Title Image

Auxiliars Administratius de la Generalitat de Catalunya (C2)

Auxiliars Administratius de la Generalitat de Catalunya (C2)

Curs de preparació per a oposicions a Auxiliars Administratius de la Generalitat de Catalunya (C2)

Vols treballar a la Generalitat de Catalunya? A Triangle Acadèmia t’oferim els cursos per opositar a qualsevol categoria tècnica o administrativa en format tutoritzat.

Triangle Acadèmia té més de 25 anys d’experiència preparant oposicions. En les classes presencials a Mataró o les tutoritzades t’ajudarem a afrontar les diferents proves de l’oposició (temari, supòsit pràctic i perfil competencial) de les diferents oposicions convocades per la Generalitat de Catalunya.

Curs de preparació per a oposicions a Auxiliars Administratius de la Generalitat de Catalunya (C2)

Curs de preparació per a oposicions a Auxiliars Administratius de la Generalitat de Catalunya (C2), al centre de Mataró

Les oposicions a la Generalitat de Catalunya

Les convocatòries

En el cas dels auxiliars administratius de la Generalitat de Catalunya, s’està pendent de convocatòria per a l’any vinent, amb un nombre encara indeterminat de places de torn lliure.

 

Les places inicialment són anunciades en la pàgina web de la Generalitat o en el cercador de la diputació (vegeu CIDO). Un cop anunciades, depenent dels pressupostos, passen a ser convocades. En aquest moment es concreten el tipus de proves, els temaris i diferents aspectes que poden condicionar el procés d’oposició.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

  • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
  • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
  • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
  • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria, habitualment vinculats al perfil del lloc de treball, en concret pel cas dels auxiliars administratius caldrà acreditar el graduat en ESO o equivalent.

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

Metodologia del curs on line

Material

Utilitzem temari propi desenvolupat pels nostres formadors, després d’una llarga experiència en la gestió de cursos associats a diferents Institucions públiques. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al ritme d’estudi dels candidats.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret i vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

El curs es planteja en modalitat semipresencial. La seva durada es determina en funció de la data prevista de la prova i no excedirà els 8 mesos. Posteriorment, es podrà mantenir una vinculació acadèmica abonant una quota de manteniment.

Al principi de curs es fa una primera trobada (presencial o virtual) amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir al seu tutor en format virtual durant el període que duri el curs, amb un compromís de resposta de 48 h i disposa de 2 hores presencials o virtuals al mes en els horaris que s’acordin entre alumne/a i tutora.

Un cop finalitzada la formació, en el cas que la data de la prova s’hagi endarrerit, aquesta es podrà complementar amb mòduls de manteniment que permetran mantenir el nivell de preparació i ajustar-la a les dates reals de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 25 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari personalitzat i les tutories poden ser presencials o en videoconferència permetent una bona combinació amb les tasques professionals i personals dels candidats.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic i personalitzat.

Tipus de prova a preparar

FASE D’OPOSICIÓ

Primera prova.

Consta de tres exercicis.

a) Primer exercici: test de coneixements 

De caràcter obligatori i eliminatori.

Aquest exercici versa sobre els temes del temari Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de N preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives, de les quals només 1 és correcta.

b) Segon exercici: supòsit pràctic.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a resoldre un supòsit pràctic basat en una o més situacions professionals d’acord amb les funcions i les competències professionals pròpies del cos auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya.

El Tribunal Qualificador no corregirà el segon exercici de les persones aspirants que no hagin superat el primer exercici.

c) Tercer exercici: test de competències professionals.

Obligatori i no eliminatori.

Consisteix a respondre un qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional de l’escala administrativa del cos auxiliar administratiu (grup C2) de la Generalitat de Catalunya.

El Tribunal Qualificador no corregirà el tercer exercici de les persones aspirants que no hagin superat el segon exercici.

7.2.2 Segona prova: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes.

FASE DE CONCURS (mèrits a valorar)

Serveis prestats, titulacions acadèmiques, participació en altres processos selectius

 

Temari dels auxiliars administratius de la Generalitat de Catalunya

Tema 1

Bon govern i transparència: concepte i principis. La publicitat activa. Les dades obertes. El cicle de vida de les dades. Els formats reutilitzables. La mineria de dades.

Tema 2

El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d’informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades.

Tema 3

Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. Les Corts Generals, el Govern, el poder judicial, el Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble.

Tema 4

L’organització territorial. Les comunitats autònomes: els estatuts d’autonomia i la distribució de competències. Les entitats locals: el municipi, la província, la comarca i la vegueria.

Tema 5

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. L’organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El síndic de greuges.

Tema 6

La Unió Europea: organització i institucions. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 7

L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional. Règim jurídic i funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.

Tema 8

L’Administració pública: concepte i principis. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d’accés als serveis i la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.

Tema 9

La competència administrativa. La titularitat i l’exercici de la competència. La delegació de competències. L’avocació. L’encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència.

Tema 10

Concepte de procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.

Tema 11

Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció.

Tema 12

La finalització del procediment administratiu. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d’ofici i els recursos administratius.

Tema 13

L’Administració digital: seu electrònica i punt d’accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d’entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l’Administració digital. El Registre electrònic general de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 14

Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d’escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d’actuació en situacions difícils. Especificitats de l’atenció telefònica. Serveis de les oficines d’atenció ciutadana.

Tema 15

La gestió documental a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents.

Tema 16

Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sol·licitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.

Tema 17

El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura. El cicle pressupostari: elaboració, tramitació parlamentària i aprovació. El control pressupostari intern i extern.

Tema 18

Els contractes del sector públic. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Tipus de contractes. Aspectes bàsics sobre els procediments de selecció del contractista. Publicitat i transparència.

Tema 19

Formes d’activitat administrativa: subvencions i ajuts, llicències i autoritzacions. La potestat sancionadora: concepte i principis.

Tema 20

La funció pública: les classes d’empleats públics, l’adquisició i pèrdua de la relació de servei, les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d’incompatibilitats.

Tema 21

Els drets dels empleats públics: drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. El codi de conducta. Els deures dels empleats públics. El règim disciplinari. Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.

Tema 22

La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d’edat. Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Tema 23

La prevenció de riscos laborals: concepte i principis. Drets i obligacions.

Tema 24

Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e-Notum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler).

Tema 25

La ciberseguretat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Mesures corporatives i mesures de bones pràctiques personals. Riscos en l’ús de les eines TIC: enginyeria social, pesca de credencials (phishing), programari de segrest (ransomware), correu brossa i navegació segura.