Title Image

Nou reial decret 270/2022. Accés a la funció docent

Curs per a oposicions de Cossos Docents i Professorat

Nou reial decret 270/2022. Accés a la funció docent

El MInisteri d’Educació i Formació Professional ha publicat al BOE del 13 d’abril el nou sistema transitori d’accés a la funció pública docent.

Aquest nou Reial decret 270/2022 desenvolupa la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública l’objectiu de la qual és reduir la taxa d’interinitat a l’Administració al 8% i modifica el sistema de accés a la funció pública docent (oposicions) per als anys 2022, 2023 i 2024.

Entre els principals canvis que introdueix:

– Es fixen 2 processos d’estabilització, un ordinari mitjançant concurs oposició i un altre extraordinari per concurs de mèrits.
– Per al procés d’estabilització ordinari (concurs oposició), la fase d’oposició constarà d’una única prova en 2 parts no eliminatòries però caldrà obtenir almenys un 5 de nota global per accedir a la fase de concurs.
– La part A consistirà en el desenvolupament d’un tema. A la part B desapareix el lliurament de la Programació, però manté la presentació d’una Unitat Didàctica.
– Hi haurà una prova pràctica obligatòria per a especialitats de FP i, a elecció de les CCAA, per a altres especialitats.
– Hi haurà un concurs de mèrits excepcional, que se celebrarà una sola vegada i on primarà la puntuació obtinguda per l’experiència docent.
– Com a novetat respecte a l’esborrany, es mantindrà un procés paral·lel que es regirà pel sistema actual de concurs oposició (desenvolupament d’un Tema, Prova Pràctica, presentació de la Programació i exposició i defensa de la Unitat Didàctica) amb les places de reposició i de nova creació.