Title Image

nous cursos oposicions: Auxiliar i administratiu ICS

nous cursos oposicions: Auxiliar i administratiu ICS

A partir d’aquest mes de gener oferim un nou curs de preparació per a la promoció interna de personal administratiu de l’ICS. 124 places administratiu (subgrup c1) + 191 places auxiliar administratiu (subgrup c2). 

Amb els requisits següents:

  1.  Tenir la condició de personal estatutari fix de l’ICS
  2.  Estar en situació de servei actiu i acreditar un període mínim de serveis prestats amb nomenament estatutari fix de dos anys en la categoria de procedència a l’ICS.
  3.  Tenir el títol acadèmic oficial exigit per a cada una de les categories convocades: batxillerat (C1) i graduat en ESO (C2). No s’exigirà el requisit de titulació sempre que la persona interessada hagi prestat servei durant cinc anys en la categoria d’origen i tingui la titulació exigida en el grup immediatament inferior al de la categoria en la qual aspira a obtenir placa.

i amb les proves:

Primer exercici: qüestionari de preguntes amb respostes alternatives + supòsit pràctic.

Segon exercici: prova de llengua catalana (consulteu exempcions)

Tercer exercici: prova sobre perfil competencial.

Tot això ho preparem al Triangle, amb professorat expert, material propi i amb una àmplia experiència en la formació d’oposicions.