Title Image

Curs per a oposicions de Guàrdia Urbana

Et preparem les diferents fases i proves, individualment o en grup, i amb material propi actualitzat.

Curs de preparació per a oposicions a Guàrdia Urbana

Vols ser policia de Guàrdia Urbana de Barcelona? A Triangle Acadèmia t’oferim el Curs per a oposicions de Guàrdia Urbana en format presencial o virtual.

Triangle Acadèmia té més de 20 anys d’experiència preparant oposicions. En les classes presencials o virtuals t’ajudarem a afrontar les diferents proves de l’oposició: prova teòrica, cultura general, psicotècnic, personalitat i entrevista,  de les darreres convocatòries d’oposicions de policia de Guàrdia Urbana de Barcelona

Curs per a oposicions de Guàrdia Urbana

Material

Per al Curs per a oposicions de Guàrdia Urbana utilitzem un temari propi en el qual es basa la majoria de preguntes de la prova de coneixements. Disposem de material propi de les proves psicotècniques, de cultura general i dossiers d’actualitat. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al propi ritme d’estudi

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret, de la Psicologia, la criminologia i en alguns casos vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 20 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari de sis hores/setmana i es poden fer en horaris de matí, tarda, o en format més tutoritzat adaptats a les necessitats de cadascún dels candidats.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, doncs el format és cíclic. Quan s’acaba el temari, es torna a començar i així l’estudiant no haurà d’esperar per començar la preparació.

La funció de la Guàrdia Urbana

El marc legal determina que tots els municipis de més de 10.000 habitants tenen la potestat, que no l’obligació, de crear un cos de policia local. En el cas de Barcelona, la policia local es coneix com a Guàrdia urbana, i és un cos de gran tradició a la ciutat i a tot Catalunya.

D’ençà de la seva creació l’any 1907, la Guàrdia Urbana ha estat una de les institucions barcelonines més rellevants per al funcionament urbà de la capital catalana. Si bé inicialment la seva activitat estava estretament relacionada amb el trànsit rodat i la mobilitat, amb el temps les seves funcions s’anaren ampliant també per garantir tota la resta d’àmbits de la convivència catalana. De fet, el cos està consolidant cada cop més la seva funció de proximitat i el treball en xarxa amb altres àrees municipals i cossos policials.

Les funcions generals són les pròpies de la mobilitat i en aquest sentit duu a terme en aquestes matèries són, doncs, de tipus informatiu, educatiu o de sensibilització, preventiu, i funcions correctores de la indisciplina viària:

 • Elaboració, impuls i seguiment del Pla de seguretat viària de Barcelona
 • Anàlisi de l’accidentalitat i les zones de risc essencial
 • Formació adreçada a la ciutadania, sobretot a menors i gent gran
 • Elaboració de propostes de millora d’ordenació/senyalització del trànsit

Una segona funció és impulsar el cos com a referent en l’anticipació i la gestió de les emergències, així com en el suport en la proximitat al territori des de la prevenció de problemàtiques en espais on, ja sigui per les dimensions o bé per l’alt nombre de persones o la vulnerabilitat del públic, es puguin generar situacions de risc o d’emergència social.

Podeu trobar més informació a la web de l’ajuntament de Barcelona.

L'oposició a la Guàrdia Urbana

La propera convocatòria

L’ajuntament de Barcelona ha convocat darrerament diferents procediments d’accés al cos. Com exemple aquest 2020, s’han convocat 282 places i està previst una renovació important en els propers anys amb més convocatòries

Igualment s’espera des de fa molt de temps, un decret que reguli l’edat de jubilació dels funcionaris de la policia local, això significaria que molts dels actuals efectius amb més de 55 anys podrien acollir-se de forma retroactiva i provocaria un allau de places en els diferents municipis. Caldrà estar molt atent!

 Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició, en el cas de la guàrdia urbana, aquestes poden aparèixer en qualsevol moment de l’any. En aquest moment s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientatívament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

En el Curs per a oposicions de Guàrdia Urbana t’ajudem a seguir aquest calendari i planificar es oposicions.

Els requeriments

 • Tenir més de 18 anys,
 • Titulació de graduat en ESO o equivalent (veure taules d’equivalència),
 • Sense requeriment d’alçada
 • Posseir el permís classe A2 i B sense limitació que comporta codi 78 per a la conducció exclusiva de vehicles automàtics (a presentar en el darrer dia del curs)
 • Declaració jurada per portar armes.
 • No patir cap malaltia inclosa en el quadre d’exclusions (consulteu les bases per conèixer el quadre d’exclusions mèdiques)

Fase d’oposició

La fase d’oposició consta de proves seqüencials, obligatòries i eliminatòries i són les que segueixen:

 1. Prova cultural: qüestionari segons temari publicat per l’ajuntament de Barcelona més cultura general.
 2. Tests aptitudinals.
 3. Prova d’anglès (voluntària, nivell B2)
 4. Prova de català. Nivell B2.
 5. Prova d’aptitud física i comprovació de les dades antropomètriques.
 6. Proves psicotècniques i de personalitat.
 7. Prova mèdica (consulteu els requeriments mèdics).

Fase de formació

Un cop superada la  fase d’oposició, el candidat ingressarà en l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i desenvoluparà un període de formació. Cal superar els continguts formatius per seguir endavant en el procés de selecció. Durant aquest període, el candidat té la consideració de funcionari interí en formació i rep una assignació econòmica

Període de pràctiques.

Posteriorment el candidat serà assignat com a funcionari en pràctiques on desenvoluparà sota supervisió, tasques pròpies de la Guàrdia Urbana. Al finalitzar aquest període, el seu  superior informarà de forma vinculant favorable o desfavorablement i en cas positiu  el candidat passarà a ser funcionari definitivament.

Un cop finalitzades les tres parts del procés selectiu, el candidat optarà a les destinacions disponibles segons les qualificacions obtingudes al llarg del procés.

El centre informa del seguiment de la convocatòria a les persones matriculades. Pots consultar informació sobre convocatòries.
Temari de la prova de continguts

Tema 1

La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L’estructura territorial de l’Estat : “Principis generals i l’Administració Local”

Tema 2

Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978

Tema 3

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l’àmbit civil i social, drets en l’àmbit polític i de l’Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l’Estatut

Tema 4

El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

Tema 5

La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l’Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat

Tema 6

L’Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L’organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors) i l’organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona

Tema 7

Coneixement de la ciutat des de l’1-1-2017: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura

Tema 8

El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis

Tema 9

El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei Orgànica 2/86 de forces i cossos de seguretat de L’Estat. La Llei 16/91 de policies locals de Catalunya. La Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya

Tema 10

L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona

Tema 11

L’Ordenança sobre l’ús de les vies i l’espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”

Tema 12

L’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles

Tema 13

Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referencia a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d’habeas corpus

Tema 14

Drets i deures dels funcionaris a l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Principis d’actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració

Tema 15

Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l’ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d’ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona 2015-2019. La violència de gènere i els delictes d’odi

Curs per a oposicions de Guàrdia Urbana, al centre de Mataró

Termini pendent de determinar

Categoria: Policia Local

260 places Guàrdia Urbana de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Termini pendent de determinar

Categoria: Policia Local

Termini pendent de determinar

Categoria: Policia Local

Termini pendent de determinar

Categoria: Policia Local

Termini pendent de determinar

Categoria: Policia Local

Termini pendent de determinar

Categoria: Policia Local

Termini pendent de determinar

Categoria: Policia Local

Termini pendent de determinar

Categoria: Policia Local

Termini pendent de determinar

Categoria: Policia Local

Termini pendent de determinar

Categoria: Policia Local

Consulta la llista completa amb totes les convocatòries d’oposicions publicades

Llista de convocatòries