Title Image

Mosso d’esquadra

Mosso d’esquadra

Curs de preparació per a oposicions a Mosso d'esquadra

Vols ser Mosso d’esquadra? A Triangle Acadèmia t’oferim el Curs per a oposicions de Mosso d’esquadra en format presencial o virtual a Mataró. 850 places convocades aquest 2023 i previsió de nova convocatòria a finals del 2024.

Triangle Acadèmia té més de 30 anys d’experiència preparant oposicions per a mosso d’esquadra. En les classes t’ajudarem a afrontar totes les proves (temari, psicotècnic, personalitat, entrevista i proves físiques) de la convocatòria d’oposicions a Mosso d’esquadra.

Curs de preparació per a oposicions a Mosso d'esquadra

Curs de preparació per a oposicions a Mosso d'esquadra, al centre de Mataró

El curs de Mosso d'Esquadra

Material

Utilitzem el temari que edita la mateixa Generalitat i en el qual es basa la majoria de preguntes de la primera prova. Disposem de material propi de les proves psicotècniques, de cultura general i dossiers d’actualitat. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al seu ritme d’estudi.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret, de la Psicologia, la criminologia i en molts casos vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 30 anys preparant aquest tipus de formació.

Els resultats

Durant aquests anys, més de 400 candidats han accedit al cos de mossos d’esquadra amb el nostre suport i el seu esforç. Enhorabona!

Horaris i calendaris

Els cursos presencials tenen un horari de sis hores/setmana i es poden fer en horaris de matí o tarda. Els formats tutoritzats s’adapten a les circumstàncies personals de cada candidat, i les sessions individuals tutoritzades poden ser presencials o en videoconferència.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic. Quan s’acaba el temari, es torna a començar i així l’estudiant no haurà d’esperar per començar la preparació.

La funció del Mosso d'Esquadra

Actualment, els mossos d’esquadra són el cos policial amb més efectius a Catalunya. Entre 16.000 i 17.000 efectius i amb un 20% de dones, les seves tasques són:

 • Seguretat ciutadana i ordre públic, prevenint i neutralitzant les situacions de risc per a les persones i els béns
 • Policia administrativa
 • Policia judicial investigació criminal, inclòs el crim organitzat i terrorisme, en els termes que estableix la llei
 • Resolució amistosa de conflictes privats
 • Cooperació i col·laboració amb les entitats locals
 • Policia en seguretat viària i trànsit, prevenint i neutralitzant les situacions de risc per a la seguretat de les persones i els béns en les vies interurbanes i, si és el cas, en les urbanes.
 • Policia en matèria d’emergències i protecció civil

La remuneració d’un mosso d’esquadra en el moment que ingressa és aproximadament de 2500 euros bruts, i el seu horari és rotacional (matí/tarda/nit).

L'oposició a Mosso d'Esquadra

La propera convocatòria

La Generalitat de Catalunya ha publicat els darrers anys convocatòries de 750 places (2019), 435 places (2021) i 840 places (2022). Actualment, tenim una convocatòria en curs per aquest any 2023 de 850 places i està prevista una nova convocatòria de 850 places que esperem que es publiqui a finals d’aquest any 2024 (categoria mossos d’esquadra de l’escala bàsica).

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició, en el cas dels mossos d’esquadra, aquestes acostumen a publicar-se a finals d’any. En aquest moment s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació. En el cas de mossos, les proves s’iniciarien a partir de març/abril.

Els requisits

 • tenir més de 18 anys,
 • titulació de Batxillerat o equivalent (vegeu taules d’equivalència),
 • posseir el permís classe B,
 • declaració jurada per portar armes.

No patir cap malaltia inclosa en el quadre d’exclusions (consulteu les bases per conèixer el quadre d’exclusions mèdiques).

Fase d’oposició

La fase d’oposició consta de proves seqüencials, obligatòries i eliminatòries i són les que segueixen:

 1. Coneixements i tests psicotècnics: qüestionari de 30 preguntes sobre el contingut del temari (enllaç al temari) + prova aptitudinal on s’avalua el raonament abstracte, l’espacial, aptitud verbal, numèrica i perceptiva.
 2. Prova d’aptitud física (enllaç als esquemes de les proves físiques) i comprovació de les dades antropomètriques.
 3. Proves psicotècniques, prova de personalitat i Entrevista personal per valorar adequació psicoprofessional.
 4. Prova de coneixements de català (queden exclosos els que estiguin en possessió del nivell C1).
 5. Prova mèdica (consulteu els requeriments mèdics).

Fase de formació

Un cop superada la fase d’oposició, el candidat ingressarà en l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i desenvoluparà un període de formació no inferior a 9 mesos. Cal superar els continguts formatius per seguir endavant en el procés de selecció. Durant aquest període, el candidat té la consideració de funcionari interí en formació i rep una assignació econòmica.

Període de pràctiques.

Posteriorment, el candidat serà assignat a una destinació provisional on desenvoluparà sota supervisió, tasques pròpies del mosso d’esquadra. En finalitzar aquest període de 12 mesos, el seu superior informarà de forma vinculant favorable o desfavorablement i en cas positiu el candidat passarà a ser funcionari definitivament.

