés de estabilizciónn afectarà a totes les places de caràcter estructural, dotades pressupostàriament, ocupades de forma temporal i ininterrompudament a l’almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020 i que no hagin estat incloses en els processos d’estabilització que preveuen els acords per a la Millora de l’Ocupació Pública dels anys 2017 i 2018.

S’autoritzarà una taxa addicional per a l’estabilització de el personal temporal.

data límit

Tots els processos d’estabilització han d’estar resolts abans de al 31 de desembre de 2024 (improrrogable).

Lliure concurrència: no només es poden presentar els interins

Es respectaran els principis d’igualtat, mèrit, capacitat publicitat i lliure concurrència , a l’igual que en els processos d’estabilització ja iniciats (això implica que podrà presentar-se a aquests processos selectius qualsevol persona encara que no sigui interina).

Sistema selectiu: Concurs-oposició

El sistema selectiu d’aquests processos serà el concurs-oposició, sent la valoració de la fase de concurs de l’40%, en la qual es tindrà en compte majoritàriament l’experiència en el cos, escala, categoria o equivalent.

Borses d’Interins per a persones que no superin el procés selectiu

Les convocatòries d’estabilització poden preveure per a aquelles persones que no superin el procés selectiu:

 • La seva inclusió en borses d’interins específiques o la seva integració en bosses ja existents.
 • Sempre que hagin obtingut la puntuació que la convocatòria consideri suficient.
Compensació econòmica per interins o temporals que no superin el procés selectiu d’estabilització

La no superació de l’procés selectiu per la persona que ocupi el lloc o plaça objecte d’estabilització donarà lloc a una compensació econòmica :

 • En el cas de l’ funcionari interí :
  • 20 dies de retribució fixa per any de servei, prorratejant per mesos els períodes inferiors a un any
  • Fins a un màxim de 12 mensualitats .
  • El dret a aquesta compensació neix a partir de l’cessament efectiu.
  • La no participació en el procés selectiu no generarà cap compensació.
 • En el cas de l’ personal laboral temporal :
  • La compensació serà la diferència entre el màxim de 20 dies i la indemnització que li correspongui percebre per l’extinció del seu contracte.
  • Fins a un màxim de 12 mensualitats.
Entrada en vigor

La durada màxima de l’nomenament de funcionaris interins o contractats temporals i els seus efectes i conseqüències, inclosa la compensació econòmica, només són aplicables als nomenaments i contractacions efectuades amb posterioritat a l’entrada en vigor de la reforma de l’TREBEP.