Title Image

Administratius de la Generalitat de Catalunya (C1)

Administratius de la Generalitat de Catalunya (C1)

Administratius de la Generalitat de Catalunya (C1)

Vols treballar a la Generalitat de Catalunya? A Triangle Acadèmia t’oferim els cursos per opositar a qualsevol categoria tècnica o administrativa en format tutoritzat.

Triangle Acadèmia té més de 25 anys d’experiència preparant oposicions. En les classes presencials a Mataró, en videoconferència o les tutoritzades t’ajudarem a afrontar les diferents proves de l’oposició (temari, supòsit pràctic i perfil competencial) de les diferents oposicions convocades per la Generalitat de Catalunya.

Durant aquests anys hem ajudat a més de 400 candidats i candidates a convertir-se en treballadors de l’administració pública. Enhorabona!! 

Continguts
Modalitats del curs
Presencial | Videoconferència | On-line tutoritzat
Reserva la teva plaça
Administratius de la Generalitat de Catalunya (C1)

Administratius de la Generalitat de Catalunya (C1), al centre de Mataró

Les oposicions a la Generalitat de Catalunya

Les convocatòries

En el cas dels administratius de la Generalitat de Catalunya, està pendent de convocar 598 places que ja han estat anunciades i s’espera que la convocatòria es publiqui al llarg del 2024.

 

Les places inicialment són anunciades en la pàgina web de la Generalitat o en el cercador de la diputació (vegeu CIDO). Un cop anunciades, depenent dels pressupostos, passen a ser convocades. En aquest moment es concreten el tipus de proves, els temaris i diferents aspectes que poden condicionar el procés d’oposició.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

  • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
  • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
  • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
  • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria, habitualment vinculats al perfil del lloc de treball, en concret pel cas dels administratius (C1) caldrà acreditar el batxillerat o equivalent (vegeu equivalències).

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

Les tasques del grup C1 (administratius)

Correspon a l’escala administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C1) desenvolupar tasques administratives de col·laboració preparatòries o derivades de la gestió administrativa de caràcter superior, la comprovació de documentació i la preparació de la redacció dels documents que, per la seva complexitat, no siguin atribuïts a personal de categoria administrativa superior; tasques repetitives, bé manuals, bé mecanogràfiques, bé de càlcul numèric relacionat amb el treball de les diverses oficines; tasques d’informació i de despatx al públic en matèria administrativa.

Amb caràcter orientatiu, corresponen a l’escala administrativa les tasques següents:

1. Efectuar les activitats de suport administratiu en els diferents àmbits d’actuació de la Generalitat de Catalunya.

2. Atendre els usuaris presencialment, telefònicament o a través de la gestió de les bústies de comunicació. Resoldre les consultes de manera autònoma segons les indicacions rebudes.

3. Fer el seguiment dels expedients i processos, tenir cura dels terminis i informar sobre el seu desenvolupament i les incidències que puguin sorgir, i, si escau, resoldre-les, d’acord amb les indicacions rebudes, així com recollir, comprovar i tramitar la documentació que hi estigui relacionada.

4. Preparar la documentació i mantenir-la organitzada i actualitzada.

5. Elaborar documents administratius (comptables i pressupostaris; de personal, contractació, subvencions…).

6. Gestionar les entrades i sortides de documentació de la unitat, servei o edifici, seguint el procediment específic.

7. Utilitzar les aplicacions i eines ofimàtiques per dur a terme les tasques pròpies.

8. Dur a terme tasques de suport a l’organització d’agendes, reunions, esdeveniments, i altres tasques similars.

Metodologia del curs

Material

Utilitzem temari propi desenvolupat pels nostres formadors, després d’una llarga experiència en la gestió de cursos associats a diferents Institucions públiques. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al ritme d’estudi de cada candidat.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret i vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

On line tutoritzat

El curs es planteja en modalitat semipresencial. La seva durada es determina en funció de la data prevista de la prova i no excedirà els 6 mesos. Posteriorment, es podrà mantenir una vinculació acadèmica abonant una quota de manteniment.

Al principi de curs es fa una primera trobada (presencial o virtual) amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir al seu tutor en format virtual durant el període que duri el curs, amb un compromís de resposta de 48 h i disposa de 2 hores presencials o virtuals al mes en els horaris que s’acordin entre alumne/a i tutora.

Un cop finalitzada la formació, en el cas que la data de la prova s’hagi endarrerit, aquesta es podrà complementar amb mòduls de manteniment que permetran mantenir el nivell de preparació i ajustar-la a les dates reals de la convocatòria.

Presencial i streaming:

Les sessions presencials podran ser seguides en streaming i seran gravades i disponibles a la xarxa.

El curs es fa de forma híbrida, fent classe presencial i a la vegada es retransmet mitjançant plataformes de videoconferència (tipus ZOOM o MEET), i es manté la metodologia dinàmica i participativa dels nostres cursos amb un model que facilita l’accés a persones amb independència de la distància. Les sessions es graven i es deixen a disposició dels alumnes durant la durada del curs.

Horaris i calendaris

Els cursos tutoritzats tenen un horari personalitzat i les tutories poden ser presencials o en videoconferència permetent una bona combinació amb les tasques professionals i personals dels candidats.

Els cursos híbrids (presencial + streaming) es fan en horaris setmanals i es graven les sessions, deixant-les a disposició dels alumnes durant tot el curs.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic i personalitzat.

Tipus de prova a preparar

FASE D’OPOSICIÓ

Primera prova.

