Title Image

Curs per a oposicions del Cos de Mestres

Et preparem les diferents fases i proves, individualment o en grup, i amb material propi actualitzat.

Curs de preparació per a oposicions al Cos de Mestres

Vols ser mestre membre del cost de mestres per a primària i infantil? A Triangle Acadèmia t’oferim el Curs per a oposicions del Cos de Mestres presencial a Mataró.

Triangle Acadèmia té més de 30 anys d’experiència preparant oposicions per a mestres. En les classes presencials a Mataró t’ajudarem a afrontar la programació, les unitats didàctiques i el supòsit pràctic de les convocatòries d’oposicions de mestres de primària i infantil.

Dades del curs per a oposicions del Cos de Mestres

El curs de preparació d’oposicions del Cos de Mestres

El curs s’organitza en els mòduls següents:

 • Mòdul 1: (UP + UD) Assessorament i acompanyament respecte la programació didàctica i la unitat didàctica. Introducció al desenvolupament del temari i del supòsit pràctic (30 hores, a desenvolupar entre octubre 2019 i març 2020)
 • Mòdul 2 : Desenvolupament del temari i del supòsit pràctic, facilitant les idees clau de cada tema i elaborant els guions de suport al seu desenvolupament. Els estudiants que ho vulguin podran adquirir el temari. (15 hores, a desenvolupar entre octubre 2020 i març 2021)
 • Mòdul 3: Preparació de la presentació de la programació i simulacre tribunal (9 hores, a desenvolupar el mes anterior a la convocatòria abril-maig 2021)

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 20 anys preparant aquest tipus de formació.

.

Horaris i calendaris del Curs per a oposicions del Cos de Mestres

El curs per a oposicions del Cos de Mestres té un horari de dissabtes o setmanal però amb règim quinzenal. Està plantejat en sessions de tres hores en horari de dissabtes o setmanals cada quinze dies. Aquesta distribució de les sessions permet que els candidats puguin preparar els continguts amb prou temps i millora significativament el seguiment del curs, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual.

Activitats complementàries

El curs preveu opcionalment la participació en tallers d’expressió oral, per millorar les prestacions de la prova de presentació de la programació. Aquests tallers estan desenvolupats per coaches experimentats que treballen en aspectes tals com la posició corporal, la veu o el control de l’ansietat.

Les oposicions al cos de mestres

Les convocatòries

Aquest any 2019 han estat convocades places de mestres per un total de 3604, distribuïdes entre les diferents especialitats (infantil, primària, música, anglès, audició i llenguatge, educació física, pedagogia terapèutica), i aquesta convocatòria ha estat la més important dels darrers 10 anys a Catalunya.

Ja han estat anunciades 2117 noves places al cos de mestres amb una previsió de convocatòria en el segon trimestre del 2021.

 

Això fa que aquest sigui el millor moment per preparar les oposicions amb garanties d’èxit.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició, que habitualment es publiquen els mesos de març/abril. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació

Els requisits

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es poden consultar seguint el següent enllaç.

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

Pel que fa a la titulació requerida en la convocatòria (requisit específic), si l’aspirant encara no ha obtingut el títol oficial expedit és suficient que presenti el resguard de la sol·licitud d’expedició o un certificat acadèmic en què consti que ha superat la totalitat dels estudis conduents a l’obtenció del títol.

Les proves

Primera prova

Objectiu: Comprovar l’aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a la  docència

En què consisteix la prova ?

Presentació d’una PROGRAMACIÓ didàctica:

Ha de contenir objectius, continguts, metodologia, criteris d’avaluació, assoliment de competències bàsiques i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i fer referència al currículum vigent de Catalunya.

Defensa oral de la programació: màxim 20 minuts

Elaboració i exposició oral d’una UNITAT DIDÀCTICA

Durada de l’elaboració de la Unitat: 1h. (amb consulta de material)

Durada de l’exposició oral de la Unitat: 20 min

Preguntes tribunal: 5 min

Segona prova

Objectiu: Demostrar els coneixements específics necessaris per impartir la docència

En què consisteix la prova ?

