Title Image

Videoconferències en òrgans col·legiats de l’administració pública

Videoconferències en òrgans col·legiats de l’administració pública

Recentment s’han produït modificacions legislatives que afecten el funcionament dels òrgans col·legiats en l’àmbit local, en concret s’ha aprovat la possibilitat de la celebració de les sessions d’aquests òrgans a distància i per mitjans electrònics.

A continuació trobareu el recull de normes que regulen aquesta NOVETAT.

ESTAT

Disposició final segona. Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19.

Modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, amb la redacció següent:

«3. En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament de el règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les entitats locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l’alcalde o president o qui vàlidament els substitueixi a l’efecte de la convocatòria d’acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat. Així mateix, s’haurà d’assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la sessió, disposant-els mitjans necessaris per garantir el caràcter públic o secret de les mateixes segons procedeixi legalment en cada cas. Als efectes anteriors, es consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències, videoconferències, o altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin adequadament la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels acords que s’adoptin ».

GENERALITAT

DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria ributària i econòmica.

1. Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment la celebració a distància.

2. En les sessions que se celebrin a distància, els membres dels òrgans col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s’asseguri per mitjans electrònics, considerant també com els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres, i de les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.

3. Els mitjans electrònics empleats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la seguretat de les persones membres, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d’aquestes.

4. A efecte de garantir el caràcter públic de les sessions s’ha de preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.

TRIANGLE ACADEMIA, SL utilitza COOKIES per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Si continueu navegant o premeu el botó ACCEPTAR considerarem que accepteu tot el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra    Política de cookies.
Privacidad