Title Image

Certificat de nivell superior de català (C2)

Certificat de nivell superior de català (C2)

Certificat de nivell superior de català (C2)

Certificat de nivell superior de català (C2)

Certificat de nivell superior de català (C2), al centre de Mataró

Destinataris i objectius

La prova s’adreça a persones que duen a terme tasques i activitats lingüístiques complexes en l’àmbit laboral o acadèmic, tant en les comunicacions orals com en les escrites, i que necessiten acreditar un nivell molt alt de català.

La finalitat de la prova és acreditar que els examinands poden expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i que són capaços de produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació, com també d’entendre i crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmic i laboral.

Estructura de la prova

La prova consta de tres àrees:

  • Comprensió lectora i expressió escrita: 57% (3h 30m)
  • Ús de la llengua (gramàtica i vocabulari): 16% (45 min)
  • Comprensió lectora i expressió oral: 27% (10 min execució + 30 preparació)

Per superar la prova cal obtenir un mínim de 60 punts sobre 100. No hi ha cap àrea eliminatòria.

Descripció de les àrees

1. Àrea de comprensió lectora i expressió escrita


L’examinand ha de poder comprendre textos diversos i manipular-los, adaptar-los, transferir-los, argumentar-los, valorar-los i integrar-los a un nou tipus de text, a una determinada estructura, a uns nous destinataris, a una nova funció comunicativa o a un nou registre, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Així mateix, ha de poder crear i organitzar de manera clara un text complex sobre temes diversos, amb una estructura lògica i clara, en què es destaquin les idees rellevants de manera coherent, amb una bona distribució en paràgrafs significatius i un fil conductor clar que ajudin el lector a entendre el text.

Conté tres tasques:
a) Tasca de transformació
b) Tasca de síntesi i valoració
c) Tasca d’argumentació

2. Àrea d’ús de la llengua


L’examinand ha de demostrar que té un bon domini del sistema lingüístic i que usa amb correcció, precisió, destresa i flexibilitat les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua catalana. També ha de demostrar que disposa d’un repertori lingüístic molt ampli i que ha adquirit i sap utilitzar adequadament combinacions lèxiques pròpies del discurs professional i acadèmic, col·locacions, extensions de significat, usos figurats i locucions.

Consta de tres exercicis, amb què s’avalua:
a) El coneixement de la gramàtica
b) El coneixement del lèxic
c) El coneixement d’unitats lèxiques pluriverbals

3. Àrea de comprensió lectora i expressió oral


L’examinand ha de poder sintetitzar arguments procedents de diverses fonts i utilitzar i integrar informació de diferents textos per justificar idees, informacions i opinions, valorar pros i contres de determinats plantejaments i argumentar amb voluntat persuasiva. També ha de poder produir un text amb arguments complexos en què el fil de l’argumentació sigui coherent, ben desenvolupat i defensat de manera convincent, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Ha de poder fer front amb seguretat a aportacions o preguntes controvertides, imprevistes o provocadores, i utilitzar adequadament estratègies de cortesia lingüística.

Consta de dues tasques:
a) Presentació o argumentació formal (part monologada)
b) Discussió amb l’examinador/a (part d’interacció)

Model de curs

Accés a plataforma digital amb material teòric i pràctic del curs. Accés a recursos d’aprenentatge propis i eines externes que optimitzin el procés formatiu.

Professorat expert: Filòloga catalana amb anys d’experiència en formació de C1 i C2.

Presencial: Formació presencial de 50 hores de duració.

Inici de curs: octubre.

Horari: dimarts de 19 h a 21 h.

Període de sol·licitud d’inscripció a la prova: finals de gener/principis febrer 2024 (a determinar).

Examen oficial: finals d’abril / principis de maig 2024.