Title Image

Auxiliar Administratiu Ajuntaments

Auxiliar Administratiu Ajuntaments

Curs de preparació per a oposicions d'Auxiliar Administratiu d'Ajuntaments

Vols treballar a l’administració pública? A Triangle Acadèmia t’oferim el Curs per a oposicions d’Auxiliar Administratiu d’Ajuntaments en format presencial, virtual o tutoritzat.

Triangle Acadèmia té més de 25 anys d’experiència preparant oposicions per a l’administració local. En les classes presencials o virtuals t’ajudarem a afrontar les diferents proves de l’oposició (temari, perfil competencial, ACTIC, redacció documental o supòsit pràctic) de les convocatòries d’oposicions d’Auxiliar Administratiu d’Ajuntaments.

Durant aquests anys hem ajudat a més de 400 candidats i candidates a convertir-se en treballadors de l’administració pública. Enhorabona!! 

Curs de preparació per a oposicions d'Auxiliar Administratiu d'Ajuntaments

Curs de preparació per a oposicions d'Auxiliar Administratiu d'Ajuntaments, al centre de Mataró

El curs d'Auxiliar Administratiu d'Ajuntaments

Material

Utilitzem temari propi desenvolupat pels nostres formadors, després d’una llarga experiència en la gestió de cursos associats a diferents ajuntaments. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació tutoritzada i associada al ritme d’estudi de cada candidat.

Professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en l’àmbit del Dret i vinculats als cossos objecte de preparació.

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 25 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris

Els cursos presencials i en videoconferència tenen un horari setmanal i es fan en horaris de tarda/vespre i dissabtes matí. Les sessions tutoritzades, presencials o en videoconferència es consensuen amb cadascun dels candidats.

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic. Quan s’acaba el temari, es torna a començar i així l’estudiant no haurà d’esperar per començar la preparació.

L’accés a l’ajuntament

Els ajuntaments com a Administració Pública, convoca places de funcionaris propis. Aquestes places responen a perfils diversos, conserges, auxiliars, administratius, tècnics i tècnics superiors. Aquestes places responen a processos interns de renovació de personal (per jubilació i//o trasllat) o bé a increments nets de la plantilla administrativa i tècnica dels ajuntaments, en funció de les competències que tingui assolides com administració: administració, manteniment, policia local, escoles… són un conjunt de serveis que els ajuntaments en funció del nombre de vilatans poden desenvolupar i planificar la grandària de les plantilles.

El nombre de places que es convoquen anualment és significativament alt, ja que aquest tipus d’administració, és actualment la que genera més projectes i, per tant, té més mobilitat funcionarial i més activitat administrativa i tècnica a Catalunya. Estem parlant perfectament de més de 1500 places noves en el conjunt d’ajuntaments catalans, sumant tots els perfils.

Per accedir a una plaça pública de l’Administració Local, pot ser bàsicament de dues maneres, de forma interina (això significaria que no es disposa de plaça com a funcionari) integrat en una bossa de treball i dedicant-se a cobrir suplències o a participar en projectes que poden ser limitats en el temps. L’altra manera és l’accés com a funcionari, tenint la plaça en propietat.

Les tasques de l'Auxiliar Administratiu d'Ajuntaments

Les tasques poden variar molt, segons el perfil del lloc, però sí que podem fer un resum d’aquelles tasques que poden ser més transversals amb independència de l’ajuntament i/o departament que ens pugui correspondre.

 • Efectuar les activitats de suport administratiu en els diferents àmbits d’actuació de l’Administració local.
 • Atendre els usuaris presencialment, telefònicament i/o a través de la gestió de les bústies de comunicació. Resoldre les consultes de manera autònoma, d’acord amb les indicacions rebudes.
 • Fer el seguiment dels expedients i processos; tenir cura dels terminis i informar sobre el seu desenvolupament i les incidències i, si escau, resoldre-les, d’acord amb les indicacions rebudes, així com recollir, comprovar i tramitar la documentació relacionada.
 • Preparar la documentació i mantenir-la organitzada i actualitzada.
 • Elaborar documents administratius (comptables i pressupostaris; de personal, contractació, subvencions, etc.).
 • Gestionar les entrades i sortides de documentació de la unitat, servei o edifici, seguint el procediment específic.
 • Utilitzar les aplicacions i eines ofimàtiques per dur a terme les tasques pròpies.
 • Dur a terme tasques de suport a l’organització d’agendes, reunions, esdeveniments, i altres tasques similars.

El sou bàsic, depenent de l’administració, està al voltant dels 20.000 euros bruts anuals.

Les oposicions als ajuntaments

Les convocatòries

Els ajuntaments convoquen anualment unes 1500 places en totes les categories.

Les places inicialment són anunciades en les pàgines web dels ajuntaments o en el cercador de la diputació provincial (vegeu CIDO). Un cop anunciades, depenent dels pressupostos locals, passen a ser convocades. En aquest moment es concreten el tipus de proves, els temaris i diferents aspectes que poden condicionar el procés d’oposició.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

Els requisits generals per poder participar en un procés de selecció es troben a les bases generals de les convocatòries i són aquests:

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits que s’especifiquen a Accés per a ciutadans de la UE i altres nacionalitats.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per exercir les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Llengua catalana (segons perfil de la plaça)

Els requisits específics es detallen a les bases de cada convocatòria, habitualment vinculats al perfil del lloc de treball, en concret pel cas d’auxiliars seria el graduat en ESO o equivalent.

Tots els requisits (generals i específics) s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

 

El temari (poden incloure’s temes específics en cada ajuntament)

Tema 1

la Constitució espanyola de 1978. Principis fonamentals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. El tribunal constitucional

Tema 2

la corona. El poder legislatiu. El poder executiu. El poder judicial

Tema 3

organització territorial de l’estat. Els estatuts d’autonomia. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Les institucions de la generalitat

Tema 4

l’administració pública en l’ordenament espanyol. Administració de l’estat. Administracions autonòmiques. Administració local. Administració institucional

Tema 5

principis d’actuació en l’administració pública. Els òrgans administratius

Tema 6

sotmetiment de l’administració a la llei i el dret. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum

Tema 7

l’administrat. Col·laboració i participació dels ciutadans

Tema 8

l’acte administratiu: concepte, classes i elements de l’acte administratiu. Eficàcia i executivitat. La revisió dels actes administratius: revisió d’ofici. Revisió en via de recurs administratiu

Tema 9

el procediment administratiu: principis generals. Les fases del procediment administratiu

Tema 10

formes de l’acció administrativa: el foment, la policia i el servei públic

Tema 11

el domini públic. El patrimoni privat de l’administració

Tema 12

el règim local espanyol: principis constitucionals. La província: organització i competències

Tema 13

el municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. Autonomia municipal i tutela

Tema 14

el municipi: organització i competències

Tema 15

la potestat reglamentària de les entitats locals: ordenances, reglaments i bans. Procediment d’elaboració i aprovació

Tema 16

el procediment administratiu en l’esfera local. El registre d’entrada i sortida de documents: requisits en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions

Tema 17

personal al servei de les corporacions locals. La funció pública local. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Situacions administratives. Drets i deures dels funcionaris. Règim disciplinari

Tema 18

la contractació del sector públic: àmbit subjectiu d’aplicació. Classificació dels contractes. Preparació del contracte, selecció del contractista i adjudicació. Racionalització tècnica de la contractació. Efectes, compliment i extinció

Tema 19

funcionament dels òrgans col·legiats locals: convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d’acords

Tema 20

hisenda local: ingressos i despeses. El pressupost