Title Image

Auxiliar Administratiu de l’ICS

Auxiliar Administratiu de l’ICS

Curs de preparació per a oposicions d'Auxiliar Administratiu ICS

Vols ser auxiliar administratiu a l’Institut Català de la Salut? A Triangle Acadèmia t’oferim el curs de preparació per a les oposicions d’auxiliar administrativa de l’ICS en format presencial, virtual o tutoritzat.

Triangle Acadèmia té més de 20 anys d’experiència preparant oposicions per a auxiliar administratiu de l’ICS. En les classes t’ajudarem a afrontar les diferents proves (temari, supòsit, perfil competencial, prova informàtica ACTIC) de la convocatòria d’oposicions d’auxiliar administratiu de l’ICS.

Durant aquests anys hem ajudat a més de 200 candidats i candidates a convertir-se en treballadors de l’ICS. Enhorabona!! 

Curs de preparació per a oposicions d'Auxiliar Administratiu ICS

Curs de preparació per a oposicions d'Auxiliar Administratiu ICS, al centre de Mataró

El curs d'Auxiliar Administratiu de l'ICS

Material

Utilitzem temari propi desenvolupat pels nostres formadors, després d’una llarga experiència en la gestió de cursos associats a diferents Institucions públiques. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al ritme d’estudi de cada candidat.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret i vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

El curs es planteja en tres modalitats: presencial, videoconferència o tutoritzat. La seva durada es determina en funció de la data prevista de la prova i s’aproxima als 6 mesos.

Presencial o videoconferència

Les sessions es fan presencialment en una sessió per setmana, però podran ser seguides en streaming i
seran gravades i disponibles a la intranet.

Tutoritzat

Al principi de curs es fa una primera trobada (presencial o virtual) amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir al seu tutor en format virtual durant el període que duri el curs, amb un compromís de resposta de 48 h i disposa de 2 hores presencials o virtuals al mes en els horaris que s’acordin entre alumne/a i tutora.

Un cop finalitzada la formació, en el cas que la data de la prova s’hagi endarrerit, aquesta es podrà complementar amb mòduls de manteniment que permetran mantenir el nivell de preparació i ajustar-la a les dates reals de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 25 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari personalitzat i les tutories poden ser presencials o en videoconferència permetent una bona combinació amb les tasques professionals i personals dels candidats.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic i personalitzat.

L’ICS (institut català de la Salut)

La Llei 12/1983, de 14 de juliol, d’administració institucional de la sanitat, l’assistència i els serveis socials de Catalunya, va crear l’Institut Català de la Salut com a entitat gestora de la Seguretat Social per desplegar les competències que la Constitució i l’Estatut d’Autonomia atribuïen a la Generalitat de Catalunya en matèria sanitària i per executar els serveis que se li havien traspassat.

Des dels seus inicis, l’ICS va assumir les funcions de l’antic INSALUD que, entre d’altres, incloïen la gestió dels hospitals i centres d’atenció primària i d’atenció extrahospitalària de la Seguretat Social. També va assumir la concertació de serveis sanitaris amb les entitats que no eren propietat de l’Administració.

Uns anys més tard, la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) va formalitzar el model sanitari català que es caracteritza, bàsicament, per la separació del finançament i la compra de serveis, de la provisió; i per la diversitat de proveïdors i de fórmules de gestió. Es tracta d’un model sanitari mixt, que integra en una sola xarxa d’utilització pública tots els recursos sanitaris, siguin o no de titularitat pública, i que recull una tradició d’entitats històricament dedicades a l’atenció de la salut.

La LOSC va crear també el Servei Català de la Salut com a organisme responsable de garantir l’atenció sanitària pública i una cobertura pública de qualitat dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, per mitjà d’una adaptació de l’oferta sanitària a les seves necessitats.

Des d’aquell moment, el Servei Català de la Salut esdevé l’asseguradora pública que assumeix la concertació de serveis sanitaris amb les diferents entitats proveïdores del territori. Aquest funcionament iguala els proveïdors amb independència de la seva titularitat.

L'oposició a Auxiliar ICS

Convocatòria actual i previsions

Ja han estat convocades:

categoria auxiliar: 462 ordinàries + 359 estabilització (OEP 2019/2020/2021/2022 pendent 185 places 2022)
Administratius: 104 ordinàries + 118 estabilització (OEP 2021/2022 pendent 72 places 2022)

Pendents de definició 6.211 places per a totes les categories de personal estatutari. No publicades encara

L’Accés a l’ICS

L’ICS com a Administració Pública, convoca places de funcionaris propis o bé de personal temporal. Aquestes places responen a perfils diversos, zeladors, auxiliars, personal facultatiu… Aquestes places responen a processos interns de renovació de personal (per jubilació i/o trasllat) o bé a increments nets de la plantilla administrativa i facultativa.

