Title Image

Tècnic en Educació Infantil (TEI)

Tècnic en Educació Infantil (TEI)

Curs de preparació per a oposicions a Tècnic d'Educació Infantil (TEI)

Vols ser Tècnic Especialista en Educació Infantil? A Triangle Acadèmia t’oferim el Curs per a oposicions de Tècnic d’Educació Infantil en formats híbrids (presencial + streaming) a Mataró.

Triangle Acadèmia té més de 30 anys d’experiència preparant oposicions. En les nostres classes t’ajudarem a afrontar el temari (general i específic) i el supòsit pràctic de les convocatòries d’oposicions de Tècnic d’Educació Infantil.

Curs de preparació per a oposicions a Tècnic d'Educació Infantil (TEI)

Curs de preparació per a oposicions a Tècnic d'Educació Infantil (TEI), al centre de Mataró

El curs de Tècnic d’Educació Infantil

Material

Utilitzem el temari que edita la mateixa Generalitat i en el qual es basa la majoria de preguntes de la primera prova. Disposem de material propi actualitzat. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al ritme personal d’estudi.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit de l’educació infantil i vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 20 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari setmanal distribuït entre la part general del temari i la part específica i es fan en horaris de tarda/vespre que permeti una bona combinació amb les tasques professionals.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic. Quan s’acaba el temari, es torna a començar i així l’estudiant no haurà d’esperar per començar la preparació.

Organització del curs

 • Mòdul 1: temari general. Assessorament i acompanyament respecte als temes d’àmbit general (constitució, estatut, procediment administratiu)
 • Mòdul 2: temari específic. Desenvolupament del temari específic (vegeu annex) i del supòsit pràctic, facilitant les idees clau de cada tema i elaborant els guions de suport al seu desenvolupament.

Les tasques del Tècnic d'Educació Infantil

Les tasques dels TEIS estan orientades a l’etapa infantil (3 a 6 anys) i les de l’Escola Bressol són les de formació de les etapes infantils de 0 a 3 anys i en ambdós casos estan orientades al desenvolupament de les capacitats dels petits, en un moment que la seva curiositat i ganes d’aprendre són un estímul per ales formadores vocacionals, en concret:

 • Atendre directament als infants, sent el/la responsable del grup assignat, en el seu desenvolupament: de la personalitat individual i social, tant en el camp físic, com psíquic i social i en la seva neteja personal, vestit i alimentació.
 • Atendre la vigilància i custòdia dels infants en el cas de sortides programades pel centre.
 • Forma part de l’equip educatiu participant en l’elaboració, l’execució i l’avaluació dels projectes que s’estableixin en el pla general de funcionament del centre.
 • Programa, desenvolupa i avalua els processos educatius i d’atenció als infants.
 • Manté una relació periòdica amb els familiars dels infants, proporcionant-los-hi orientació i suport, així com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l’educació i el desenvolupament dels infants. Supervisa i avalua el personal en pràctiques adscrit a l’aula.

Les oposicions a Tècnic d'Educació Infantil

L’oposició

La Generalitat ha publicat un acord (5 d’abril 2023) que inclou 143 places de TEIS. La darrera convocatòria incloïa un qüestionari referit a un temari amb dues parts, una transversal amb temes legislatius (20 qüestions) i una altra de temes propis de les places d’educador infantil (40 qüestions).

La convocatòria inclou també el desenvolupament d’un supòsit pràctic. La convocatòria es preveu en el darrer trimestre del 2023 i la prova en el primer trimestre del 2024.

L’estiu del 2020 van estar 756 places de TEI per la Generalitat de Catalunya. i aquesta ha estat la darrera convocatòria.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientatívament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

Els requisits generals per poder participar en aquest procés de selecció es estar en disposició de la titulació acadèmica requerida.

 

El temari

Part general

 1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006: les competències en matèria d’educació.
 2. L’Estatut dels treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció.
 3. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics.
 4. El VI Conveni col•lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació del personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari.
 5. Administració pública i ciutadania, en especial la protecció de dades de caràcter personal. Organització de l’Administració de la Generalitat. Estructura i competències del Departament d’Educació.
 6. La prevenció dels riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d’accidents i primers auxilis.

