Title Image

Subaltern de la Generalitat o Conserge d’Ajuntament

Subaltern de la Generalitat o Conserge d’Ajuntament

Curs de preparació per a oposicions a Subalterns de la Generalitat o Conserge d'Ajuntament

Vols ser Subaltern de la Generalitat o conserge d’ajuntament? A Triangle Acadèmia t’oferim el Curs per a oposicions a subalterns o conserge en format tutoritzat a Mataró.

Triangle Acadèmia té més de 30 anys d’experiència preparant oposicions. En les classes presencials a Mataró o les tutoritzades t’ajudarem a afrontar les diferents proves de l’oposició (temari, supòsit pràctic i perfil competencial) de la convocatòria d’oposicions de Subalterns de la Generalitat o a Conserge d’Ajuntament.

Curs de preparació per a oposicions a Subalterns de la Generalitat o Conserge d'Ajuntament

Curs de preparació per a oposicions a Subalterns de la Generalitat o Conserge d'Ajuntament, al centre de Mataró

El curs de Subaltern o de Conserge

Material

Utilitzem temari propi desenvolupat pels nostres formadors, després d’una llarga experiència en la gestió de cursos associats a diferents Institucions públiques. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al mateix ritme d’estudi.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret i vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 30 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari personalitzat i les tutories poden ser presencials o en videoconferència permetent una bona combinació amb les tasques professionals i personals dels candidats.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic i personalitzat.

L’accés a la Generalitat o als Ajuntaments

La Generalitat i els ajuntaments com a Administració Pública, convoca places de funcionaris propis. Aquestes places responen a perfils diversos que es poden diferenciar pels requeriments que s’exigeixen per ocupar la plaça: subalterns, auxiliars, administratius, tècnics i tècnics superiors. Aquestes places responen a processos interns de renovació de personal (per jubilació i//o trasllat) o bé a increments nets de la plantilla administrativa i tècnica de la Generalitat o de l’Ajuntament en molts dels seus serveis (educació, sanitat, oficines…).

Els darrers anys s’havia produït una paràlisi en aquest procés d’increment de les places del funcionariat de la Generalitat i de l’Administració local, però podem dir que actualment s’estan desbloquejant moltes convocatòries acordades i no publicades. El nombre de places serà rellevant perquè cal cobrir els dèficits de recursos humans dels darrers anys.

Per accedir a una plaça pública de la Generalitat o de l’administració local, pot ser bàsicament de dues maneres, de forma interina (això significaria que no es disposa de plaça com a funcionari) integrat en una bossa de treball i dedicant-se a cobrir suplències o a participar en projectes que poden ser limitats en el temps. L’altra manera és l’accés com a funcionari, tenint la plaça en propietat.

Les tasques del subaltern/a i de la consergeria

Les tasques poden variar molt, segons el perfil del lloc, però sí que podem fer un resum d’aquelles tasques que poden ser més transversals amb independència del servei que s’hagi de cobrir.

El/La subaltern/a i el conserge s’encarrega de la custòdia i el manteniment dels diferents edificis on exerceix la seva ocupació (edificis institucionals, escoles, oficines, etc.).

Entre les seves funcions s’inclouen: garantir l’obertura i tancament de l’edifici; supervisar les feines de neteja; realitzar o supervisar les reparacions simples i les tasques de manteniment de l’interior d’edificis; custodiar les claus de l’edifici; subministrar el material i equipament necessaris per al funcionament de les instal·lacions i locals; encarregar-se d’apagar i encendre, quan sigui necessari, els sistemes de calefacció, electricitat, etc.; vigilar l’estat del local comunicant qualsevol anomalia; garantir el control d’accés de persones al local, rebent-les i acompanyant-les quan resulti convenient; dur a terme tasques auxiliars d’administració (rebre i distribuir la correspondència, fer fotocòpies, etc.); controlar que el comportament de persones residents, inquilines i visitants s’ajusti a les normes; prestar altres serveis auxiliars d’informació general o de custòdia d’algun objecte, etc.

En l’exercici de l’ocupació de subaltern cal respectar les normes vigents de qualitat, seguretat i higiene en el treball.

 

El sou bàsic depenent de l’administració, està al voltant dels 16.000 euros bruts anuals.

Les oposicions a la Generalitat i als Ajuntaments

Les convocatòries

L’any 2020 van ser convocades 312 places al cos de subalterns de la Generalitat de Catalunya, i actualment s’han anunciat 202 noves places a la Generalitat. També s’esperen convocatòries a diferents ajuntaments de Catalunya.

Les places inicialment són anunciades en la pàgina web de la Generalitat o en el cercador de la diputació (vegeu CIDO). Un cop anunciades, depenent dels pressupostos, passen a ser convocades. En aquest moment es concreten el tipus de proves, els temaris i diferents aspectes que poden condicionar el procés d’oposició.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria (habitualment vinculats al perfil del lloc de treball), en concret pel cas de subalterns seria el certificat d’estudis o equivalent.