Primera part

Prova pràctica per tal de demostrar la formació científica i el domini de les tècniques de treball necessàries per impartir les diferents àrees pròpies de l’especialitat.

En què consisteix la prova?

Es tracta de resoldre un supòsit contextualitzat, triat per l’aspirant d’entre tres que presentarà el tribunal.

Cal fer la justificació teòrica i la formulació d’una proposta pràctica concreta.

Durada de la prova: 3 hores.

Segona part:

Desenvolupament, per escrit, d’un tema triat per l’aspirant d’entre dos trets a l’atzar pel tribunal (extrets d’entre els temes referents al temari de cada una de les especialitats, el nombre de temes a triar dependrà del tamany del temari d’especialitat)

Durada de la prova: 2 hores

El model metodològic de Triangle Acadèmia

El sistema actual de les proves ens planteja haver de treballar d’una banda el desenvolupament de la programació i les unitats didàctiques i per un altre l’assessorament en l’estructura i estratègies del temari i del suport pràctic

BLOC 1:  PROGRAMACIÓ.

Dedicarem part de les sessions a donar els fonaments per desenvolupar la programació. Combinem teoria i pràctica, analitzant i relacionant la pràctica quotidiana a l’aula amb la reflexió envers la programació i el fet educatiu.

Els continguts a treballar són:

 • La programació i la presa de decisions.
 • Els elements de la programació.
 • Les competències bàsiques com a marc de referència.
 • El desplegament del currículum per al desenvolupament de les competències bàsiques.
 • Projectes interdisciplinaris i treball cooperatiu.
 • L’atenció a la diversitat.
 • L’avaluació.
 • Les noves tecnologies, les TAC en la nostra programació.
 • Pautes per elaborar la unitat didàctica: els seus elements i la seva estructura.
 • Aplicació pràctica pràctics.

Estratègies de com superar la:

 • Defensa de la programació
 • Defensa de la unitat didàctica
BLOC 2: TEMARI i SUPÒSITS PRÀCTICS

Les sessions combinen teoria i pràctiques, relacionant el contingut de cada un dels temes amb la realitat a les aules.

Ensenyem estratègies per elaborar els temes a partir d’un guió, de la bibliografia i del temari de suport. A partir del guió l’alumne desenvoluparà el seu temari. En aquest procés l’alumne es tutoritzat i podrà discutir i avaluar conjuntament amb el grup, a fi de detectar quins són els punts febles i els punts forts de cada un d’ells.

A més a més, es treballa la lectura en veu alta, la imposició del to de veu i l’actitud a tenir enfront del tribunal.

Supòsits pràctics

Part de les sessions es dediquen al desenvolupament de supòsits pràctics basats en els continguts del temari

 

El suport virtual

Els alumnes disposaran d’instruments de suport virtual, per mantenir-ne la interacció amb l’acadèmia i amb les formadores, en concret:

 • Accés a un repositori documental, on es publicaran els continguts de suport de cada una de les sessions, i aquells documents de referència
 • Una adreça de mail que permetrà interactuar amb les formadores, tant en el seguiment de la programació, com en els dubtes que es puguin generar. El temps de resposta a les consultes vindrà definit pel volum del grup i sempre amb dates límit prefixades.

 

Les tutoritzacions individuals

Les formadores podran establir en alguns casos on es consideri necessari, sessions de tutoria individual amb els seus alumnes.

 

El professorat

El professorat està integrat per funcionaris del cos docent i amb dilatada experiència en la gestió de centres i amb la formació per a oposicions.

Aula per al Curs per a oposicions del Cos de Mestres, al centre de Mataró

Termini obert fins el 31/07/2020

Categoria: Educació Infantil

Termini obert fins el 20/07/2020

Categoria: Agents rurals

50 places agents rurals

Generalitat de Catalunya

Termini obert fins el 20/07/2020

Categoria: Agents rurals

Consulta la llista completa amb totes les convocatòries d’oposicions publicades

Llista de convocatòries