Title Image

Novetats en la convocaòria a l’escala bàsica de mossos d’esquadra (46/22)

Novetats en la convocaòria a l’escala bàsica de mossos d’esquadra (46/22)

 • S’afegeix una fase de mèrits on es valora la competència digital (ACTIC). Aquest mèrit es pot assolir fins a la data de publicació de la llista de persones convocades a la comprovació de les causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica. És important disposar d’aquest tipus de certificació, Triangle acadèmia prepara aquestes competències en format virtual.
 • Es reserven un 40% de places a candidates dones (336 places en total). Les places reservades que no es cobreixin acreixeran la resta de les no reservades, i a l’inrevés, ja sigui en el total de places a proveir com en totes les notes de tall o màxims previstos.
 • No s’ha previst una actualització del temari. En el cas que hi hagi actualitzacions provocades en aquest període, no s’incorporaran, però no es preguntaran.
 • La prova física actualitza barems de puntuació i equilibra les ponderacions entre els 3 exercicis. Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són els següents: 33,33% per al circuit d’agilitat, 33,33% per a l’exercici de pressió sobre banc i 33,33% per a la cursa de llançadora.
 • En la prova aptitudinal (tests d’intel·ligència) s’incorpora el temps (35 minuts) i s’especifica que tant les respostes en blanc com les incorrectes no descompten
 • S’incorpora una subprova voluntària d’idiomes que consisteix en la realització d’un qüestionari (tipus listening) adreçat a avaluar la comprensió oral dels idiomes següents: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal (darija), amazic, wòlof, mandinga, xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i tagàlog. Les persones aspirants, després d’haver escoltat una gravació en l’idioma corresponent, han de respondre un bloc de 6 preguntes per cada idioma a avaluar i podran optar per respondre com a màxim a dos d’aquests idiomes. Els candidats escoltaran les 16 gravacions i en el moment de la prova escullen els idiomes (màxim 2) a respondre Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta.  Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d’una resposta correcta (0,0625 punts). Cada bloc de preguntes corresponents a un idioma té una puntuació màxima d’1,5 punts. La puntuació màxima d’aquesta subprova és de 3 punts i serà el resultat de sumar les dues puntuacions aconseguides per la persona aspirant en cada bloc dels idiomes escollits.
 • S’especifica amb detall la prova d’adequació psicoprofessional. Aquesta consisteix en la realització d’un test de competències i d’una entrevista per avaluar el grau d’adequació de la persona participant a les competències corresponents a la categoria de mosso/a. En l’entrevista s’obté informació en relació amb el desenvolupament personal i professional de la persona participant per objectivar la presència o absència de comportaments associats a les competències d’aquesta categoria. Es valoren les competències següents: responsabilitat i orientació a la qualitat, cooperació i treball en equip, autonomia i iniciativa, resolució de problemes, orientació de servei a les persones, adaptabilitat i flexibilitat, autocontrol i resistència a la pressió, autogestió i desenvolupament personal, motivació i identificació amb l’organització i habilitats socials i comunicatives. Les competències clau són: responsabilitat i orientació a la qualitat, autocontrol i resistència a la pressió, autogestió i desenvolupament personal. Cada competència es valora d’1 a 10 punts. Per ser considerat apte/a en aquesta prova s’han de complir dos requisits: Obtenir una puntuació total igual o superior a 50 punts i obtenir una puntuació superior a 3 punts en les competències clau.
 • Caldrà presentar durant aquesta prova un informe de vida laboral amb la intenció de contrastar dades en l’entrevista.
 • Respecte les proves mèdiques, s’ha modificat el criteri de l’agudesa visual. Per evitar mals entesos, els candidats es poden adreçar a https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=351 i formular la consulta directament. 

Recordeu també que:

 • Les instàncies s’han de presentar fins aquest dimecres 9 de febrer
 • Que cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d’una resposta correcta.
 • Podeu consultar tota la inforrmació a: 

https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/acces_al_cos/Mosso_a/mosso_a_46_22/

Triangle acadèmia és sinònim d’una bona preparació¡¡¡