Les places inicialment són anunciades en la pàgina web del Departament. Un cop anunciades, depenent dels pressupostos, passen a ser convocades. En aquest moment es concreten el tipus de proves, els temaris i diferents aspectes que poden condicionar el procés d’oposició.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

 

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria (habitualment vinculats al perfil del lloc de treball, en concret pel cas d’auxiliars seria el graduat en ESO o equivalent).

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

 

Podeu consultar tota la informació actualitzada en la pàgina del departament

Les tasques de l’auxiliar administratiu a l’ICS

Les tasques poden variar molt, segons el perfil del lloc, però sí que podem fer un resum d’aquelles tasques que poden ser més transversals amb independència del servei que s’hagi de cobrir.

 • Efectuar les activitats de suport administratiu en els diferents àmbits d’actuació de l’Administració sanitària.
 • Atendre els usuaris presencialment, telefònicament i/o a través de la gestió de les bústies de comunicació. Resoldre les consultes de manera autònoma, d’acord amb les indicacions rebudes.
 • Fer el seguiment dels expedients i processos; tenir cura dels terminis i informar sobre el seu desenvolupament i les incidències i, si escau, resoldre-les, d’acord amb les indicacions rebudes, així com recollir, comprovar i tramitar la documentació relacionada.
 • Preparar la documentació i mantenir-la organitzada i actualitzada.
 • Elaborar documents administratius (comptables i pressupostaris; de personal, contractació, subvencions, etc.).
 • Gestionar les entrades i sortides de documentació de la unitat, servei o edifici, seguint el procediment específic.
 • Utilitzar les aplicacions i eines ofimàtiques per dur a terme les tasques pròpies.
 • Dur a terme tasques de suport a l’organització d’agendes, reunions, esdeveniments, i altres tasques similars.

 

El sou bàsic, depenent de l’administració, està al voltant dels 20.000 euros bruts anuals.

Temari de la prova de continguts

ÍNDEX TEMARI TRANSVERSAL

TEMA 1: El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l’Institut Català de la Salut.

TEMA 2: L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.

TEMA 3: Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de Dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016: Disposicions i Principis. La figura del delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39).

TEMA 4: Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Servei de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

TEMA 5: Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

TEMA 6: Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.

TEMA 7: Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

 

ÍNDEX TEMARI ESPECÍFIC AUXILIARS ADMINISTRATIUS

BLOC 1. CONEIXEMENTS EN ORGANITZACIÓ DEL TREBALL EN INSTITUCIONS SANITÀRIES

TEMA 1: Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat. Els drets ARCO.

TEMA 2: Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d’equip d’atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l’atenció sanitària pública: la condició d’assegurat i beneficiari de l’assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers d’activitats no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació.

TEMA 3: La documentació clínica: la història clínica administrativa; la terminologia sanitària més habitual en la documentació clínica i la traçabilitat de la història clínica.

TEMA 4: Tècniques de gestió i control d’arxiu i documentació clínica. Gestió, conservació i destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.

TEMA 5: Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d’informació a l’Institut Català de la Salut en processos assistencials i de suport administratiu.

TEMA 6: Organització, mètode de treball i circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa.

TEMA 7: Ofimàtica:

1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència.

2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte i funcionalitats. Presentacions (Microsoft PowerPoint): concepte i funcionalitats principals. Correu electrònic: conceptes bàsics, agendes, llistes de distribució. Navegadors. Cerca d’informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8 nivell mitjà.)

TEMA 8: Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blogs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línia en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d’informació gràfica, sonora i d’imatges fixes i en moviment (conceptes bàsics d’identificació dels principals tipus i formats digitals d’imatge, so i vídeo; obtenció i emmagatzematge d’imatges digitals fixes o en moviment). (Competència ACTIC C3: navegació i comunicació món digital nivell mitjà).

 

BLOC 2. COMPETÈNCIES EN ORGANITZACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

TEMA 9: Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

TEMA 10: L’Administració Pública: conceptes i principis. El dret administratiu: àmbit d’aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentària. Els òrgans administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment administratius.

TEMA 11: L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El silenci administratiu i actes presumptes. Eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat.

TEMA 12: El procediment administratiu: concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d’audiència. Revisió dels actes en via administrativa: revisió d’ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius: concepte i classes.

 

BLOC 3. COMPETÈNCIES I CONEIXEMENTS EN GESTIÓ DE PERSONAL ESTATUTARI

TEMA 13: Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i complementàries.

TEMA 14: Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.

TEMA 15: El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis.

 

BLOC 4. COMPETÈNCIES i CONEIXEMENTS EN GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

TEMA 16: La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostària. Elements de la comptabilitat de l’Institut Català de la Salut.

TEMA17: El pressupost de l’Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari.

TEMA 18: La contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes.

 

BLOC 5. CONEIXEMENTS EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

TEMA 19: Riscos a l’àmbit sanitari. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis. Factors de risc ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc psicològics i socials. Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques d’afrontament de l’estrès. Situacions de violència