Title Image

La Universitat de Barcelona convoca el procés selectiu per accedir a l’escala Auxiliar Administrativa (subgrup C2). Són 228 places d’accés lliure, pel sistema de concurs-oposició.

La Universitat de Barcelona convoca el procés selectiu per accedir a l’escala Auxiliar Administrativa (subgrup C2). Són 228 places d’accés lliure, pel sistema de concurs-oposició.

 • Si superes el procés podràs treballar a la Universitat de Barcelona i aconseguir una ocupació pública que et permetrà gaudir de tots els avantatges que comporta: estabilitat laboral, igualtat d’oportunitats, possibilitats reals  de promocionar… A més d’interessants retribucions que en aquest Cos es troben entre els 1.300 i 1.500 euros mensuals. Consulta l’anunci
Quins aspectes hauràs de tenir en compte?
 • Termini de sol·licituds: fins al 12 de gener de 2022. Hauràs de presentar-la obligatòriament per mitjans telemàtics.
 • Titulació exigida: Graduat en ESO o equivalent.
 • Taxa d’examen: 23,90 euros, salvo per a les persones que estiguin exemptes del pagament o membres de famílies nombroses.
 • Programa: 16 temes generals temari d’ofimàtica i documents administratius
 • Sistema selectiu de concurs-oposició. La fase d’oposició consta de tres proves de caràcter obligatori:
  • a) Prova de coneixements:
   • Primer exercici: qüestionari de coneixements teòrics.
   • Segon exercici: qüestionari de coneixements d’ofimàtica i de documents administratius (CUB).
  • b) Coneixements de llengua catalana.
  • c) Coneixements de llengua castellana.
 • Borsa de treball: es constituirà una llista d’espera a l’efecte del seu possible nomenament com a personal funcionari interí amb totes aquelles persones hagin superat les proves de la fase d’oposició.

TEMARI GENERAL

BLOC I. Organització i gestió de la Universitat de Barcelona

 1. L’autonomia universitària en la Constitució espanyola. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. Estructura i contingut.
 2. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Estructura i contingut.
 3. L’Estatut de la Universitat de Barcelona. Òrgans de govern. Aspectes organitzatius de la Universitat de Barcelona. La gestió econòmica i el pressupost.
 4. L’espai europeu d’educació superior: estudis de grau i màster. Regulació dels ensenyaments oficials de doctorat. Equivalència i homologació de títols estrangers d’educació superior.BLOC II. Procediment administratiu, règim jurídic i legislació general
 5. Principis de l’organització administrativa. L’òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa.
 6. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. Actes nuls i actes anul·lables.
 7. El procediment administratiu electrònic. La seu electrònica, el registre i la notificació.
 8. L’administració electrònica: fonaments i principis. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d’identificació i autenticació.
 9. Revisió dels actes administratius en via administrativa: d’ofici i els recursos administratius. Concepte i classes. Recurs d’alçada, recurs de reposició i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.
 10. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: estructura general, títol I (disposicions generals) i títol II (de la transparència).
 11. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades): estructura general, capítol I (disposicions generals), capítol II (principis) i capítol III (drets de l’interessat).BLOC III. Recursos humans
 12. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 13. El personal d’administració i serveis de les universitats públiques catalanes. La selecció de personal. Sistemes de provisió de llocs de treball.
 14. Personal docent i investigador de les universitats públiques. Categories.
 15. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. El Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona. Estructura general.
 16. Normativa en matèria d’igualtat. El Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona: punts 3 (Marc normatiu i institucional) i 5 (El Pla: eixos i accions)
TRIANGLE ACADEMIA, SL utilitza COOKIES per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Si continueu navegant o premeu el botó ACCEPTAR considerarem que accepteu tot el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra    Política de cookies.
Privacidad