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

El temari. Subaltern i Consergeria

SUBALTERN

TEMARI PUBLICAT AL DOGC DE 24-05-2019

 1. Bon govern i ètica pública. El Codi ètic del servei públic de Catalunya: valors inherents i actuacions del servidor públic. Transparència en l’activitat pública. Dades obertes: principis i beneficis. Conceptes bàsics sobre la qualitat dels serveis públics: les cartes de servei, l’avaluació permanent dels serveis públics, i el dret de formular propostes i suggeriments.
 2. Marc constitucional: principis, drets i deures fonamentals de les persones. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: principis i tipologia de competències. El Parlament de Catalunya: composició i funcions. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya. El Govern de la Generalitat de Catalunya. Organització judicial a Catalunya: definició, organització i tipus d’òrgans judicials.
 3. Organització i funcionament de la Generalitat de Catalunya: principis d’organització i funcionament. Els departaments: la seva estructura organitzativa i les unitats directives que els componen. Característiques i tipologia d’organismes que componen el sector públic. El sistema educatiu de Catalunya: el dret a l’educació, els ensenyaments obligatoris i gratuïts, l’organització de l’ensenyament i l’organització dels centres docents.
 4. Els drets dels ciutadans en les seves relacions amb l’Administració pública: el dret a la no-discriminació i a una atenció adequada, els drets lingüístics, el dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, el dret d’accés als serveis i a la informació pública, els drets relatius a la protecció de dades, els drets relatius als mitjans electrònics i el dret a la intimitat.
 5. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu: el concepte de persona interessada; el concepte de procediment administratiu; el dret d’identificació i compareixença; els drets relacionats amb les dades i els documents; els drets en la tramitació del procediment; el dret d’atenció, informació i defensa, i el dret al pagament electrònic. Els registres administratius: quins documents es poden presentar i on es poden presentar. La gestió documental a la Generalitat de Catalunya: els documents, els documents electrònics i l’arxiu documental. Els arxius de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
 6. El personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: classes de personal. Sistemes d’accés a la funció pública. Drets i obligacions del personal. Drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Mesures d’igualtat per raó de gènere. Requisits d’accés i d’exercici de professions i activitats que impliquin tracte amb menors d’edat. Delictes d’infidelitat en la custòdia de documents i de violació de secrets.
 7. Atenció a la ciutadania i processos de comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d’escolta, la comunicació assertiva, estratègies d’actuació en situacions difícils i actuació en cas de comportaments agressius. La comunicació cara a cara. Especificitats de l’atenció telefònica. Identificació dels visitants. Serveis de les oficines d’atenció ciutadana.
 8. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Nocions bàsiques de la navegació i cerca per Internet. Nocions bàsiques de l’ús del correu electrònic i de les utilitats del calendari. Nocions bàsiques del processador de textos. Nocions bàsiques del full de càlcul. Administració electrònica. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Valisa electrònica (e-Valisa). Certificat digital i signatura electrònica.
 9. Riscos laborals: drets i obligacions. Pla d’emergència d’edificis i instal·lacions: conceptes bàsics d’evacuació, confinament, emergència, pla d’emergència i pla d’evacuació. Objectius generals d’un pla d’emergència, elements principals i fases. Objectius generals d’un simulacre d’emergència. Diferents rols d’actuació en plans i simulacres d’evacuació i emergència.
 10. Ús del material: descripció de material fungible i de material no fungible. Seguretat laboral en la manipulació manual de càrregues: característiques de la càrrega, esforç físic necessari, mesures preventives i manteniment de l’esquena. Bones pràctiques ambientals: eficiència en l’àmbit de l’energia, eficiència en l’ús del paper, gestió adequada dels residus i eficiència en l’ús de l’aigua.

 

CONSERGERIA

TEMA 1: Coneixement del municipi. Principals aspectes urbanístics: carrers, places, monuments, mitjans de comunicació, ubicació dels equipaments municipals i supramunicipals.

TEMA 2: El reglament orgànic municipal (ROM)

TEMA 3: Codi de conducta dels empleats públics. Art. 52 a 54 del text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

TEMA 4: Nocions bàsiques de manteniment d’edificis. Definició, tipus de manteniment, objectiu.

TEMA 5: El pla de manteniment de l’edifici. Definició, objectiu, parts.

TEMA 6: Primers auxilis. Actuacions en casos d’emergència.

TEMA 7: Aspectes generals de la prevenció de riscos laborals: article 4 de la llei 31/1995 de 8 de novembre, de PRL.

TEMA 8: Drets i obligacions de la prevenció de riscos laborals: articles 14 a 21 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de PRL.

TEMA 9: Disposicions mínimes de seguretat: condicions ambientals de llum i temperatura, conceptes generals d’ordre i neteja, segons el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

TEMA 10: Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues. Aspectes generals segons el Reial decret 487/1997, de 14 d’abril.

ANNEX 1: Nocions bàsiques de funcionament d’instal·lacions

ANNEX 2: Funcions de la consergeria en un centre públic. Maneig de màquines reproductores, enquadernadores, i altres anàlogues. Custòdia de màquines i mobiliari i trasllat d’aquest. Custòdia de màquines