 

Part específica

1/3 Marc normatiu i competències professionals
 1. Marc normatiu del sistema educatiu a Catalunya: Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya (objecte, ensenyaments de règim general: educació infantil, criteris d’ordenació pedagògica).
 2. Marc normatiu de la pràctica educativa del segon cicle d’educació infantil: Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil i Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle educació infantil.
 3. Una escola per a tothom: Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu (objecte, àmbit subjectiu, mesures i suports per a l’atenció educativa dels alumnes).
 4. Les competències professionals del tècnic especialista en educació Infantil. Les relacions amb l’infant i amb la comunitat educativa. El treball en equip.

 

2/3 Sobre l’educació infantil
 1. Espai, temps i materials. L’organització de l’espai, el temps i els materials al segon cicle d’educació infantil. Criteris per a la seva selecció, organització i distribució. Contribució al benestar i al desenvolupament de les capacitats dels infants.
 2. El treball globalitzat al parvulari. Opcions metodològiques i organitzatives en el segon cicle d’educació infantil: treball per racons, ambients d’aprenentatge, tallers, projectes, etc. Consideracions, possibilitats d’aplicació. Contribucions de l’ús de la tecnologia digital al treball globalitzat.
 3. Observació i avaluació. Observació, avaluació i documentació pedagògica. Què cal observar al parvulari, per a què observar. Com, què i per a qui documentar. Importància d’aquests processos en la qualitat educativa del parvulari.
 4. La relació amb les famílies La família com a primer element socialitzador. Període d’adaptació a l’escola. Relacions entre la família i l’equip educatiu: propostes per facilitar la comunicació, la col·laboració i la participació.
 5. La pràctica coeducativa per a la igualtat de gènere: el llenguatge, els rols i les actituds que eviten els estereotips de gènere.
 6. El joc. Importància del joc en el desenvolupament de l’infant. Funcions, tipus i classes de jocs. Materials, espais i recursos.
 7. La creativitat. Com ajudar a desenvolupar la creativitat dels infants al parvulari. Criteris, estratègies, actituds, recursos i situacions per fomentar la creativitat. Importància d’educar ciutadans creatius.
 8. Alimentació i nutrició. Requisits per convertir, dins l’aula, les estones dels àpats en moments educatius. Intervenció educativa. Desenvolupament físic i cognitiu
 9. Desenvolupament motriu. El desenvolupament físic i motriu en l’infant del segon cicle d’educació infantil. Fases del desenvolupament físic i motriu. Evolució de l’esquema corporal. Adquisició de les habilitats motrius. Intervenció educativa.
 10. Desenvolupament cognitiu. El desenvolupament cognitiu en l’infant del segon cicle d’educació infantil . Evolució del pensament la percepció, l’atenció, la memòria. . Intervenció educativa .Evolució en el coneixement de l’entorn.
 11. Desenvolupament afectiu i personal. El desenvolupament emocional i afectiu de l’infant del segon cicle d’educació infantil. Educar les emocions. Autoconcepte i autoestima. Autonomia i autoregulació de l’infant. Intervenció educativa.
 12. Desenvolupament social. Socialització i relació. El desenvolupament social en infants del segon cicle d’educació infantil. El treball col.laboratiu a l’aula. El treball col·laboratiu al parvulari: avantatges, estratègies i tipus d’activitats per fomentar la col·laboració i la cooperació entre l’alumnat del segon cicle d’educació infantil.

 

3/3 Desenvolupament de la comunicació i els llenguatges
 1. Llenguatge matemàtic. El desenvolupament del pensament matemàtic en l’infant. Elements afavoridors d’aquest desenvolupament al parvulari: propostes, situacions, espais i materials. Intervenció educativa.
 2. Llenguatge verbal. Literatura infantil. El desenvolupament expressiu i comunicatiu en l’infant del 2n cicle d’educació infantil. Propostes, activitats i recursos per ajudar a desenvolupar el llenguatge oral dels infants i per en afavorir la curiositat en el llenguatge escrit. Intervenció educativa. La literatura infantil: el valor educatiu del conte. Criteris per seleccionar, utilitzar i explicar contes. La influència de la imatge en l’infant.
 3. Llenguatge plàstic i musical. El desenvolupament artístic i creatiu en l’infant del 2n cicle d’educació infantil. Propostes, activitats i recursos per ajudar a desenvolupar el llenguatge plàstic i el musical. Intervenció educativa.