Un cop finalitzades les tres parts del procés selectiu, el candidat optarà a les destinacions disponibles segons les qualificacions obtingudes al llarg del procés.

El centre informa del seguiment de la convocatòria a les persones matriculades. Pots consultar informació sobre convocatòries.

Temari de la prova de continguts

Àmbit A: Coneixements de l’entorn

Tema A.1 – Història de Catalunya (I):

 1. L’antiguitat a Catalunya.
 2. La Catalunya romana.
 3. El naixement de Catalunya.
 4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).
 5. L’expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).
 6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).
 7. Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).
 8. La guerra de Successió i l’Onze de Setembre.
 9. Les transformacions del segle XVIII.

Tema A.2 – Història de Catalunya (II):

 1. El segle XIX: la crisi de l’Antic règim i la construcció de l’Estat liberal.
 2. Catalunya, la industrialització i l’obrerisme.
 3. La restauració borbònica i el catalanisme polític.
 4. El primer terç del segle XX (1898-1931).
 5. La República i la Guerra Civil.
 6. La dictadura franquista.
 7. La Transició i la recuperació de l’autonomia.
 8. La Catalunya del segle XXI.

Tema A.3 – Història de la policia a Catalunya

 1. Les forces de seguretat i la seva història.
 2. L’origen dels Mossos d’Esquadra.
 3. Transformacions policials durant el segle XIX.
 4. La policia durant les primeres dècades del segle XX.
 5. La policia i la democràcia.

Tema A.4 – Àmbit sociolingüístic

 1. Història de la llengua.
 2. Varietats lingüístiques.
 3. La llengua aranesa.
 4. Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana.

Tema A.5 – Marc geogràfic de Catalunya

 1. Situació i divisió administrativa.
 2. El relleu.
 3. Els climes a Catalunya.
 4. La xarxa hidrogràfica.
 5. La vegetació.
 6. La població.

Tema A.6 – Entorn social a Catalunya

 1. La migració a Catalunya i fluxos migratoris.
 2. Les polítiques públiques en matèria d’immigració.
 3. Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural.
 4. Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats.
 5. Els serveis socials a Catalunya.

Tema A.7 – Les tecnologies de la informació en el segle XXI

 1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT).
 2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 3. Seguretat de la informació.
 4. L’Administració electrònica. Signatura electrònica.
 5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.

 

Àmbit B: Institucional

Tema B.1 – L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC)

 1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
 2. Contingut i estructura.
 3. Els drets, els deures i els principis rectors.
 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.
 5. La competència en matèria de seguretat pública establerta a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Tema B.2 – Les institucions polítiques de Catalunya

 1. La Generalitat de Catalunya.
 2. El Parlament de Catalunya.
 3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 4. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Altres institucions estatutàries.

Tema B.3 – L’ordenament jurídic de l’Estat

 1. L’ordenament jurídic.
 2. La Constitució espanyola.
 3. La llei.
 4. Les normes amb rang de llei.
 5. El reglament.
 6. Els tractats internacionals.

Tema B.4 – Els drets humans i els drets constitucionals

 1. Les declaracions de drets humans.
 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
 3. La titularitat dels drets constitucionals.
 4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
 5. Les garanties normatives.
 6. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.
 7. Les garanties jurisdiccionals.
 8. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B.5 – Les institucions polítiques de l’Estat

 1. Les Corts Generals.
 2. El Govern.
 3. La Corona.
 4. Altres institucions de l’Estat.

Tema B.6 – Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional

 1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.
 2. El Consell General del Poder Judicial.
 3. El Ministeri fiscal.
 4. El Tribunal Constitucional.

Tema B.7 – L’organització territorial de l’Estat

 1. Els models d’organització territorial.
 2. El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.
 3. Les comunitats autònomes.
 4. Els municipis.
 5. Les províncies.
 6. Les comarques.
 7. Les vegueries.

Tema B.8 – la Unió Europea

 1. Origen històric de la Unió Europea.
 2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
 3. Institucions comunitàries.

 

Àmbit C: De seguretat i policia

Tema C.1 – Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

 1. Definició de competència.
 2. La competència en matèria de seguretat.

Tema C.2 – El Departament d’Interior

 1. Funcions del Departament d’Interior.
 2. Estructura del Departament d’Interior.
 3. La Direcció General de la Policia.
 4. La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
 5. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 6. El Servei Català de Trànsit.
 7. El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Tema C.3 – La coordinació policial

 1. El concepte de coordinació policial.
 2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya.
 3. Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 4. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.
 5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d’informació Schengen (SIS).

Tema C.4 – El marc legal de la seguretat

 1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d’actuació.
 2. La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Funcions, àmbit territorial d’actuació i estructura.
 3. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.

Tema C.5 – El Codi deontològic policial

 1. La deontologia policial.
 2. El Codi europeu d’ètica de la policia.
 3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.

 

Àmbit D: Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social
 1. Catalunya.
 2. Estat espanyol.
 3. Internacional.