Title Image

Guàrdia Urbana de Barcelona

Guàrdia Urbana de Barcelona

Curs de preparació per a oposicions a Guàrdia Urbana

Vols ser policia de Guàrdia Urbana de Barcelona? A Triangle Acadèmia t’oferim el Curs per a oposicions de Guàrdia Urbana en format presencial o virtual. 128 places convocades per aquest 2023/24.

Triangle Acadèmia té més de 25 anys d’experiència preparant oposicions. En les classes presencials o virtuals t’ajudarem a afrontar les diferents proves de l’oposició: prova teòrica, cultura general, psicotècnic, personalitat i entrevista, de les darreres convocatòries d’oposicions de policia de Guàrdia Urbana de Barcelona.

Curs de preparació per a oposicions a Guàrdia Urbana

Curs de preparació per a oposicions a Guàrdia Urbana, al centre de Mataró

Curs per a oposicions de Guàrdia Urbana

Material

Per al Curs per a oposicions de Guàrdia Urbana utilitzem un temari propi en el qual es basa la majoria de preguntes de la prova de coneixements. Disposem de material propi de les proves psicotècniques, de cultura general i dossiers d’actualitat. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al ritme d’estudi de cada candidat/a.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret, de la Psicologia, la Criminologia i vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 25 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris

Els cursos presencials tenen un horari de sis hores/setmana i es poden fer en horaris de matí o tarda. Els formats tutoritzats s’adapten a les necessitats de cada candidat i les sessions individuals de tutoria poden ser presencials o en videoconferència.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic. Quan s’acaba el temari, es torna a començar i així l’estudiant no haurà d’esperar per començar la preparació.

La funció de la Guàrdia Urbana

El marc legal determina que tots els municipis de més de 10.000 habitants tenen la potestat, que no l’obligació, de crear un cos de policia local. En el cas de Barcelona, la policia local es coneix com a Guàrdia urbana, i és un cos de gran tradició a la ciutat i a tot Catalunya.

D’ençà de la seva creació l’any 1907, la Guàrdia Urbana ha estat una de les institucions barcelonines més rellevants per al funcionament urbà de la capital catalana. Si bé inicialment la seva activitat estava estretament relacionada amb el trànsit rodat i la mobilitat, amb el temps les seves funcions s’anaren ampliant també per garantir tota la resta d’àmbits de la convivència catalana. De fet, el cos està consolidant cada cop més la seva funció de proximitat i el treball en xarxa amb altres àrees municipals i cossos policials.

Les funcions generals són les pròpies de la mobilitat i en aquest sentit duu a terme en aquestes matèries són, doncs, de tipus informatiu, educatiu o de sensibilització, preventiu, i funcions correctores de la indisciplina viària:

 • Elaboració, impuls i seguiment del Pla de seguretat viària de Barcelona
 • Anàlisi de l’accidentalitat i les zones de risc essencial
 • Formació adreçada a la ciutadania, sobretot a menors i gent gran
 • Elaboració de propostes de millora d’ordenació/senyalització del trànsit

Una segona funció és impulsar el cos com a referent en l’anticipació i la gestió de les emergències, així com en el suport en la proximitat al territori des de la prevenció de problemàtiques en espais on, sigui per les dimensions o bé per l’alt nombre de persones o la vulnerabilitat del públic, es puguin generar situacions de risc o d’emergència social.

Podeu trobar més informació a la web de l’Ajuntament de Barcelona.

L'oposició a la Guàrdia Urbana

La propera convocatòria

L’Ajuntament de Barcelona acaba de convocar 128 places per aquest 2024.

Igualment, s’espera des de fa molt de temps, un decret que reguli l’edat de jubilació dels funcionaris de la policia local, això significaria que molts dels actuals efectius amb més de 55 anys podrien acollir-se de forma retroactiva i provocaria una allau de places en els diferents municipis. Caldrà estar molt atent!

 Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició, en el cas de la guàrdia urbana, aquestes poden aparèixer en qualsevol moment de l’any. En aquest moment s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

En el Curs per a oposicions de Guàrdia Urbana t’ajudem a seguir aquest calendari i planificar les oposicions.

Els requisits

 • Tenir més de 18 anys,
 • En aquesta convocatòria ja es demana la titulació de batxillerat o equivalent (vegeu taules d’equivalència). A Triangle Acadèmia preparem l‘accés a la universitat per a més grans de 25 anys, que probablement serà la manera més fàcil d’aconseguir l’equivalència laboral per a l’accés a la funció pública.
 • Sense requeriment d’alçada
 • Posseir el permís classe A2 i B sense limitació que comporta codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics (a presentar en el darrer dia del curs).
 • Declaració jurada per portar armes.
 • No patir cap malaltia inclosa en el quadre d’exclusions (consulteu les bases per conèixer el quadre d’exclusions mèdiques).

Fase d’oposició

La fase d’oposició consta de proves seqüencials, obligatòries i eliminatòries i són les que segueixen:

 1. Prova cultural: qüestionari segons temari publicat per l’Ajuntament de Barcelona més cultura general.
 2. Tests aptitudinals.
 3. Prova d’anglès (voluntària, nivell B2)
 4. Prova de català. Nivell B2.
 5. Prova d’aptitud física i comprovació de les dades antropomètriques.
 6. Proves psicotècniques i de personalitat.
 7. Prova mèdica (consulteu els requeriments mèdics).

Fase de formació

Un cop superada la fase d’oposició, el candidat ingressarà en l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i desenvoluparà un període de formació. Cal superar els continguts formatius per seguir endavant en el procés de selecció. Durant aquest període, el candidat té la consideració de funcionari interí en formació i rep una assignació econòmica

Període de pràctiques.

Posteriorment, el candidat serà assignat com a funcionari en pràctiques on desenvoluparà sota supervisió, tasques pròpies de la Guàrdia Urbana. En finalitzar aquest període, el seu superior informarà de forma vinculant favorable o desfavorablement i en cas positiu el candidat/a passarà a ser funcionari definitivament.

Un cop finalitzades les tres parts del procés selectiu, el candidat optarà a les destinacions disponibles segons les qualificacions obtingudes al llarg del procés.

El centre informa del seguiment de la convocatòria a les persones matriculades. Pots consultar informació sobre convocatòries.

Temari de la prova de continguts

Tema 1

La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L’estructura territorial de l’Estat: “Principis generals i l’Administració Local”

Tema 2

Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978

Tema 3

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l’àmbit civil i social, drets en l’àmbit polític i de l’Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l’Estatut

Tema 4

El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

Tema 5

La Carta Municipal de Barcelona: text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l’Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat. L’Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L’organització política (alcalde, tinents d’alcalde, regidors) i l’organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona.

Tema 6

Institucions de la Unió Europea: el Parlament, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L’ordenament jurídic comunitari: dret originari i dret derivat.

Tema 7

Coneixement de la ciutat des de l’1 de gener de 2019: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.

Tema 8

El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis

Tema 9

El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei Orgànica 2/86 de forces i cossos de seguretat de L’Estat. La Llei 16/91 de policies locals de Catalunya. La Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya

Tema 10

L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona

Tema 11

L’Ordenança sobre l’ús de les vies i l’espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”

Tema 12

L’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles

Tema 13

Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire (zona de baixes emissions).

Tema 14

Ordenança de medi ambient de Barcelona: Capítol 3 Protecció de l’atmosfera (condicions de les fonts emissores) i Capítol 8 Règim sancionador específic.

Tema 15

Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: especial referència als principis rectors en relació amb seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d’habeas corpus.

Tema 16

Drets i deures dels funcionaris a l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Principis d’actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració.

Tema 17

Ètica i deontologia professional. Declaració Universal dels Drets Humans de l’ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d’ètica de la policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El vigent Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona. La violència de gènere i els delictes d’odi.