Title Image

Cos de Mestres

Cos de Mestres

Curs de preparació per a oposicions al Cos de Mestres

Vols ser mestre? A Triangle Acadèmia t’oferim una formació integral al Cos de Mestres presencial o virtual del procés ordinari previst pel 2024 (programació, situació d’aprenentatge, supòsit pràctic i temari).

Triangle Acadèmia té més de 25 anys d’experiència preparant oposicions per a mestres. En les classes t’ajudarem a afrontar la programació, les situacions d’aprenentatge i el supòsit pràctic de les convocatòries d’oposicions de mestres d’infantil i primària en qualsevol de les seves especialitats: primària, anglès, educació física, música i pedagogia terapèutica.

Curs de preparació per a oposicions al Cos de Mestres

Curs de preparació per a oposicions al Cos de Mestres, al centre de Mataró

Estructura del curs per a oposicions del Cos de Mestres

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 25 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris del Curs per a oposicions del Cos de Mestres

El curs per a oposicions del Cos de Mestres té un horari de dissabtes o setmanal amb règim quinzenal. Està plantejat en sessions de dues hores i mitja cada quinze dies que combinen sessions col·lectives o individuals segons el moment de curs.

Aquesta distribució de les sessions permet que les candidates puguin preparar els continguts de manera autònoma amb prou temps i alhora que els nostres formadors puguin acompanyar en la consolidació dels diferents apartats de la programació i de les SdA, millorant significativament el seguiment del curs, tant en l’àmbit col·lectiu com en l’àmbit individual.

Activitats complementàries

El curs preveu la participació en tallers d’expressió oral i simulacres de defensa, per millorar les prestacions de la prova de presentació de la programació.

Les oposicions al cos de mestres

Les convocatòries

Després de la publicació del Decret d’estabilització (abril 2022), ja s’han desenvolupat les convocatòries vinculades al concurs extraordinari de mèrits (5683 places). Aquest mateix decret contemplava una segona convocatòria extraordinària de 5413 places i finalment s’ha publicat una nova convocatòria ordinària de més de 2.000 places, ja pel 2024.

Això fa que aquest sigui un bon moment per preparar les oposicions amb garanties d’èxit.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició, en aquest cas ja publicades el passat mes de desembre 2022. En aquesta convocatòria s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, s’estableix també que el període de sol·licituds sigui el desembre 2023. S’ha publicat també un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació, la previsió de les proves és durant els mesos de maig/juny 2024.

Els requisits

Els requisits per poder participar en un procés de selecció al cos de mestres és estar en disposició de la titulació requerida.

 

Les proves

Primera prova (convocatòria ordinària)

Presentació d’una PROGRAMACIÓ didàctica:

Ha de contenir objectius, continguts, metodologia, criteris d’avaluació, assoliment de capacitats i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i fer referència al currículum vigent de Catalunya.

Elaboració i exposició oral d’una UNITAT DIDÀCTICA / SITUACIÓ D’APRENENTATGE

 

Segona prova (convocatòria ordinària)

Primera part

Prova pràctica per tal de demostrar la formació científica i el domini de les tècniques de treball necessàries per impartir les diferents àrees pròpies de l’especialitat.

Es tracta de resoldre un supòsit contextualitzat, triat per l’aspirant d’entre tres que presentarà el tribunal.

Cal fer la justificació teòrica i la formulació d’una proposta pràctica concreta.

Segona part:

Desenvolupament, per escrit, d’un tema triat per l’aspirant d’entre aquells trets a l’atzar pel tribunal (extrets d’entre els N temes referents al temari específic per especialitat).

El model metodològic de Triangle Acadèmia

El curs està plantejat en sessions (presencials o videoconferència) en horari de dissabtes o setmanals cada quinze dies. Aquesta alternança permet que els candidats puguin preparar els continguts amb prou temps i millora significativament el seguiment del curs.

El sistema actual de les proves ens planteja haver de treballar principalment el desenvolupament i acompanyament en l’elaboració de la programació i de les SdA.

La dinàmica del curs i la participació de l’alumne:

Aquest plantejament fa que les sessions col·lectives serveixin per treballar els aspectes claus de la programació i de les situacions d’aprenentatge (SdA).

La formació té el seu punt més rellevant en l’acompanyament que es fa individualment en la construcció d’aquesta programació i d’una de les SdA a cada alumne. Aquest acompanyament es farà fonamentalment en format digital i seguint pautes de lliurament sistemàtiques que permetin que el seu seguiment sigui el més ordenat possible. Durant cada sessió es marcarà una data límit d’entrega dels apartats de la programació/SdA (en format editable) i que permetrà fer les correccions individualitzades. Cal doncs que els candidats i candidates tinguin una actitud de treball constant des del primer moment i segueixin el calendari d’entregues.

El supòsit pràctic es treballa des de les primeres sessions, incorporant exemples i correccions que es faran en les sessions col·lectives.

El temari el treballarem facilitant resums dels temes. Respecte a l’aplicació a l’aula del contingut dels temes es facilitaran alguns exemples.

L’acompanyament virtual

Els alumnes disposaran d’instruments de suport i acompanyament virtual, per mantenir-ne la interacció amb l’acadèmia i amb les formadores, en concret:

  • Accés a una intranet documental, on es publicaran els continguts de suport de cada una de les sessions, i aquells documents de referència.
  • Un canal d’interacció virtual que permetrà interactuar amb les formadores, bàsicament en el seguiment i correcció de la programació/SdA, com en els dubtes que es puguin generar. El temps de resposta a les consultes vindrà definit pel volum del grup i sempre amb dates límit prefixades.

 

Les tutoritzacions individuals

S’han programat dues sessions tutoritzades, una aproximadament el mes de gener per tancar la programació i una segona en el moment de finalitzar el curs per donar per tancada una de les SdA desenvolupades.

Les classes en videoconferència

Aquells alumnes que no puguin assistir presencialment a la seva sessió, podran accedir a la sessió del grup en videoconferència (en el cas infantil i primària) tant de forma síncrona com accedir a la gravació d’aquesta. Us facilitarem l’enllaç zoom corresponent que serà sempre el mateix.

El professorat

El professorat està integrat per funcionaris del cos docent i amb dilatada experiència en la gestió de centres i amb la formació per a oposicions.