Consta de tres exercicis.

a) Primer exercici: test de coneixements 

De caràcter obligatori i eliminatori.

Aquest exercici versa sobre els temes del temari Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de N preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives, de les quals només 1 és correcta.

b) Segon exercici: supòsit pràctic.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a resoldre un supòsit pràctic basat en una o més situacions professionals d’acord amb les funcions i les competències professionals pròpies del cos auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya.

El Tribunal Qualificador no corregirà el segon exercici de les persones aspirants que no hagin superat el primer exercici.

c) Tercer exercici: test de competències professionals.

Obligatori i no eliminatori.

Consisteix a respondre un qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional de l’escala administrativa del cos auxiliar administratiu (grup C2) de la Generalitat de Catalunya.

El Tribunal Qualificador no corregirà el tercer exercici de les persones aspirants que no hagin superat el segon exercici.

7.2.2 Segona prova: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes.

FASE DE CONCURS (mèrits a valorar)

Serveis prestats, titulacions acadèmiques, participació en altres processos selectius

 

Temari

1. Dret constitucional. Organització política

Tema 1

Constitució i ordenament jurídic Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. L’ordenament jurídic: fonts. Incidència del dret comunitari en l’ordenament jurídic espanyol: fonts del dret comunitari; les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 2

Institucions estatals El Cap d’Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble.

Tema 3

Organització territorial de l’Estat Organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes: estatuts d’autonomia, distribució de competències i finançament. Les entitats locals: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals.

Tema 4

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Relacions de la Generalitat amb l’Estat, altres comunitats autònomes, les entitats locals i la Unió Europea i l’acció exterior.

Tema 5

Institucions de la Generalitat de Catalunya Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el president, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el síndic de greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. L’Oficina Antifrau

2. Administració pública. El dret administratiu

Tema 6

Administració pública i ciutadania Administració Pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. La transparència de l’activitat pública: el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques

Tema 7

Organització de l’Administració de la Generalitat Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Òrgans: centrals i perifèrics; actius i consultius; col·legiats. L’Administració institucional o instrumental: organismes autònoms i empreses públiques.

Tema 8

Principis i tècniques de l’organització administrativa Principis de l’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions. El principi de jerarquia. Delegació. Avocació. Substitució. Encàrrec de gestió. Delegació de signatura. Suplència. El principi de coordinació.

Tema 9

L’acte administratiu L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.

Tema 10

El procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença de ciutadans i ciutadanes.

Tema 11

Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l’Administració Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 12

Els contractes del sector públic Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de contractació a l’Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l’empresari. La classificació empresarial i el Registre d’empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.

Tema 13

Procediment de la contractació administrativa Preparació dels contractes. L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte: formes d’adjudicació. L’adjudicació i la formalització. Incidències en l’execució del contracte.

Tema 14

Gestió del patrimoni de la Generalitat. L’activitat administrativa de foment El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l’activitat de l’administració pública. L’activitat de foment. Les subvencions: concepte, gestió i tramitació.

3. Gestió de recursos humans

Tema 15

Estructura i ordenació de l’ocupació pública Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registre general de personal.

Tema 16

Accés a l’ocupació pública, mobilitat i carrera professional Oferta d’ocupació pública. Selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. Selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.

Tema 17

Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat Retribucions i nòmines. Vacances llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari. Deures del personal al servei de la Generalitat i l’ètica de l’empleat públic

Tema 18

Règim del personal laboral de l’Administració de la Generalitat Normativa laboral. Convenis col·lectius: el conveni col·lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball: conceptes, subjectes i forma. Contingut del contracte de treball. Modalitats, modificació, suspensió i extinció.

Tema 19

Seguretat Social Sistema espanyol de Seguretat Social. Les entitats gestores de la Seguretat Social a Catalunya. Règim general i règims especials. Afiliació i cotització al sistema de la Seguretat Social. Altes i baixes. Acció protectora: contingències cobertes i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.

4. Gestió economicofinancera

Tema 20

La comptabilitat pública. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.

Tema 21

El pressupost de la Generalitat de Catalunya El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost: la classificació orgànica, econòmica, funcional i per programes i territorial.

Tema 22

Els recursos de la Generalitat de Catalunya Procedència dels recursos de la Generalitat de Catalunya. El cicle pressupostari: elaboració, tramitació parlamentària i aprovació. La pròrroga del pressupost.

Tema 23

El pressupost per programes El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

Tema 24

L’execució del pressupost Execució del pressupost: concepte i marc legal. Execució de l’estat de despeses: autorització, disposició i obligació. Procediment especial: pagaments a justificar. Execució de l’estat d’ingressos: dret, reconeixement, liquidació i recaptació. Documents comptables i pressupostaris.

Tema 25

Els crèdits pressupostaris i les modificacions Caràcter dels crèdits pressupostaris. Les modificacions pressupostàries: concepte, marc legal, procediment general i tipus.

Tema 26

El control pressupostari: Intervenció General, Sindicatura de Comptes i Parlament. Sistemes d’informació economicofinancera.

5. Organització del treball

Tema 27

Les administracions públiques i la societat de la informació Protecció de dades de caràcter personal. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.

Tema 28

Organització i qualitat Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis La qualitat a l’Administració Pública.

Tema 29

Atenció al ciutadà i a la ciutadana Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica i escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Tema 30

Tractament i gestió de la documentació Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Tema 31

Els documents administratius Redacció de documents administratius i tipologia de documents.