Title Image

Oposicions Generalitat de Catalunya: Oferta d’ocupació pública d’estabilització. 46828 places

Oposicions Generalitat de Catalunya: Oferta d’ocupació pública d’estabilització. 46828 places

El Govern de la Generalitat de Catalunya i els sindicats, en la Mesa General de Negociació de 9 de maig, han acordat una oferta d’ocupació pública d’estabilització de 46.828 places, que es distribueixen entre els sectors següents:

 • 11.759 places de personal d’administració i tècnic.
 • 27.433 places de funcionaris de cossos docents no universitaris i personal laboral del Departament d’Educació.
 • 7.636 places de personal estatutari dels serveis de salut de l’Institut Català de la Salut (ICS).

Són dos els sistemes d’accés que s’utilitzaran, depenent de la data des de la qual la plaça estigui ocupada per personal temporal:

 • Concurs de mèrits: places ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016 o bé ocupades per personal amb una relació temporal des de la mateixa data.
 • Concurs oposició: places que van iniciar l’ocupació temporal entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2017.

Destaquem, a continuació, el nombre de places que es regiran pel sistema selectiu de concurs oposició (obert a la participació de qualsevol persona, no només dels funcionaris interins):

 • A1. Cos superior d’administració, escala superior d’administració general: 20 places.
 • A2. Cos de gestió d’administració, escala de gestió d’administració general: 176 places.
 • A2. Cos de diplomatura, educació social: 11 places.
 • A2. Cos de diplomatura, educació social. Àmbit funcional d’execució penal: 21 places.
 • A2. Cos de diplomatura, treball social. Àmbit funcional d’execució penal: 15 places.
 • C1. Cos administratiu, escala administrativa: 373 places.
 • C1. Cos d’agents rurals, escala bàsica, agent: 15 places.
 • C1 Cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris. Àmbit funcional d’execució penal: 97 places.
 • C2. Cos auxiliar d’administració, escala auxiliar administrativa: 548 places.

Les convocatòries derivades de l’oferta d’ocupació pública d’estabilització s’han d’aprovar i publicar, prèvia negociació, abans del 31 de desembre de 2022.

Segons el Pla de reducció de la temporalitat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, al:

 • Concurs de mèrits:
  • Es valorarà, sobre 100 punts: els serveis prestats, estar en situació de servei actiu o assimilada, haver superat un procés selectiu anterior sense plaça o exercicis del mateix, els coneixements de català i l’acreditació de competències digitals.
  • Les places que puguin resultar desertes acreixeren les places del concurs oposició d’estabilització.
 • Concurs oposició:
  • Tindran una fase de mèrits amb una valoració del 40% i una fase d’oposició amb una valoració del 60%.
  • Els exercicis de la fase d’oposició no seran eliminatoris de manera individual, però sí que ho serà la fase d’oposició en la seva globalitat. Posarà èmfasi en les competències i coneixements específics del cos, escala i categoria per sobre dels coneixements genèrics i en l’adequació del nombre i contingut dels temaris.
  • Es realitzaran dos exercicis no eliminatoris: un test i un cas pràctic i ambdós tindran la mateixa valoració (1/2 cada exercici).

Els dos procediments són de lliure concurrència, és a dir que hi podrà participar tothom qui ho vulgui, estigui o no treballant a l’Administració.